Programa de Cupons per a serveis de gestió energètica

Novetats
Subvencionats/Bonificats

Ajuts a les PIMES manufactureres que contractin un servei de gestió energètica.

 

Enguany ha entrat en vigor la Resolució EMC/763/2019, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a la gestió energètica.

El Programa de cupons consisteix en la contractació de serveis de gestió energètica en forma de cupons, i que seran prestats per proveïdors, que poden ser persones físiques o jurídiques.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta resolució:

 

1. Actuacions subvencionables

Serveis orientats a la reducció dels consums i costos energètics en un establiment concret.

Els serveis han de ser prestats per autònoms o empreses que disposin d’un o més professionals que compleixin els requisits per exercir l’activitat professional d’auditor energètic establerts en l’article 8 del Reial Decret 56/2016. També han de disposar d’un certificat vigent d’un títol professional en l’àmbit energètic acreditat per l’ENAC segons la norma UNE-ISO/IEC 17024:2012.

 

2. Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses privades amb establiment operatiu a Catalunya, incloses en els sectors industrials manufacturers (CNAE inclòs ens els grups B i C), amb un consum d’energia final superior o igual a 500 MWh durant l’any 2018 (comptant la suma del consum d’electricitat, els consums de combustibles segons poder calorífic superior -PCS- i el consum tèrmic adquirit a tercers).

Una mateixa empresa beneficiària pot sol·licitar, per a serveis diferents, fins a tres ajuts en aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 15.000 euros per cada sol·licitud presentada.

Un mateix proveïdor podrà participar en un màxim de 10 serveis subvencionats mitjançant aquest programa. Si aquest proveïdor és una empresa, només podrà encarregar un màxim de 5 serveis a un mateix cap d’equip. Les empreses beneficiàries que presentin sol·licituds associades a proveïdors que ja hagin arribat a aquest màxim podran realitzar un canvi de proveïdor.

 

3. Import subvencionable

50% del cost del servei, amb un límit màxim de 5.000 euros per servei, que cobrarà el gestor energètic en bescanvi del cupó. La resta de servei serà pagat pel beneficiari.

 

4. Terminis

  • Sol·licitud: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Caldrà presentar el pressupost signat pel proveïdor o gestor energètic escollit.

S’ha de presentar utilitzant el canal empresa de la Generalitat de Catalunya.

  • Execució d’accions: El termini d’execució estarà comprès entre la data d’atorgament del cupó i el 21 d’octubre de 2019.
  • Justificació d’accions: El termini màxim de presentació de la documentació justificativa serà el desè dia hàbil, a partir de la data de finalització del termini d’execució.

 

6. Procediment de concessió

Els ajuts es concedeixen per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució EMC/763/2019, on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 7).

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online