PIMEC insta l’Administració a anunciar amb temps suficient les restriccions de circulació i a tenir en compte les contribucions dels vehicles a l’activitat econòmica

La patronal ha formulat al·legacions a l’avantprojecte d’ordenança sobre la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

Barcelona, 2 de desembre de 2019. PIMEC ha formulat al·legacions a l’avantprojecte d’ordenança sobre la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. En aquest sentit, els representants de la patronal han destacat que el paràmetre de l’any de matriculació com a element de control no és sempre just tenint en compte que els diferents col·lectius fan un ús diferent del vehicle, amb més o menys intensitat. També, han alertat que en alguns sectors d’activitat econòmica, en el moment d’entrar en vigor la restricció, els vehicles necessaris per desenvolupar-la encara no hauran esgotat la seva vida útil. Per això, la patronal proposa l’establiment d’excepcions sectorials que tinguin en compte la vida útil del vehicle en funció de l’activitat econòmica desenvolupada o la seva contribució a la millora de la qualitat de l’aire.

En l'àmbit del transport de mercaderies per carretera i passatgers, PIMEC lamenta que hi ha una manca absoluta d'alternatives, ja no només tècniques, sinó també polítiques tendents a facilitar la reconversió del sector: falten punts de recàrrega, no s'ha definit el vehicle del futur, no hi ha un pla per homologació de flotes a Indústria perquè els vehicles contaminants deixin de ser-ho. A més, l'Avantprojecte de l'Ordenança de la ZBE, s'ha formulat sense que s'adoptin per part de l'Administració Pública, les mesures oportunes perquè la seva implementació sigui una realitat.

Entre altres qüestions, la patronal també ha proposat l’establiment d’instruments financers del tipus ‘pla renove’ o d’incentius fiscals per tal d’incentivar la renovació de les flotes professionals dels sectors productius i, d’altra banda, considera que cal establir un criteri objectiu i acceptat per tots els col·lectius implicats que permeti anar adaptant el vehicle sigui quin sigui el possible canvi de normativa que s’estableixi al futur i que a dia d’avui no es pot predir.

A més, PIMEC defensa que en el cas que en un futur es rebaixi més el nivell ambiental permès per la circulació de vehicles en la Zona de Baixes Emissions, l’anunci de la prohibició es faci amb la suficient antelació. Entre altres qüestions, per a què en el moment de la compra del vehicle es disposi de la suficient informació per saber si es podrà esgotar la vida útil del vehicle en funció de l’activitat econòmica a desenvolupar. Cal tenir en compte que en determinats sectors econòmics els vehicles constitueixen un actiu indispensable per desenvolupar la seva activitat i que en funció d’aquesta tenen una vida útil variable, de més de 10 anys.

Documents descarregables: