Normativa

25 maig 2018

APLIQUEM EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Moltes gràcies per donar el teu consentiment! 

 

 

Adaptant la nostra Política de Privacitat a la nova normativa europea de Protecció de Dades, aplicable a partir del 25 de maig, des de PIMEC seguirem en contacte amb tu perquè estiguis informat de totes les novetats en l'àmbit empresarial per a pimes i persones autònomes, i puguis tenir major control de les teves dades.

Recorda que, en qualsevol moment, , Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, limitació o suprimir les teves dades a pimec@pimec.org.

Restem a la teva disposició!  

09 maig 2018

El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, constitueix el desenvolupament reglamentari en el marc normatiu català dels trets bàsics que han de tenir en compte les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves ordenances municipals, per tal d'establir uns nivells mínims de seguretat jurídica tant per als propis ajuntaments com per als marxants i les seves organitzacions i disposar així d'uns paràmetres adequats en els que poder basar les seves expectatives econòmiques.

Per tant, l'objecte d'aquest Decret és establir el marc normatiu de la regulació de la venda no sedentària organitzada en mercats de marxants com a modalitat de venda no sedentària.

09 maig 2018

Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.

El comerç al detall de pa i derivats té una regulació específica des del punt de vista d'ordenació comercial, a més de la corresponent normativa tecnicosanitària. Es fa distinció entre els establiments dedicats essencialment a la venda de pa i altres establiments, que d'acord amb la normativa tecnicosanitària poden compatibilitzar aquesta activitat amb la venda de pa. Es consideren establiments essencialment dedicats a la venda de pa -establiments especialitzats- els que destinin a la venda de pa i derivats una superfície neta de venda de 30 m2, com a mínim, i això representi un 60%, també com a mínim, del total de la superfície neta de venda de l'establiment. L'horari d'obertura dels establiments dedicats a la venda de pa és lliure.

Advertència: Cal tenir en compte el Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la regulació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials (BOE 146, de 19 de juny de 1984) i el Reial decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/1984, de 28 de març (BOE 46, de 23 de febrer de 1999).

09 maig 2018
Normativa de la Generalitat

Cal tenir en compte la legislació urbanística, que també regula aspectes relacionats amb els equipaments comercials. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

08 maig 2018
Normativa de la Generalitat:
 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.
 • Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
 • Resolució de 20 d’octubre de 1992, per la qual es dispensa els establiments de pelleteria i joieria de l’obligació de la informació sobre preus establerta a la Llei 23/1991.
 • Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris (correcció d’errades en el DOGC núm. 3628, de 03.05.2002).
 • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.

 

Normativa estatal:
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.
 • Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus, modificat pel Reial decret 816/1982, de 28 de març.
 • Reial decret 3423/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris. 
 • Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
 • Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la venda directa als consumidors i usuaris.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.

 

01 gener 2018