PIMEC demana mesures per impulsar el creixement de les pimes i garantir el progrés econòmic del país

L’últim informe de l’Observatori de la PIMEC constata que el creixement de les empreses depèn de quatre grans factors: existència d’oportunitats de negoci, voluntat de creixement, capacitat per créixer i un entorn econòmic i normatiu favorable. La patronal demana un tipus d’actuació pública que permeti millorar la capacitat de les pimes per créixer i que elimini les normes que frenen el creixement. La inversió privada en creixement té com a retorn una major competitivitat i rendibilitat; l’actuació pública, facilitant el creixement, té com a retorn la competitivitat del sistema de pimes i el progrés econòmic del país.

Barcelona, 2 de juny de 2015. El creixement de les empreses depèn de quatre grans factors: existència d’oportunitats de negoci, voluntat de creixement, capacitat per créixer i un entorn econòmic i normatiu favorable. Així ho assenyala el darrer informe de l’Observatori de la PIMEC “Dimensió de la pime catalana (2). Condicionants del creixement empresarial i propostes d’actuació”, elaborat a partir de les conclusions de la jornada “La PIME: créixer per competir?” que PIMEC va organitzar el 14 de maig.

El document analitza els factors que condicionen la dimensió de les empreses i proposa línies d’actuació per tal d’afavorir una major dimensió empresarial com a eina per guanyar competitivitat i rendibilitat a les pimes.

El primer determinant de la dimensió empresarial és que hi hagi una nova necessitat del mercat, que es pugui accedir a nous mercats, que altres empreses es trobin en una situació que afavoreixi una fusió, adquisició o col·laboració, o que l’empresa aconsegueixi alguna patent o alguna innovació que li proporcioni avantatge. En definitiva, per créixer cal que es donin oportunitats que l’empresari es pugui plantejar convertir en negoci.

D’altra banda, cal que l’empresari tingui la voluntat d’aprofitar les oportunitats de creixement. Un empresari que no estigui disposat a ampliar el negoci o que sigui excessivament controlador, pot renunciar a créixer i desaprofitar oportunitats de negoci. L’empresari que es proposa aprofitar-les ha d’estar disposat a assumir més risc, a delegar la presa de decisions i a compartir el control de l’empresa.

En tercer lloc, l’empresa ha de tenir la capacitat suficient de competir en els nous mercats. En aquest sentit és vital que existeixi un lideratge fort que capti i organitzi un capital humà de qualitat i el capital necessari per tal de disposar d’avantatges tecnològics o logístics, capacitat d’adaptar-se al mercat i als clients, alta qualitat en els productes i altres fonts de competitivitat que el distingeixen de la resta i que li permetin créixer.

Finalment, cal que l’entorn afavoreixi i no impedeixi el creixement de les empreses. L’eliminació de traves al creixement en els àmbits laboral, fiscal, administratiu, i altres, és imprescindible per no frenar empreses que d’altra manera creixerien. D’altra banda, cal impulsar mecanismes de finançament diferents del clàssic bancari, la dotació de més recursos públics a les polítiques industrials i a la internacionalització per millorar les capacitats competitives de les empreses que es proposen créixer. L’administració hauria de “pensar primer en petit” i establir normes no tan orientades a preservar la dimensió com a impulsar el creixement (veure “Propostes d’actuació” en l’informe adjunt).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.