Normativa

09 març 2021

La Guia tècnica per iniciar una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) és un dels continguts que l’Oficina tècnica d’APEUs de la Generalitat de Catalunya posa al servei de les persones i les entitats interessades a promoure una experiència d’aquest model de col·laboració publicoprivada.

El document està pensat per acompanyar el lector al llarg de tot el procés, des de la fase prèvia fins a l’aprovació definitiva. La redacció vol ser sintètica i pràctica: alhora que defineix el full de ruta amb els passos a seguir, avança una sèrie de reflexions que poden ser molt pràctiques.

No es tracta d’un document exhaustiu en els detalls relacionats amb el procediment. En els punts en què convé un aprofundiment sobre els continguts de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, la guia incorpora referències als articles concrets de la norma on trobarem informació més detallada sobre l’apartat en qüestió.

31 desembre 2020

El 31 de desembre de 2020 es publica aquesta llei, una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

Aquesta llei —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents actors econòmics implicats.

Més informació: https://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/que-es-la-fue/llei-de-facilitacio...

 

 

08 juliol 2020

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020 (DOGC núm. 8039, de 10.1.2020)

18 juny 2020
30 desembre 2019
Context actual: 
El passat 15 de març de 2019, les dues patronals més representatives de Catalunya van signar a la seu del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya un acord pel qual s’estableix la representació institucional del 50%. Aquest conveni va estar signat pel president de PIMEC, Josep González, i el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre. 
 
La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el 28 de juny de 2019, dels nomenaments dels membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), incorpora la paritat patronal a aquest organisme amb sis membres per part de la patronal PIMEC:
 • Moisès Bonal i Ferrer, responsable d’Estudis i Polítiques sectorials.
 • Elena de la Campa Alonso, directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva.
 • Carme García Jarque, membre del Comitè Executiu i experta en finançament.
 • Miquel de Garro Pla, director de PIMEComerç.
 • Sílvia Miró Martín, directora de polítiques d’Ocupació i Formació.
 • Àngel Hermosilla Pérez, gerent de l’Àrea Institucional.

El CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Des d’aquest organisme, s’emeten dictàmens sobre normes relacionades amb aquestes matèries. Qualsevol llei o decret del Govern català, d’aquest àmbit, ha de passar forçosament pel CTESC per ser dictaminat.

 

Dictèmens emesos pels membres del CTESC durant l'any 2019: 

Dictamen 09/2019

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Data publicació: 15/10/2019

Dictamen 10/2019
sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica
Data publicació: 21/10/2019

Dictamen 11/2019
sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
Data de publicació: 18/12/2019

25 maig 2018

APLIQUEM EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Moltes gràcies per donar el teu consentiment! 

 

 

Adaptant la nostra Política de Privacitat a la nova normativa europea de Protecció de Dades, aplicable a partir del 25 de maig, des de PIMEC seguirem en contacte amb tu perquè estiguis informat de totes les novetats en l'àmbit empresarial per a pimes i persones autònomes, i puguis tenir major control de les teves dades.

Recorda que, en qualsevol moment, , Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, limitació o suprimir les teves dades a pimec@pimec.org.

Restem a la teva disposició!  

09 maig 2018

El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, constitueix el desenvolupament reglamentari en el marc normatiu català dels trets bàsics que han de tenir en compte les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves ordenances municipals, per tal d'establir uns nivells mínims de seguretat jurídica tant per als propis ajuntaments com per als marxants i les seves organitzacions i disposar així d'uns paràmetres adequats en els que poder basar les seves expectatives econòmiques.

Per tant, l'objecte d'aquest Decret és establir el marc normatiu de la regulació de la venda no sedentària organitzada en mercats de marxants com a modalitat de venda no sedentària.

09 maig 2018

Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.

El comerç al detall de pa i derivats té una regulació específica des del punt de vista d'ordenació comercial, a més de la corresponent normativa tecnicosanitària. Es fa distinció entre els establiments dedicats essencialment a la venda de pa i altres establiments, que d'acord amb la normativa tecnicosanitària poden compatibilitzar aquesta activitat amb la venda de pa. Es consideren establiments essencialment dedicats a la venda de pa -establiments especialitzats- els que destinin a la venda de pa i derivats una superfície neta de venda de 30 m2, com a mínim, i això representi un 60%, també com a mínim, del total de la superfície neta de venda de l'establiment. L'horari d'obertura dels establiments dedicats a la venda de pa és lliure.

Advertència: Cal tenir en compte el Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la regulació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials (BOE 146, de 19 de juny de 1984) i el Reial decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/1984, de 28 de març (BOE 46, de 23 de febrer de 1999).

09 maig 2018
Normativa de la Generalitat

Cal tenir en compte la legislació urbanística, que també regula aspectes relacionats amb els equipaments comercials. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

08 maig 2018
Normativa de la Generalitat:
 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.
 • Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
 • Resolució de 20 d’octubre de 1992, per la qual es dispensa els establiments de pelleteria i joieria de l’obligació de la informació sobre preus establerta a la Llei 23/1991.
 • Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris (correcció d’errades en el DOGC núm. 3628, de 03.05.2002).
 • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.

 

Normativa estatal:
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.
 • Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus, modificat pel Reial decret 816/1982, de 28 de març.
 • Reial decret 3423/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris. 
 • Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
 • Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la venda directa als consumidors i usuaris.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.

 

01 gener 2018

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.