Anglès B.2.B..
Idiomes

Anglès B.2.B..

Descripció del curs

En aquest curs del nivell Intermedi serem capaços d’utilitzar l’idioma en situacions habituals i específiques on es necessitin entendre i fer textos complexos de forma oral i escrita sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Objectius del curs

Corresponents al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts del curs de Anglès B.2.B..

Aquest nivell està desglossat en 4 subnivells. La present acció formativa correspon al segon dels subnivells.

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursius

Continguts de sostenibilitat o economia verda
Canvi climàtic: història i situació actual, millores ambientals per un planeta més verd

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_ADGG_UC0977_2 - Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client
Anglès B.2.B..
Compartir: linkedin share button