Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys
Novetats
Subvencionats/Bonificats

 

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys. Aquesta convocatòria, que té com a objectiu afavorir la contractació de majors de 45 anys en situació d'atur, ofereix a les empreses contractants una subvenció de 1.108,33 € mensuals* (subvenció corresponent a jornada completa) durant un període de 6 a 12 mesos (fins a 18 mesos en el cas de persones amb una discapacitat del 33% o superior), per a contractes formalitzats entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de setembre del 2021.

 

Entitats beneficiàries

Totes les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, i que estiguin legalment constituïdes i amb establiment operatiu a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

 

Quantia

El mòdul econòmic és de 1.108,33€ mensuals* per la jornada completa. En casos de jornada parcial (mínim mitja jornada), serà la part proporcional. La quantia de l’ajut dependrà de la durada del contracte, i serà per a un període mínim de 6 mesos i màxim de 12 (18 en casos de persones amb discapacitat del 33% o superior).

   *La quantia de la subvenció dependrà de l’SMI que es fixi per a l’any 2021. Els 1.108,33 € corresponen a l’SMI aprovat per al 2020.

 

Principals requisits per sol·licitar l’ajut

  • Contractació temporal o indefinida mínima de 6 mesos, amb una jornada igual o superior al 50% en un centre de treball a Catalunya. Queden exclosos els contractes en pràctiques i fixos discontinus.
  • Les persones contractades han de tenir com a mínim 45 anys, portar un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i estar inscrites actualment, i no poden haver estat contractades mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos ni poden estar participant actualment al programa Agència de Col·locació.
  • Disposar d’un informe de l’Oficina de Treball, conforme la persona reuneix els requisits per acollir-se a l’ajut.
  • Que amb la nova contractació de treball per a la qual se sol·licita la subvenció ha d’augmentar el nombre de persones ocupades per l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o altra causa no imputable a l'empresa.
  • Compliment de les obligacions legals i tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social, així com de qualsevol obligació legal o reglamentària.
  • No haver obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat.
  • El nombre de contractes subvencionables mai podrà ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària. Amb l’excepció que, si l’empresa té 1 persona contractada, en aquest cas el màxim serà 1 contracte subvencionat.
  • Mantenir les contractacions objecte de la subvenció. En cas d’alteració de les condicions contractuals, cal tenir en compte els següents supòsits:

o    Baixa en període de prova, dimissió del treballador, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat: es revocarà parcialment l’import del període no justificat.

o    Acomiadament disciplinari: s’haurà de substituir el treballador, respectant les condicions i la durada restant objecte de l’ajut. En cas contrari es revocarà la totalitat de la subvenció.

o    Acomiadament per causes objectives o acomiadament col·lectiu: es revocarà la totalitat de la subvenció.

 

Termini de sol·licitud i tipus d’ajut

Com a màxim un mes des de la data de celebració del contracte. El període de sol·licitud és des del 20 de gener de 2021 fins al 20 de novembre de 2021 (ambdós inclosos). Aquest ajut es concedeix per concurrència no competitiva.

 

Normativa reguladora

Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre.

 

Sol·licituds

Les empreses interessades han de presentar la sol·licitud de la subvenció mitjançant els models normalitzats que es troben disponibles a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Mail de contacte amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

 

        

Generalitat de Catalunya

          

 

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Gestió del talent

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.