Comptabilitat avançada

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
60 h
Data inici: 
dimarts, 14 maig, 2019
Data finalització: 
dijous, 18 juliol, 2019
Horari: 
dimarts, dijous, 18:30 a 22:00 / 19:00 a 22:00 / 18:00 a 21:00
Codi Curs: 
FS2018-0641
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME CONEIXEMENT SL
Adreça Impartició: 
AVINGUDA COMUNITAT EUROPEA, 34
CP Impartició: 
08917
Població Impartició: 
BADALONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Aprofundeix en els teus coneixements sobre comptabilitat. Per fer aquest curs és imprescindible tenir coneixements previs de comptabilitat.
Professorat: 

Salvador Leon Tortosa

Continguts: 

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.
6. Comptabilització del Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició del Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització del impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiu

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu