Anàlisi i control de costos
Economia i finances

Anàlisi i control de costos

Descripció 

Adquireix els coneixements de gestió de costos i optimitza la gestió en la teva empresa.

Objectius 

Objectius generals:
- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada
- Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari
Objectius específics:
- Introduir els participants en els conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica
- Proporcionar als participants coneixements sobre diferents models de costos
- Aprendre els elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper

Continguts 

1. Fonaments de la comptabilitat analítica
1.1. Definició i objectius
1.2. Estructura de costos. Classificació
1.3. Sistemes d'imputació de costos
1.4. Anàlisi de costos i presa de decisions
2. El mètode de costos complets (full-costing)
2.1. Generalitats
2.2. Sistemes de costos complets
2.3. Implementació i limitacions
2.4. Variants del model
3. El model direct-costing
3.1. Fonaments del model
3.2. Aplicacions del model
3.3. Anàlisi de resultats
3.4. Equivalència de models
4. El model ABC
4.1. Objectius. Origen i definicions
4.2. Aplicacions del model
4.3. Les activitats. Identificació, classificació i costos
4.4. Pressupostos. Síntesi del sistema pressupostari
5. Els costos estàndards
5.1. Definició i avantatges
5.2. Classes d'estàndards
5.3. Modes d'establir els costos estàndards
5.4. El pressupost flexible
5.5. Resultats
5.6. Desviacions

Anàlisi i control de costos