PIMEC proposa al Departament d’Economia i Hisenda deduccions de l’IRPF i patrimoni a més d’altres mesures tributàries per millorar la competitivitat de les pimes catalanes

La Comissió d’Economia i Fiscalitat de la patronal es reuneix amb la secretària d’Hisenda i trasllada propostes per facilitar la competitivitat i la continuïtat de les pimes, així com per afavorir l’autofinançament i el relleu generacional.

Entre altres qüestions, de cara a la negociació dels Pressupostos pel 2023, demana compensar els previsibles augments sobre l’Impost a les Transmissions Patrimonials.

Barcelona, 25 de juliol del 2022. La Comissió d’Economia i Fiscalitat de PIMEC ha traslladat avui un seguit de propostes fiscals i tributàries per a la negociació dels Pressupostos de la Generalitat del 2023, al llarg d’una trobada a la seu del Departament d’Economia i Hisenda, i amb l’objectiu de facilitar la competitivitat i la continuïtat de les pimes catalanes. En relació a l’IRPF, la patronal ha destacat que, tenint en compte la tributació per l’escala general dels rendiments nets dels empresaris individuals i autònoms, és necessària una baixada dels tipus impositius de l’escala autonòmica de l’IRPF aplicables a la base liquidable general.

El president de la comissió d’Economia i Fiscalitat de PIMEC, Joan Maria Gimeno, ha afirmat que “les propostes sobre fiscalitat permeten millorar la competitivitat de les pimes catalanes, un repte important per permetre el seu creixement”. En el decurs de la reunió, ha dit que “hauríem de permetre millores en la tributació, perquè pagar imports molt alts de tipus marginals no permet la capitalització adequada de les empreses”, i ha manifestat que, “si bé allò més important seria avançar en la reforma fiscal que està encallada en aquests moments a Madrid, mentre no es porti a terme, cal avançar en mesures que permetin una adequada tributació i que no limiti el creixement”.

D’altra banda, PIMEC ha reclamat una deducció per rendiments d’activitats econòmiques a través de la quota en el tram català de l’IRPF, a més de demanar una modificació de les deduccions per “àngels inversors” creades amb la Llei 26/2009, rebaixant la quota d’inversions. Així mateix, ha defensat una ampliació de la deducció anterior a  totes les aportacions de socis al capital o als fons propis amb l’obligació d’invertir per l’aportació en diferents elements patrimonials, entre altres mesures.

Sobre l’Impost a les Transmissions Patrimonials i els actes jurídics documentals, ha posat de manifest la necessitat de disminuir les tarifes per compensar els previsibles augments de la base per aplicació del valor de referència, la bonificació de la quota que grava la constitució de garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat empresarial, i una rebaixa de la tributació per actes jurídics documentats dels documents notarials en els quals s’hagi renunciat a l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992.

Seguidament, els membres de la patronal han fet un seguit de propostes relacionades amb l’Impost sobre el Patrimoni, com la disminució de les tarifes de l’impost per compensar els previsibles augments de la base imposable dels immobles davant l’aprovació de la Llei 11/2021, una elevació del mínim exempt de l’Impost i una bonificació de la quota integra de l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat dels immobles del contribuent llogats a l’empresa familiar, i també, deduccions pels casos en què es donen Inversions al territori que generin llocs de treball. També, una deducció de la quota pagada per l’IBI corresponent als immobles amb titularitat del contribuent.

En relació a l’Impost sobre Successions i Donacions i l’aprovació de la Llei 11/2021, la qual estableix el valor de referència com a paràmetre per a la valoració dels béns immobles objecte de transmissió, ha demanat una disminució de la tarifa per compensar els previsibles augments de la base per aplicació del valor de referència, i ampliar l’aplicació de la bonificació de la quota tributària als descendents menors de 21 anys, entre altres qüestions. A més, sobre la llei 5/2020, la qual incrementa els costos fiscals per la transmissió de l’empresa familiar, la patronal ha proposat la derogació dels apartats 4 i 6 de l’article 58.bis als efectes d’eliminar algunes restriccions introduïdes en l’aplicació de les bonificacions de la quota tributària a determinats contribuents que optin per aplicar reduccions i exempcions com les regulades per la llei de modernització de les explotacions agràries, etc.

Per part de l’Executiu català, han estat presents a la reunió: Marta Espasa, secretària d’Hisenda, Eduard Vilà, director de l’Agència Tributària de Catalunya, i Natàlia Caba, directora de Tributs i Joc. Per part de PIMEC hi han participat: Joan Maria Gimeno, president de la comissió d’Economia i Fiscalitat, Carmen Ferrer i Joan Pere Hoya, membres de la comissió, Josep Ginesta, secretari general de la patronal, i Jacint Soler, director del Gabinet Tècnic de Presidència.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.