PIMEC valora positivament la nova regulació dels incentius i programes d’impuls a la contractació però defensa que sense una visió integral amb altres reformes seran menys efectius

La patronal, a través de la seva Fundació, posa en relleu la importància que el Reial Decret-Llei 1/2023 contempli incentius orientats als col·lectius més vulnerables o de més baixa ocupabilitat, com les persones majors de 45 anys

L’entitat qüestiona que en alguns supòsits de bonificació la norma exigeixi mantenir l’ocupació durant un període de tres anys i sobretot la seva interpretació posterior

Barcelona, 11 de gener del 2023. PIMEC valora positivament que es regulin i s’enforteixin els incentius a la contractació laboral a través de l’aprovació per part del Consell de Ministres del Reial Decret-Llei 1/2023. Tot i això, la patronal considera que aquesta regulació s’hauria d’haver dut a terme de forma integral juntament amb la Ley de Empleo, la Reforma Laboral i la Llei Orgànica d’FP, tenint en compte que els incentius i programes són part de les polítiques d’ocupació

En aquest sentit, cal tenir present que el propi Reial Decret estableix com a objectiu la definició de programes i mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació. Així doncs, PIMEC assenyala que la fragmentació de les reformes pot generar dificultats a l’hora d’aconseguir una millora efectiva de les polítiques d’ocupació, així com una millora de la inversió en aquestes i que es pot perdre efectivitat per aconseguir reduir les altes cotes d’atur que té encara Espanya, i alhora, millorar la qualitat i productivitat del mercat de treball.

D’altra banda, la patronal considera que és positiu que es proposin incentius orientats als col·lectius més vulnerables o de més baixa ocupabilitat, tal com recomana l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF). D’aquesta manera, es contribueix a fer del treball la millor política social.

La norma estableix que en alguns supòsits de bonificació serà obligatori mantenir l’ocupació durant un període de tres anys. La patronal posa en dubte que aquesta sigui una mesura oportuna en tots els supòsits, i demana que la seva aplicació sigui coherent,  garantint que quan no es produeixi el manteniment de l’ocupació només afecti als llocs de treball concrets i no a tots els incentius o programes, fugint de les interpretacions abusives dutes a terme durant la pandèmia.

Per altra part, la patronal vol posar en relleu que el Reial Decret contempli mesures de suport a acords per l’ocupació sorgits de la negociació col·lectiva. Tot i això, PIMEC considera que és necessari que es dugui a terme una reforma del sistema de negociació col·lectiva com ha vingut reclamant.

A més, PIMEC valora positivament els incentius que inclou la norma en matèria de conciliació i aquells que rebran les empreses que optin per contractes fixes discontinus en el sector del turisme, el comerç i l’hostaleria, ja que d’aquesta manera es promourà que s’ampliïn els períodes d’activitat.

Així mateix, PIMEC considera positiu que s’incrementi la bonificació a la formació durant el primer any de contracte de formació en alternança, adaptant-se al cost del mòdul corresponent i que s’incrementi la bonificació a la transformació en contracte indefinit del contractes formatius. Això no obstant, l’entitat valora de manera negativa que s’hagi reduït la bonificació a la contractació de formació en alternança, en un moment en el que és necessari impulsar i consolidar la participació de les empreses a l’FP Dual. En la mateixa línia, PIMEC considera que l’import de bonificació a la tutorització, que es manté congelada des de l’any 2015, continua sent insuficient per fer front de manera corresponsable als costos que han d’assumir les empreses en la seva participació a l’FP Dual, perdent l’oportunitat de reforçar el paper formatiu de les empreses.

Mesures per fomentar la contractació de majors de 45 anys

La Fundació PIMEC vol posar en valor que el Ministeri de Treball hagi plantejat a través del Reial Decret mesures per fomentar la contractació de persones majors de 45 anys. Així doncs, es rebaixa de 50 a 45 anys els requisits per accedir a les bonificacions de la Seguretat Social. A més, la norma augmenta l’estalvi en les cotitzacions socials en un 18,15%, passant en valors absoluts a economitzar 1.536 euros anuals.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.