Tècniques de recepció i comunicación_MF0975_2
Certificat de professionalitat

Tècniques de recepció i comunicación_MF0975_2

Descripció del curs

Una vegada finalitzat obtindràs una "acreditació oficial parcial", equivalent al mòdul associat al Certificat de Professionalitat ADGG0208 '"Activitats administratives en la relació amb el client"Si completes tots els mòduls d'aquest certificat podràs aprendre a realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional”. 

Objectius del curs

Objectiu general:

 • Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes.

Objectius específics:

 • Identificar l'estructura funcional d'organitzacions tipus i de l'Administració Pública, distingint els fluxos d'informació en les comunicacions orals o escrites, de manera presencial, telemàtica o electrònica, i els seus mitjans de canalització.
 • Aplicar les tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica, transmetent informació d'acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals d'organitzacions i interlocutors tipus.
 • Aplicar el procés de recepció, acolliment i registre de visites en situacions tipus desenvolupant les habilitats de comunicació convenients en cadascuna de les fases.
 • Aplicar tècniques de comunicació escrita en la redacció i emplenament d'informació i documentació, oficial o privada, mitjançant la utilització de mitjans ofimàtics i electrònics.
 • Aplicar les tècniques de registre públic i privat, i distribució de la informació i documentació, facilitant el seu accés, seguretat i confidencialitat.Continguts del curs de Tècniques de recepció i comunicación_MF0975_2

 1. Processos de comunicació en les organitzacions i Administració Pública.

 • Tipologia de les organitzacions.
 • Identificació de l'estructura organitzativa empresarial.
 • Identificació de l'estructura funcional de l'organització.
 • Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica.
 • Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica.
 • Canals de comunicació: tipus i característiques.
 • L'Administració Pública: la seva estructura organitzativa i funcional.
 • Tècniques de treball en grup: Relacions jeràrquiques i funcionals.
 • Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa.
 • Normativa vigent en matèria de: Seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació.

2. Comunicació interpersonal en organitzacions i Administracions Públiques.

 • La comunicació oral: Normes d'informació i atenció, internes i externes.
 • Tècniques de comunicació oral: Habilitats socials i protocol.
 • La comunicació no verbal.
 • La imatge personal en els processos de comunicació.
 • Criteris de qualitat en el servei d'atenció al client o interlocutor.

3. Recepció de visites en organitzacions i Administracions Públiques.

 • Organització i manteniment de l'entorn físic de l'espai d'acolliment:
 • Aspecte i disposició de materials auxiliars i equips.
 • Control d'entrada i sortida de visites, i els seus registres.
 • Funcions de les relacions públiques en l'organització.
 • Procés de comunicació en la recepció: Acolliment, identificació, gestió i comiat.
 • Aplicació de tècniques de conducta i relacionals específiques als visitants.

4. Comunicació telefònica en organitzacions i Administracions Públiques.

 • Mitjans, equips i usos de la telefonia: tipus més habituals en les comunicacions orals.
 • Maneig de les centraletes telefòniques.
 • La comunicació en les xarxes- intranet i Internet.
 • Models de comunicació telefònica: barreres i dificultats en la transmissió de la informació.
 • La comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica.
 • L'expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica.
 • Destreses en la recepció i realització de crides.
 • Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades telefòniques.

5. Elaboració i transmissió de comunicacions escrites, privades i oficials.

 • Formats tipus d'impresos i documents en l'empresa, institucions i Administracions Públiques: Tipologia i característiques dels documents.
 • Normes de comunicació i expressió escrita en l'elaboració de documents - i informes, interns i externs.
 • Tècniques de comunicació escrita.
 • Cartes comercials.
 • Suports per a l'elaboració i transmissió d'informació segons:
 • Canals de comunicació.
 • Objectius.
 • Elaboració de documents d'informació, i comunicació, privats i oficials.
 • Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics: amb agilitat i destresa per a l'elaboració i transmissió de la informació i documentació.
 • Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions escrites.
 • Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les - comunicacions escrites.

6. Registre i distribució de la informació i documentació convencional o electrònica.

 • Organització de la informació i documentació.
 • Correspondència i paqueteria.
 • Recepció de la informació i paqueteria.
 • Procediments de registre d'entrada i sortida de correspondència i - paqueteria: acarament, gestió i compulses.
 • Actuació bàsica en les Administracions Públiques: Nocions bàsiques del Procediment Administratiu Comú i Procediment bàsic del Registre Públic.
 • Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge.
 • Aplicació de la normativa vigent de procediments de seguretat, registre i confidencialitat de la informació i documentació convencional o electrònica.
Tècniques de recepció i comunicación_MF0975_2
Compartir: linkedin share button