Anàlisi de balanços

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
30 h
Data inici: 
dimarts, 5 març, 2019
Data finalització: 
dimarts, 14 maig, 2019
Horari: 
, Online
Preu soci: 
225 €
Preu no soci: 
270 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
225 €
Codi Curs: 
FP2019-0033
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Online
Adreça Impartició: 
Online
CP Impartició: 
00000
Població Impartició: 
Online

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Aprèn a interpretar i realitzar una anàlisi de balanços i millora la gestió i el control econòmic de la teva empresa.
Professorat: 

Josep Estradé Marín
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat en Economia de l'Empresa. Doctorat en Comptabilitat i Audiotoría. Experiència formativa online en Gestió Administrativa, Comptable i Financera. Professor col·laborador de Comptabilitat Financera i director adjunt de Màsters online.

Continguts: 

1. Metodologia comptable:
- Compte: definició, estructura, elements, objectius de comptabilitat.
- Classificació dels comptes i el seu tractament.
- Aplicació del conveni de càrrec i abonament en els comptes: Funcionament dels comptes d’actiu, passiu i patrimoni net.
- Sistemes de partida doble.
2. Elaboració dels comptes anuals:
- El balanç: Aspectes generals, estructura de l’actiu, passiu i patrimoni net.
- Comptes de pèrdues i guanys.
- Llibre comptable; models normals i abreviats.
3. Procés de finançament:
- Anàlisi financer bàsic: equilibri financer.
- Gestió de risc: Tipus, elecció de forma de finançament d’una empresa.
- Requisits de l’autofinançament. Recursos propis davant recursos aliens.
- Procés i mecanismes de finançament: Autofinançament, finançament a través d’entitats de crèdit, finançament de proveïdors o crèdit interempresarial.
4. Anàlisi comptable: de la rendibilitat, de la solvència, de la solvència per mitjà de ràtios i de la liquiditat. El fons de maniobra.
- Anàlisi de l’eficàcia i ràtios de mercat, predicció de beneficis i predicció del concurs de creditors (crisi empresarial i la seva predicció, crisi de rendibilitat i financera).
5. Comptabilitat provisional:
- Valors previsionals dels comptes actuals: planificació empresarial, pressupostos rígids i flexibles, compte de resultats, pressupostos de tresoreria i balanç de situació provisional.
- Identificació de les causes. Anàlisi de les derivacions. Control i seguiments de pressupostos. Delimitació de responsabilitat.
6. Aplicacions informàtiques: Programes de comptabilitat.
- Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques (quadre de comptes, assentaments i utilitats).

Observacions: 

L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201
Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació::
Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.
La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació.
La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Més informació per a inscripcions: Natalia Fernández - 934964500 - nataliafernandez@pimec.org