PIMEC veu la nova llei com un bon punt de partida i insta les institucions a continuar en aquesta direcció

Valoració de la llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals Destaca molt positivament que es generalitzi la declaració de responsable, una mesura proposada per l’entitat i reivindicada de fa temps. Assenyala que cal continuar treballant, sobretot en relació a l’excessiva normativa sectorial que afecta el teixit productiu del país. PIMEC ha participat en el redactat de la llei, tal com es va acordar amb la Generalitat després de l’acte “Diguem Prou”

Barcelona, 13 de juliol de 2015. PIMEC fa una primera valoració positiva de la llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals aprovada pel Ple Parlament de Catalunya, a l’espera de que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La patronal entén que la norma esdevé un pas més per simplificar la burocràcia a què estan sotmeses les empreses, però destaca que no ha de ser l’últim. En aquest sentit, insta les institucions a continuar en aquesta direcció, sobretot en relació a la diversa normativa sectorial que afecta el teixit productiu del país.

En particular, destaca que es generalitzi el control ex-post per a les activitats més innòcues i de baix risc, a partir de la declaració de responsable i de la comunicació prèvia, enfront del control ex-ante que es duia a terme fins ara.

La llei afecta les activitats innòcues o de baix risc, estableix un marc general que recull els principis d’intervenció mínima, generalitza la confiança en els administrats i el règim de control ex-post, dotant aquest règim d’intervenció d’una major seguretat jurídica.

Dels aspectes en què incideix la llei, PIMEC destaca els següents:

  • Canvia la manera com es comunica a l’administració que es començarà a desenvolupar una activitat econòmica (de les classificades com a innòcues i de baix risc) i com l’administració exerceix el control del compliment normatiu. No canvia la reglamentació sectorial (seguretat industrial, intervenció ambiental, sanejament d’aigües, contaminació acústica, lluminosa, atmosfèrica, residus...), sinó que canvia la manera com es comunica a l’administració i com aquesta controla què s’està fent.
  • Aclareix la distinció entre declaració de responsable i comunicació prèvia en funció de si s’ha d’aportar documentació o no.
  • No hi ha un període d’espera sinó que l’inici de l’activitat és immediat a la presentació de la declaració/comunicació.
  • Estableix un procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances dels requisits legalment establerts.
  • Estableix un règim sancionador.
  • Crea una Finestreta Única Empresarial a la qual s’han d’adherir tots els ens locals.
  • El Portal únic per a les empreses incorpora una carpeta per a cada empresa que realitzi activitats econòmiques a Catalunya. S’hi han d’integrar totes les relacions que s’estableixin amb les administracions públiques al llarg de la vida de l’empresa. La carpeta és compartida, compatible i interoperable de forma que, d’acord amb els drets i deures de cada part, pugui ser consultada i actualitzada tant per les mateixes empreses com per l’administració, respectant el que preveu la normativa de protecció de dades.
  • Es crea la Comissió per facilitar l’accés i l’exercici a les Activitats Econòmiques.
  • Destaca l’esforç d’harmonització en el sentit que, per desenvolupar una mateixa activitat econòmica, s’exigeixen els mateixos requisits independentment del municipi on es desenvolupi.

PIMEC s’ha mostrat preocupada per la manca de simplificació administrativa i aquest és un dels temes al qual ha dedicat part dels seus esforços dels darrers mesos. Així va quedar palès a l’acte reivindicatiu “Diguem prou”, protagonitzat per un nombrós grup d’empresaris de petites i mitjanes empreses catalanes i representants de diferents col·lectius empresarials, el resultat del qual va ser un manifest en contra de les mesures que dificulten la sortida de la crisi. Fruit d’aquest acte, PIMEC i la Generalitat van acordar que la patronal participés en la redacció d’aquesta llei.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.