PIMEC valora positivament el nou sistema de comunicacions mèdiques d’incapacitat temporal però reclama que es garanteixin els mecanismes telemàtics entre administracions

La patronal considera que mitjançant les modificacions introduïdes s’elimina un sistema anacrònic de gestió de les altes i baixes laborals i s’agilitzen els tràmits burocràtics, però reclama que es garanteixi que els mecanismes telemàtics entres administracions facin realitat l’objectiu perseguit

PIMEC defensa que cal una reflexió profunda al voltant de la gestió de la incapacitat temporal i els problemes que comporta un cop superada una pandèmia on s’han evidenciat especialment les seves mancances

Barcelona, 5 de gener del 2023. PIMEC valora positivament les modificacions introduïdes a través del Reial Decret Llei 1060/2022 en la gestió i control de les comunicacions dels processos per incapacitat temporal (IT), mitjançant les quals els treballadors que estiguin temporalment incapacitats per desenvolupar la seva activitat deixaran d’estar obligats a entregar a l’empresa el comunicat mèdic d’alta, baixa o confirmació, atès que ho portarà a terme la pròpia administració. La patronal considera que a través d’aquestes modificacions s’elimina un sistema anacrònic de gestió de les comunicacions de les altes i baixes laborals, però reclama que se’n garanteixi una bona gestió telemàtica, especialment entre les diferents administracions responsables de manera àgil i senzilla, i que s’assoleixi l’objectiu que es persegueix, i evitar que pugui comportar problemes per les empreses.

A través de la nova normativa, que entrarà en vigor a partir del dia 1 d’abril, només es facilitarà una còpia a la persona treballadora dels comunicats mèdics de baixes, confirmació i altes per tal que disposi d’un comprovant, eliminant així la segona còpia i l’obligació de que sigui la persona treballadora qui la faciliti a l’empresa, entitat gestora o mútua. El servei públic de salut ho comunicarà de forma immediata, o bé el següent dia hàbil a l’INSS (o ISM) de forma telemàtica i aquest mateix organisme trametrà la comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a la Mútua i a l’empresa. La patronal defensa que amb aquest nou sistema s’aprofiten les possibilitats de millorar l’eficiència i l’eficàcia dels sistemes d’informació i s’eliminen obligacions burocràtiques i anacròniques, però exigirà mecanismes de coordinació entre administracions que han de permetre l’objectiu.

D’altra banda, donat que a la norma s'estableixen automatismes en les durades de les incapacitats, cal destacar que, amb la modificació s’aclareix també que en els processos d’incapacitat temporal, els facultatius del Servei Públic de Salut, de l’empresa col·laboradora o de la mútua podran fixar terminis de revisió mèdica inferiors als assenyalats en el Reial Decret, en funció de l’evolució del procés. 

Tot i la valoració positiva de les modificacions introduïdes, la patronal defensa que la gestió de la incapacitat temporal requereix també d’una reflexió en el seu conjunt que permeti un millor funcionament del sistema, i els problemes que arrossega un cop superada una pandèmia on s’han evidenciat especialment les seves mancances.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.