Plans d'igualtat

Plans d'igualtat
Ja has fet el teu pla d'igualtat?

D’acord amb la Llei d’Igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, i han d’adoptar les mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació de les persones treballadores, encaminades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en l’organització.

Una de les eines principals per evitar aquestes desigualtats i discriminacions és el PLA D’IGUALTAT.

Totes les empreses de més de 50 persones treballadores hauran de tenir un Pla d’Igualtat,  i l’incompliment d’aquesta obligació comportarà incórrer en una infracció molt greu.

A continuació fem un recull dels canvis més importants que es van introduir a l'any 2020, els quals van incidir d’una manera molt directa en la manera d’elaborar i negociar un Pla d’Igualtat, especialment en les petites i mitjanes empreses. Podem destacar els següents, entre d’altres:

  • Es va concretar qui són els subjectes amb capacitat de negociar les diagnosis i els Plans d’igualtat, és a dir, com s'ha de configurar la comissió negociadora, i què succeeix amb aquelles empreses o centres de treball que no disposen de representació de les persones treballadores, on s’haurà de negociar amb els sindicats majoritaris del sector.  
  • Desenvolupament dels continguts mínims de la diagnosi i el Pla d’igualtat. Es desenvolupa el concepte d’auditoria retributiva com a element per aconseguir l’objectiu d’igualtat retributiva entre dones i homes. Totes les empreses que elaborin un Pla d’Igualtat ha d’incloure una auditoria retributiva.
  • Possibilitat d’elaborar un Pla únic per a totes o parts d’empreses d’un grup, sempre que cada empresa tingui la seva pròpia diagnosi.
  • Es va definir de forma clara quan neix l’obligació de tenir un Pla d’igualtat: al cap de 3 mesos des del moment en què l’empresa passa a tenir 50 persones o més; aquest volum de plantilla es comptabilitzarà tenint en compte la plantilla total, sigui quina sigui la seva forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, contractes de durada determinada i persones amb contracte de posada a disposició (ETT). 
  • Creació de mecanismes de seguiment i avaluació dels Plans d’igualtat; es fixa un termini màxim de vigència dels Plans no superior a 4 anys. S’estableix també un seguit de supòsits en què s’obligarà les empreses a revisar els plans d’igualtat. 
  • Configuració del Registre de Plans d’igualtat que permetrà l’accés públic al seu contingut. I s’obre la possibilitat de registrar, de forma voluntària, les mesures i protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

 

 

<-- Torna a la pàgina principal d'Assessoria Jurídica

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Medi Ambient i RSC

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button

També et pot interessar

Protocol assetjament
Saps que és obligatori tenir un protocol d'assetjament a la teva empresa?
Conflictos laborales
La teva tranquil·litat davant situacions laborals conflictives
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.