MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial.
Informàtica

MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial.

Descripció del curs

No et quedis enrere i treu-li el màxim partit al Word 2016! Descobreix el que et pot aportar l’eina d’Office 2016 aprenent les principals funcions com ara; crear i editar documents, butlletins, currículums, correspondència empresarial, inserció de textos o elements gràfics, guardar documents, entre d’altres coses.

Objectius del curs

Objectius:
- Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Continguts del curs de MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial.

1. Crear i administrar documents.
1.1. Crear documents.
1.2. Desplaçar-se entre documents.
1.3. Aplicar format als documents.
1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents.
1.5. Imprimir i guardonar documents.

2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions.
2.1. Inserir texts i paràgrafs.
2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs.
2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs.

3. Crear taules i llistes.
3.1. Crear taules.
3.2. Modificar taules.
3.3. Crear i modificar llistes.

4. Crear i administrar referències.
4.1. Crear i administrar marcadores de referències.
4.2. Crear i administrar referències senzilles.

5. Inserir i aplicar format a objectes.
5.1. Inserir elements gràfics.
5.2. Aplicar format a elements gràfics.

Continguts de sostenibilitat o economia verda
Canvi climàtic: història i situació actual, millores ambientals per un planeta més verd

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_ADGD_UC0233_2 - Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial.
Compartir: linkedin share button