Gestió del Crèdit a clients – Credit Management: Mòdul I-Qüestions jurídiques relacionades amb el crèdit a clients, el cobrament de factures i la recuperació de crèdits impagats
Estratègia empresarial

Gestió del Crèdit a clients – Credit Management: Mòdul I-Qüestions jurídiques relacionades amb el crèdit a clients, el cobrament de factures i la recuperació de crèdits impagats

Descripció 

Aquest mòdul forma part del programa Gestió del Crèdit a clients – Credit Management . Aquest programa es composa de 4 mòduls independents. Si estàs interessat en realitzar més d'un mòdul consulta els possibles descomptes.

La Comissió Europea recomana que les empreses tinguin una bona formació en credit management, o sigui, en la gestió del crèdit a clients per tal de millorar la seva capacitat de cobraments.
Aquest curs et permetrà conèixer els procediments jurídics sobre la manera d’actuar davant l’atorgament concedit als clients i els seus possibles impagaments posteriors.

Objectius 

Conèixer els aspectes jurídics fonamentals dels contractes de compravenda mercantil, la normativa legal que regula la facturació, conèixer la recuperació extrajudicial de crèdits impagats i els diferents procediments judicials per reclamar-los, així com els procediments concursals.

Continguts 

• La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials i les altres normes de l'ordenament jurídic que regulen la concessió de crèdits a clients

• Els terminis de pagament de les administracions públiques als adjudicataris i dels contractistes als subcontractistes

• Els aspectes jurídics fonamentals dels contractes de compravenda mercantil i de la contractació comercial

• Les garanties i documents per protegir-se dels impagaments, augmentar la juridicitat dels crèdits i reforçar la cobrabilitat de les factures

• La normativa legal que regula la facturació i com s'han d'emetre els diferents tipus de factures

• El marc legal que regula la recuperació extrajudicial de crèdits impagats

• La protecció de dades en la reclamació de deutes i els fitxers de solvència patrimonial

• La prescripció extintiva dels drets de crèdit i dels deutes

• Els diferents procediments judicials per reclamar deutes dineraris

• Els procediments concursals regulats per la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal

• La recuperació de l'IVA repercutit en factures dels crèdits incobrables