Mesures d'igualtat per a les pimes

Mesures d'igualtat per a les pimes
Les mesures d’igualtat serveixen per a evitar les desigualtats de dones i homes a les empreses.

La igualtat d’oportunitats és un dret universal reconegut per totes les societats democràtiques, relacionat amb la dignitat i llibertat humanes. No és una qüestió que afecta tan sols les dones, sinó també la societat en general, tant homes com dones. La igualtat d’oportunitats va lligada a la no discriminació per raó de sexe.

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En aquest sentit, han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat les empreses de més de 50 persones treballadores, les empreses que el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi i les empreses que hi estiguin obligades perquè així ho hagi acordat l’autoritat laboral. La resta estan obligades a promoure mesures en matèria d´igualtat.

Quan parlem de mesures d’igualtat ens referim a totes les matèries que poden evitar, o si més no pal·liar, les desigualtats de dones i homes a les empreses. Les matèries prioritàries són:

* Accés a l’ocupació: s’ha de garantir que cap persona pugui ser discriminada per raó de sexe o de gènere en l’accés al treball.

* Classificació professional: revisar els criteris de classificació i promoció professional.

* Promoció: s’ha de promoure personal a l’empresa seguint criteris d’igualtat d’oportunitats, neutralitat i transparència.

* Formació: promoure formació en matèria d’igualtat per a totes les persones treballadores, així com fomentar la formació dirigida al desenvolupament professional de les persones treballadores, facilitant l’accés a aquesta formació i respectant el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats.

* Igualtat en la retribució per a treballs d’igual valor: per a un mateix treball o per a un treball al qual se li atribueix un mateix valor no hi haurà discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.

* Prevenció i atenció a l’assetjament sexual i per raó de sexe: totes les empreses, independentment de la seva dimensió, han de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Serà necessari promoure entorns de treball saludables.

* Gestió del temps de treball que afavoreixi la corresponsabilitat familiar, i trobar l’equilibri entre les necessitats de l’empresa i de les persones treballadores.

* Salut laboral amb perspectiva de gènere: prevenir la salut laboral de les persones treballadores tenint en compte la perspectiva de gènere.

* Llenguatge no sexista: utilitzar un llenguatge inclusiu, fent ús de denominacions neutres i no sexistes.

* Informació i comunicació: garantir la diversitat sexual i de gènere a través de tots els llenguatges.

Totes les empreses, independentment de la seva mida, estan obligades a adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si s’escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

 

<-- Torna a la pàgina principal d'Assessoria Jurídica

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Medi Ambient i RSC

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.