PIMEC alerta que al 72% dels proveïdors se’ls exigeix terminis de pagament superiors als legals

Informe sobre Morositat a Catalunya 2014 Joan Maria Gimeno, vicepresident de PIMEC, i Antoni Cañete, secretari general de PIMEC i president de PMcM, es reuneixen amb Cristóbal Montoro per aconseguir reduir els terminis de pagament Davant els resultats de l’Informe sobre la Morositat el 2014, es planteja una reforma de la normativa actual que permetria disminuir la morositat en tots els sectors econòmics i localitzar i sancionar les empreses no complidores

Barcelona, 4 de maig de 2015. PIMEC constata, a través de l’“Informe sobre Morositat 2014” que ha elaborat conjuntament amb la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), que el 72% dels proveïdors a Catalunya van signar contractes o acords comercials amb clients que els imposaven terminis de pagament superiors als 60 dies que estableix la Llei 15/2010.

Pel que fa al termini mitjà de pagament en el sector privat, l’informe conclou que augmenta un 14% respecte a l’any anterior a Catalunya, i passa de 75 dies el 2013 a 86 el 2014, enfront dels 60 que marca la llei. D’altra banda, el termini mitjà de pagament en el sector públic va tornar a millorar, aquest cop en 34 dies, i es va reduir en un 25% (de 134 dies el 2013 a 100 el 2014). No obstant això, aquesta xifra triplica el màxim que permet la llei (30 dies).

L’estudi també apunta que la ràtio de morositat (percentatge d’impagats respecte al total de facturació), es va xifrar en el 5,7%, el que va significar un increment de 0,8 punts percentuals respecte a l’any 2013 (4,9%).

El 94% de les empreses, a favor del règim sancionador

Si analitzem els darrers anys, a l’Informe de 2014 es pot observar que les accions realitzades en diferents àmbits, com les injeccions de liquiditat, l’augment de control, la implementació de la factura electrònica i, especialment, la implementació de mesures sancionadores, han comportat una millora progressiva dels terminis de pagament de l’administració pública.

En aquest sentit, PIMEC insisteix en la necessitat d’un règim sancionador per a les empreses moroses i assenyala que el 94% dels enquestats per a l’elaboració de l’Informe de la Morositat s’hi han manifestat a favor.

Compromís de Montoro per eradicar la morositat en el sector privat

El vicepresident de PIMEC, Joan Maria Gimeno, i el secretari general de PIMEC i president de la PMcM, Antoni Cañete, s’han reunit amb el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, de qui han obtingut el compromís de traslladar als organismes competents la proposta d’ambdues entitats per detectar de manera massiva empreses moroses.

La proposta presentada a petició del ministre Montoro després de la cimera contra la Morositat organitzada per la PMcM, permetria disminuir la morositat en tots els sectors econòmics, eliminant les ambigüitats legals, assegurant obtenir informació fiable per part de les empreses, i localitzant i sancionant aquelles que no compleixen les seves obligacions.

En aquest sentit, es proposen dues alternatives, que en qualsevol dels casos només comportarien habilitar una casella específica, que pot estar entre les dades generals d'identificació (com succeeix amb la plantilla mitjana), o un formulari especial (com succeeix amb la informació mediambiental o sobre accions/participacions pròpies). Seria incloure, o bé les dades sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors comercials a la informació a afegir en els models 02 i 03 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a remetre pels auditors; o bé en el model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

Proposta per agilitzar la recuperació de l’IVA no cobrat

PIMEC i la PMcM ha proposat al ministre un procediment que consisteix en el fet que l’emissor faci la seva factura en el moment de realitzar l’operació amb la repercussió de l’IVA corresponent, que ingressa a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT). En el cas que transcorri un mes des del compliment del termini màxim legal de pagament sense que s’hagi produït el cobrament de la factura, l’emissor notificarà aquest fet a l’AEAT i, simultàniament, rectificarà la factura emesa, anul·lant la repercussió de l’IVA. A la declaració de l’IVA subsegüent, l’emissor deduirà l’IVA prèviament ingressat. Des d’aquest moment, el client de l’emissor passa a ser deutor de l’AEAT per l’import equivalent a l’IVA de l’operació, havent d’enviar l’AEAT al client una liquidació de l’IVA i essent penalitzat amb un càrrec del 10%. D’aquesta manera, s’aconsegueix que no s’afecti la deduïbilitat de l’IVA suportat pel client a partir del moment en què s’ha rebut la factura inicial.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.