Factura electrònica

Factura electrònica

“No he rebut la teva factura”, “me la pots tornar a enviar?”, “no l’he pogut descarregar correctament”... Cansat d’escoltar aquestes excuses? Amb Pimefactura Integrat podràs tenir el control total del procés de facturació i reduiràs el risc d’impagaments.

Pimefactura Integrat és un servei informàtic que automatitza l’enviament de les factures al teu client, registrant evidències que la factura ha estat lliurada al receptor correctament. Pimefactura Integrat s’instal·la fàcilment sense necessitat d’informàtic.

Tot són avantatges:

  • Podràs enviar factures a tots els teus clients, ja siguin administracions públiques, empreses privades o persones físiques.
  • Sabràs si el receptor ha rebut la teva factura.
  • Milloraràs la productivitat automatitzant l’enviament de les factures.
  • Reduiràs despeses per eliminació de material, paper i costos d’enviament.
Pimefactura Integrat és 100% segur i legal.
 

Si vols més informació d'altres solucions de facturació electrònica visita la web pimefactura.com o contacta amb nosaltres a través del formulari. per referir-nos a les opcions gratuïtes.

 

[ATENCIÓ, Novetat en la llei que regula la facturació electrònica obligatòria en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn: Es deroga el llindar de no obligatorietat de facturar electrònicament les factures d’import fins a 5.000 euros.

 S’ha publicat al DOGC l’ordre VEH/138/2017, per la qual es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. Mitjançant aquesta ordre es deroga del llindar de no obligatorietat de facturar electrònicament les factures d’import fins a 5.000 euros. La derogació d’aquest apartat persegueix un doble objectiu:

  • En primer lloc, atès que ha transcorregut més d’un any des que es va aprovar l’esmentada mesura, període en el qual els proveïdors de la  Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic depenent ja s’han habituat a facturar electrònicament, es considera adient potenciar encara més la facturació per mitjans electrònics, per la qual cosa és necessari eliminar l’exclusió de l’obligació de facturació electrònica a les factures fins a un import de 5.000 euros.
  • Un segon motiu que justifica derogar aquesta exclusió deriva de l´impuls preceptiu que es dóna a les relacions entre les administracions i els administrats, de conformitat amb la Llei 39/2015, d‘1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, en concret, d’acord amb el seu art. 14.2 on s´estableix els obligats a relacionar-se amb l’Administració mitjançant medis electrònics per a realitzar qualsevol tràmit d´un procediment administratiu, per la qual cosa deixen de tenir sentit les factures en paper per a aquests obligats davant la incongruència que significaria mantenir-les.]

 

Ens comprometem amb la lluita contra la morositat.

Segell Lluita contra la Morositat

 

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Tecnologia i Innovació.

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques