Programa Kit Digital

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors. Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

Requisits per ser beneficiari:

 

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions de l’Anex I del Reglament (UE) num. 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros).
  • No estar en situació d’empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
  • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
  • No superar el límit d’ajuts de mínims.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
  • Estar registrat a Accelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital  // Autodiagnòstic)

 

Més informació: https://www.kitdigital.net

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.