PIMEC denuncia que el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic no facilita l’accés de la pime a la contractació pública

La patronal ha proposat una sèrie d’esmenes al text presentat pel Govern, l’aprovació de les quals eliminaria ambigüitats i contradiccions, i permetrien a les pimes un millor accés a la contractació pública

Barcelona, 15 de desembre de 2016. PIMEC denuncia que el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, que ha presentat el Govern davant del Congrés dels Diputats, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23UE i 2014/24UE, és ambigu i no contempla les mesures realment necessàries per facilitar l’accés de la pime a la contractació pública i, per tant, no compleix amb un dels mandats de les Small Business Act (SBA).

La patronal manifesta que el Govern no aposta decididament per la divisió en lots, tal com estableix la directiva europea, ja que utilitza el condicional en la seva formulació. Tot i que exigeix la justificació de la no divisió, el mateix text normatiu ja ofereix motivacions prou àmplies a l’òrgan de contractació per a no dividir el contracte en lots. PIMEC recorda que aquest tipus de divisió és la manera de garantir un millor accés de les pimes a la contractació pública.

En relació a les prohibicions de contractar, el Projecte de Llei no recull la demanda de PIMEC de què es compleixi escrupolosament la legislació vigent en matèria de morositat. De fet, el projecte de llei permet legalment l’ampliació dels termini de pagament establerts prèviament, tant per la legislació espanyola com per les Directives Comunitàries.

D’altra banda, tot i que el projecte de Llei estableix millores en relació al cobrament per part dels subcontractistes i subministradors del contractista, el Govern no ha contemplat establir mecanismes de pagament directe al subcontractista, tal com posibilita la Directiva 2014/24.

Pel que fa al necessari seguiment del contracte, el Projecte de Llei només indica que els òrgans de contractació podran designar un responsable del contracte a qui correspondrà supervisar la seva execució. Des del punt de vista de PIMEC, la designació d’un responsable del contracte s’hauria d’efectuar sempre per al correcte seguiment dels contractes.

Davant d’això, PIMEC ha proposat una sèrie d’esmenes al text presentat pel Govern que ha enviat als partits polítics, l’aprovació de les quals eliminaria ambigüitats i contradiccions, i permetrien a les pimes un millor accés a la contractació pública. D’altra banda, la patronal també vol manifestar la seva sorpresa pel procediment d’urgència que ha marcat el Govern, ja que ha disposat de temps suficient, des de principis del 2014, per adaptar l’ordenament jurídic espanyol a les esmenes directives, fins el 18 d’abril del 2016.

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.