Valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere

A partir del mes d’abril de 2021, les empreses que facin un Pla d’Igualtat, sigui de manera voluntària o per obligació legal, hauran d’incorporar una AUDITORIA RETRIBUTIVA.

L’auditoria retributiva té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució.

Un dels aspectes que ha d’incloure l’auditoria és una VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL sense biaix de gènere. És a dir, tenint en compte tots els factors que poden concórrer en un lloc de treball, es té en compte la seva incidència i s’assigna una puntuació a cadascun d’ells.

L’Estatut dels treballadors determina que: un treball té igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu desenvolupament i les condicions laborals en què aquestes activitats es porten a terme en realitat siguin equivalents.

T’ajudem:

Pots demanar-nos assistència per realitzar aquesta valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.

El servei inclou reunions amb l’àrea o responsables del personal, i amb la representació legal de les persones treballadores (en cas que n’hi hagi), de manera que, conjuntament, es defineixi quina ponderació de punts se li atorga a cada classificació i es facin aflorar determinades capacitats i habilitats que sovint no queden visualitzades.

Rebràs un informe en què es determinarà una puntuació d’acord amb la valoració feta, i que vetllarà per eliminar qualsevol biaix de gènere en les classificacions professionals amb la voluntat de complir amb el principi segons el qual “a igual valor de feina, igual retribució”.

Consulta’ns!

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.