Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)
Seguretat i salut laboral

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)

Descripció 

0

Objectius 

Objectius generals:
- Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell.
Objectius específics:
- Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
- Conèixer el marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
- Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
- Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
- Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
- Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

Continguts 

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
5. Primers auxilis