CP - Operacions administratives comercials (MF0976_2)
Gestió administrativa

CP - Operacions administratives comercials (MF0976_2)

Descripció 

Formació per a l'adquisició de les competències professionals per a realitzar operacions administratives comercials. Mòdul formatiu del Certificat de Professionalitat: Activitats de gestió administrativa (ADGD0308) Formació finançada pel Servei Públic d'Ocupació de Calalunya

Objectius 

Segons el Certificat de Professionalitat ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. Mòdul MF0976_2
Realitzar les gestions administratives del procés comercial.

Continguts 

UF0349 Atenció al client en el procés comercial
1. Atenció al client en les operacions de compravenda
– El departament comercial
– Procediment de comunicació comercial
– Identificació del perfil psicològic dels diferents clients
– Relació amb el client a través de diferents canals
– Criteris de qualitat en l'atenció al client: satisfacció del client.
– Aplicació de la confidencialitat en l'atenció al client.
2. Comunicació d'informació comercial en els processos de compravenda
– El procés de compravenda com a comunicació
– La venda telefònica
3. Adaptació de la comunicació comercial al telemàrqueting
– Aspectes bàsics del telemàrqueting
– L'operativa general del teleoperador/a
– Tècniques de venda
– Tancament de la venda
4. Tramitació en els serveis de postvenda
– Seguiment comercial: concepte.
– Fidelització de la clientela
– Identificació de queixes i reclamacions
– Procediment de reclamacions i queixes
– Valoració dels paràmetres de qualitat del servei i la importància o les conseqüències de la seva no-existència.
– Aplicació de la confidencialitat a l'atenció prestada en els serveis de postvenda.

UF0350 Gestió administrativa del procés comercial
1. Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional
– Selecció de proveïdors: criteris de selecció.
– Gestió administrativa del seguiment de clients:
– Identificació de documents bàsics:
– Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda.
– Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda:
– Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb les precedents, les dades proporcionades per clients i proveïdors.
– Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda:
– Aplicació de la normativa vigent en matèria d'actualització, seguretat i confidencialitat.
2. Aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compravenda
– Legislació mercantil bàsica:
– Legislació fiscal bàsica.
– Legislació sobre IVA:
– Conceptes bàsics de legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: directives comunitàries i operacions intracomunitàries.
3. Gestió d'estocs i inventaris
– Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasament i etiquetatge.
– Emmagatzematge: sistemes d’emmagatzematge, ubicació d'existències, anàlisi de la rotació.
– Procediment administratiu de la gestió de magatzem:
– Sistemes de gestió d'existències convencionals: característiques i aplicació pràctica.
– Control de qualitat en la gestió de magatzem.
– Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics.

UF0351 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial
1. Utilització d'aplicacions de gestió en la relació amb els clients i proveïdors (CRM)
– Actualització de fitxers d'informació de
– Tramitació administrativa de la informació de clients i proveïdors
2. Utilització d'aplicacions de gestió de magatzem
– Generar els arxius d'informació
– Sistemes de gestió informàtica de magatzems.
3. Utilització d'aplicacions informàtiques de gestió de la facturació
– Generació de documentació
– Realització d'enllaços amb altres aplicacions informàtiques
4. Utilització d'eines d'aplicacions de gestió de la postvenda per:
– Gestionar la informació obtinguda en la postvenda
– Realitzar accions de fidelització.
– Gestionar queixes i reclamacions
– Obtenir mitjançant aplicacions de gestió
– Aplicar sistemes de salvaguarda i protecció de la informació

CP - Operacions administratives comercials (MF0976_2)