Obligatorietat del registre salarial

Novetats

D’acord amb la legislació aprovada pel RD 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes, es defineixen les obligacions que tenen les organitzacions en matèria salarial. 

Per això, i amb l’objectiu de garantir la transparència retributiva que s’exigeix, les empreses hauran de disposar, per fer una correcta valoració de la seva política salarial, de: el registre retributiu, les auditories retributives, el sistema de valoració de lloc de treball de la classificació professional existent a l’empresa i el seu conveni col·lectiu. 

 

Què ha d’incloure aquest registre salarial?

  • Valors mitjans de salaris
  • Complements salarials
  • Percepcions extrasalarials

 

També haurà d’incloure la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment s’ha percebut per cada un d’aquests conceptes: grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Aquest registre s’ha de portar de tota la plantilla, inclosos la direcció i els alts càrrecs.

 

És obligatori portar aquest registre?

L’incompliment que deriva de les obligacions establertes en aquesta normativa ve definit per la Llei d’Infraccions i Sancions en l’ordre Social que recull com a infracció greu “no complir amb les obligacions que en matèria de plans d’igualtat i mesures d’igualtat estableix la Llei Orgànica 3/2007, de l’Estatut dels Treballadors, o el conveni col·lectiu d’aplicació.  

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
In-company
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.