La Nova Llei de contractes del sector públic

Àrea: 
Gestió empresarial
Durada: 
7 h
Data inici: 
dijous, 14 juny, 2018
Data finalització: 
dijous, 14 juny, 2018
Horari: 
Dijous de 09:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00 h
Preu soci: 
180 €
Preu no soci: 
225 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
180 €
Codi Curs: 
FP2018-0079
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
El passat 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, una llei que marcarà un abans i un després per a les pimes i els autònoms, ja que millora l’accessibilitat de les nostres empreses a la licitació pública. Si mai has treballat amb el Sector Públic o et vols plantejar fer-ho, és imprescindible que coneguis amb detall les noves possibilitats que et dona la Llei.
Destinataris: 
El curs s’adreça prioritàriament a autònoms, micropimes, i petites empreses  que tinguin entre els seus clients a l’Administació Pública o bé tinguin interès en aquest àmbit.
Professorat: 
Rosa Maria García - Diplomada en ciències empresarials, UB. Llicenciada en Administració i direcció d’empreses, UB. Professora associada d’economia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Objectius: 

Conèixer en profunditat la nova Llei de contractes del Sector Públic i analitzar les principals diferències que la nova Llei ha incorporat.

Continguts: 
1. Introducció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: la transposició de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 
2. Àmbit subjectiu: El règim de contractació dels diferents òrgans i entitats del sector públic. Diferències entre Administració Pública, poder adjudicador i entitats que no són poder adjudicador.
 
3. Àmbit objectiu. La tipologia de contractes:
3.1.- Contractes d’obres, serveis, subministraments i contractes mixtos.
3.2.- Contractes de concessió d’obres i concessió de serveis.
3.3 .- Contractes harmonitzats.
 
4. Procediments d’adjudicació:
4.1.- Obert: obert simplificat i obert amb mesures de gestió eficient del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria contractació pública.
4.2.- Negociat.
4.3.- Diàleg competitiu.
4.4.- Restringit.
4.5.- Associació per a la innovació.
4.6.- Contractes menors.
 
5. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques:
5.1.- La selecció del contractista: declaració responsable, la capacitat i solvència.
5.2.- La divisió del contracte en lots.
5.3.- Criteris de valoració: ofertes anormalment baixes.
5.4.- Publicitat i transparència: El perfil del contractant. El principi de confidencialitat.
5.5.- El termini dels contractes.
5.6.- Recurs especial en matèria de contractació.
 
6. L’execució dels contractes:
6.1.- Modificacions dels contractes.
6.2.- La subcontractació.
Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.