Francès A.1.B.
Idiomes

Francès A.1.B.

Descripció 

En aquest curs bàsic de francès adquiriràs els coneixements per comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, així com frases senzilles enfocades a poder interactuar amb una persona nativa amb facilitat. Ens iniciarem en l’expressió oral, escrita i ens familiaritzarem amb la llengua francesa.

Objectius 

OBJECTIU GENERAL:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de
missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació
específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en
els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística
- Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de
comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
- Participar activament en el procés d'aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

Continguts 

LEÇON 1:
Grammaire : Présent des verbes (présentation)
Masculin/Féminin
Singulier/Pluriel
Interrogation (intonation)
Négation simple
Vocabulaire : L'identité
Les lieux de la ville
Les mots du savoir-vivre
Situations orales : Se présenter
Aborder quelqu'un
Dire son nom
Saluer - prendre congé
Remercier
Dire si on comprend
Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement
Écrit : correspondance sons/graphies
Civilisation : L'espace francophone
LEÇON 2:
Grammaire : Conjugaison (verbes en -er)
Accord des noms et des adjectifs
Articles indéfinis et définis
Interrogation (Est-ce que - qu'est-ce)
Vocabulaire : L'état civil
Personnes et objets caractéristiques d'un pays
Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville...
Identifier une personne ou un objet
Exprimer ses goûts
Demander quelque chose
Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel
Différenciation "je" "j'ai" "j'aime" Rythmes et enchaînement
Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une
Personne expression : se présenter sur un site Internet
Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges,
origines, lieux d'habitation)
LEÇON 3:
Grammaire : Conjugaison (faire - aller - venir - vouloir - pouvoir - devoir)
Futur proche
Pronoms "moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition
On = nous
Vocabulaire : Les loisirs
Sports, spectacles, activités
Situations orales : Parler de ses activités de loisirs
Proposer - accepter ou refuser une proposition
Demander une explication
Exprimer la possibilité / l'impossibilité, l'obligation
Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative
Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation,
d'acceptation ou de refus
Civilisation : Première approche de l'espace de la France
LEÇON 4:
Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé)
La date et l'heure
Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année
Événements liés au temps
Situations orales : Raconter un emploi du temps passé
Demander, donner des précisions sur le temps
Demander, dire ce qu'on a fait
Féliciter
Phonétique : différenciation présent / passé
Enchaînement avec [t] et [n]
Écrit : compréhension : journal personnel
Compréhension d'une chronologie.
Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel
Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France
Personnalités du monde francophone
LEÇON 5:
Grammaire : Comparaison simple
Adjectifs démonstratifs
Adjectifs possessifs
Vocabulaire : Les voyages Les transports
Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité.
Choisir, négocier une activité commune.
Faire des recommandations.
Demander / donner une explication
Situations pratiques relatives au voyage
Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f]
Écrit : compréhension : article de presse
Relation d'un événement
Expression : récit des circonstances d'un voyage
Civilisation : Les transports en France
LEÇON 6:
Grammaire : Article partitif
Emploi des articles
Interrogation (inversion)
Réponse oui - si - non
Forme possessive à + pronom
Vocabulaire : La nourriture
Les repas
La fête
Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête
Situations pratiques à l'oral et au restaurant
Phonétique : Rythme et intonation de la question
Rythme de la phrase négative
Écrit : compréhension : extrait de guide touristique
Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français.
LEÇON 7:
Grammaire : La conjugaison pronominale
L'impératif
L'expression de la quantité (peu - un peu de - quelque...)
Vocabulaire : Les activités quotidiennes
Les achats
L'argent
Situations orales : Raconter sa journée
Demander des nouvelles de quelqu'un
Choisir, acheter, payer un objet
S'informer sur la présence, l'existence d'une personne ou d'un objet
Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale
Into

Francès A.1.B.
Inscripció tancada

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FS2018-0355
Data inici 
dimarts, 26 febrer, 2019
Data finalització 
dimarts, 28 maig, 2019
Horari 
Durada 
75h
Lloc
PIME CONEIXEMENT
CARRER COMTE DE SALVATIERRA, 5
BARCELONA
Contacte
Mercedes Rodríguez
mrodriguez@pimec.org
934964500
Professorat 
Isabelle Dejean Xuriguera
Presentació 

Llicenciada en filología anglesa i russa a la Sorbona. Formadora i traductora de francès, amb més de 15 anys d'experiència en l'ensenyament en empreses de diversos sectors i en acadèmies i centres de formació, per a tots els nivells. "És un veritable plaer per a mi ensenyar la llengua de Molière i fer que la cultura del meu país sigui coneguda."