Alemany A.1.A.

Àrea: 
Idiomes
Durada: 
75 h
Data inici: 
dilluns, 1 abril, 2019
Data finalització: 
dilluns, 17 juny, 2019
Horari: 
dilluns, dimecres, 18:00 a 22:00 excepte la última sessió del 17/06/2019 que serà de 18:00 a 21:00
Codi Curs: 
FS2018-0647
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME CONEIXEMENT SL
Adreça Impartició: 
AVINGUDA COMUNITAT EUROPEA, 34
CP Impartició: 
08917
Població Impartició: 
BADALONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Iniciació en els coneixements de l'idioma.
Professorat: 

FRANCESC AVILES PAMIES

Continguts: 

A. Vocabulari
Identificació personal:
Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal: nom, cognom, edat, professió, estat civil, nacionalitat, adreça..
Lèxic propi dels documents més habituals de la informació personal: passaport, documents identificatius
Els nombres.
L'alfabet.
Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones.
Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris.
Habitatge, llar i entorn:
L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. La ciutat: situació, parts, carrers, edificis, espais verds i monuments. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d'estudi.
Activitats de la vida diària:
Lèxic relacionat amb les fraccions del temps: anys, mesos, setmanes, dies, parts del dia i l'hora. Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.
Temps lliure i oci:
Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals Llocs d'oci: teatre, museu, platja
Viatges:
Mitjans de transport. Noms de països.
Relacions humanes i socials: o Lèxic relacionat amb els membres d'una família. Salut i cures físiques:
Parts del cos. Símptomes i malalties.
Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l'aula i material escolar. Compres i activitats comercials:
Noms d'objectes d'ús personal més usuals. Establiments comercials. Preu, monedes, formes de pagament
Alimentació:
Lèxic relacionat amb els aliments i tipus d'envasos. Noms d'utensilis relacionats amb el menjar. Quantitats, pesos i mesures.
Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus, Llengua i comunicació:
Lèxic bàsic relacionat amb l'aprenentatge d'un idioma. Diferents idiomes del món. Mitjans de comunicació: televisió, radio
Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics. Ciència i tecnologia:
Lèxic relacionat amb el telèfon. Lèxic bàsic relacionat amb l'ordinador, Internet i altres mitjans de comunicació.
B. Cultura dels països de parla alemanya
Identificació personal:
Noms i cognoms més freqüents. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se.
Habitatge, llar i entorn:
Tipus d'habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics.
Activitats de la vida diària:
La puntualitat. Elements socials.
Temps lliure i oci:
Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives
Viatges:
Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars.
Relacions humanes i socials:
Usos i costums de la vida familiar. L'estructura familiar.
Compres i activitats comercials: o Hàbits de consum.
Alimentació:
Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes.
Béns i serveis: Horaris de tendes, bancs, etc.
Ciència i tecnologia:
Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
C. Estructures gramaticals
Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text:
- Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdicos i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...) Marcadors del discurs:
- Marcadors espacials (d'ubicació).
- Marcadors temporals (per expressar accions successives).
- Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades.
- Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgr

Observacions: 

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Més informació per inscripcions: Lourdes Gil - 933846075 - formacio@aemifesa.org

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu