PIMEC Comissions

Comissions

PIMEC disposa de diferents comissions de treball, formades per experts independents, que analitzen problemes transversals i comuns al conjunt de l’empresariat, des dels impostos fins a l’energia. Aquestes comissions detecten problemes actuals dels empresaris i identifiquen possibles amenaces en els diferents àmbits per plantejar-hi després possibles solucions. Aquestes passen sovint per canvis normatius i de polítiques de les administracions que PIMEC impulsa a través dels òrgans de representació on és present.

Les comissions de treball de PIMEC articulen els seus treballs a través d’informes, estudis i posicionaments, que habitualment són comunicats a la premsa i la societat en general, per tal de crear opinió i influir en els canvis necessaris per a la competitivitat de les pimes. Les comissions actuals cobreixen els àmbits més rellevants de l’empresa en sentit general:

 
 

Comissió internacional

La Comissió Internacional de PIMEC és el nucli de reflexió de la patronal sobre l'actualitat i les grans tendències internacionals que poden tenir incidència sobre l’activitat de les empreses catalanes.

La Comissió està formada per empresaris, associacions sectorials i representants d’entitats públiques relacionades amb la internacionalització. També hi participen experts que no en són formalment membres però aporten la seva experiència en diversos àmbits.

Contacte.

Jacint Soler: jsoler@pimec.org

Miriam Sabaté: miriamsabate@pimec.org

Tel 93 496 45 00

 

 

Comissió Laboral

Des de la Comissió Laboral de PIMEC, analitzem i valorem la normativa laboral que afecta les pimes i autònoms per tal de millorar el marc legal que els hi és d’aplicació, així com fer propostes per millorar-ne el seu tractament. També actuem com a interlocutors directes davant de les diferents administracions i òrgans legislatius.

La Comissió Laboral és també el nexe de PIMEC amb aquelles patronals sectorials que participen en el dia a dia de la negociació col·lectiva, per tal de mantenir-los informats de les diferents qüestions que els afecten. En aquest sentit, realitzem jornades i comunicats per tal d’informar sobre les darreres modificacions que afectin a pimes i autònoms.

Contacte: Ariadna Guixéaguixe@pimec.org

Tel 93 496 45 00 

 

 

Comissió de col·laboració publico-privada

La Comissió de Col·laboració Publico-privada defensa els interessos de les associacions i empreses de PIMEC en matèria de col·laboració publico-privada i contractació pública per tractar de garantir una millora continua d’aquesta última i aconseguir que les pimes tinguin les oportunitats que els corresponen.

La Comissió, treballant amb l’administració pública i altres entitats del sector, tracta d’impulsar les modificacions legislatives que calguin per tal de millorar l’accés, la participació i l’equitat per les pimes en aquest àmbit, així com garantir i fer difusió i divulgació de les eines que facilitin que les pimes puguin accedir a la compra pública.                 

Contacte: cpublica@pimec.net

Tel 93 496 45 00

 

                                               

Comissió d’Economia i Fiscalitat

Estudia i valora els impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i local, elaborant estudis i dictàmens, donant informació sobre fiscalitat i emetent posicionaments i opinions. Treballa per assolir un marc tributari equitatiu en relació a la capacitat econòmica de les pimes i els autònoms. Defensa els interessos de les petites i mitjanes empreses i el autònoms i fa de lobby en relació a la fiscalitat que afecta a col·lectius sectorials concrets. Fa difusió dels principals canvis normatius relacionats amb la fiscalitat.

Contacte: Moisès Bonal. mbonal@pimec.org

Tel 93 496 45 00

 

 

Comissió d’Energia

Segueix i analitza els costos energètics de les empreses i el funcionament dels mercats elèctrics i d’hidrocarburs a Catalunya i al conjunt de l’Estat. Elabora estudis i posicionaments que tenen gran impacte en l’opinió pública. Treballa en escenaris de futur sobre el model de descarbonització energètica i de l’economia en general i en promou la seva difusió. Defensa els interessos de les petites i mitjanes empreses davant l’oligopoli energètic i les administracions. Fa de lobby per a tal d’incidir en el marc regulador.

Contacte: Moisès Bonal. mbonal@pimec.org

Tel 93 496 45 00

 

 

Comissió de Digitalització i Innovació

La Comissió de Digitalització i Innovació de PIMEC promou i lidera la transformació digital i la innovació en el món empresarial, generant coneixement d’utilitat, establint posicionaments institucionals i influint en les polítiques públiques. És el punt de trobada que aglutina els principals corrents de l'àmbit digital i el debat sobre la seva aplicació real al teixit català de les micro, petites i mitjanes empreses, així com l’anàlisi i impuls de la seva innovació des d’una perspectiva àmplia, promovent el treball en xarxa i l’aprofitament de sinèrgies entre les empreses. Per això, la Comissió sensibilitza sobre la transició digital i la innovació, desenvolupa eines de suport empresarial, impulsa accions sobre transformació tecnològica i promou el talent digital.

Contacte: Carles Mas. cmas@pimec.org

Tel 93 496 45 00

 

 

Comissió Dona i Empres

La Comissió Dona i Empresa promou la igualtat de gènere en el món econòmic i empresarial impulsant el lideratge i el talent femení. També és el punt de trobada entre les dones directives, executives, professionals i empresàries per crear sinergies i treball en xarxa, a nivell territorial i sectorial, davant les institucions i en l'àmbit econòmic.

La Comissió té per objectiu conèixer la realitat social de la dona empresària catalana, incloent-hi la diversitat i les diferents cultures que conviuen al territori, per assolir una visió global dels reptes reals de les dones empresàries en la societat actual. La Comissió Dona i Empresa busca fomentar l’intercanvi entre empresàries consolidades i emprenedores, i autònomes i també valora com una oportunitat de creixement el fet de poder participar en projectes europeus, així com teixir un a aliança de dones a la conca mediterrània que impulsin la internacionalització de les nostres empreses i afavoreixin la plena participació de la dona en la vida econòmica en tots els sectors.

Contacte: Maria Àngels Benítez.abenitez@pimec.org

Tel 93 496 45 00

 

 

Comissió de Sostenibilitat

La Comissió de Sostenibilitat avalua i opina sobre les principals normatives i tràmits que en l'àmbit de la sostenibilitat afecten els autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses. Pretén ser generadora d’opinió participant en fòrums de debat, actes i jornades i fent difusió de posicionaments a mitjans.

La Comissió exerceix la funció de lobby participant en les principals taules institucionals i defensant les pimes davant les noves propostes normatives en matèria ambiental que les puguin afectar. La Comissió busca també contribuir al procés de transformació de les pimes catalanes cap al nou model econòmic i social de l’Economia Circular desenvolupant eines per a la seva promoció i aportant solucions operatives a les empreses.

Contacte: Joan Barfull. jbarfull@pimec.org

Tel 93 496 45 00