PIMEC demana concreció i incloure els principals creditors a la Directiva europea sobre segona oportunitat

• L’Entitat ha elaborat una sèrie d’esmenes per tal de millorar l’articulat de la directiva.

Barcelona, 23 de gener de 2017. La Comissió Europea (CE) ha presentat una proposta de directiva per tal d’harmonitzar els diversos processos d’insolvència i segona oportunitat existents a cada un dels estats membres per generar ocupació, evitar la liquidació innecessària d’empreses, controlar la morositat i facilitar la reestructuració transfronterera.

PIMEC ha defensat repetidament la necessitat que els deutors honestos puguin tenir una segona oportunitat. Per aquest motiu valora positivament el sentit de la proposta per les millores que suposa respecte a la legislació espanyola actual:

  • S’estableix un període màxim de 3 anys per obtenir l’exoneració dels deutes. A més, la directiva preveu que no sigui necessari cap tràmit judicial addicional perquè es declari l’exoneració un cop finalitzat el període.
  • Es plantegen uns plans de pagament que s’ajustin a la situació patrimonial concreta de l’empresari.
  • Es dóna rellevància a l’alerta prèvia (early warning).

Malgrat les millores respecte a la situació actual, la proposta presenta algunes deficiències, per la qual cosa PIMEC presenta una sèrie d’esmenes a l’articulat de la directiva amb la col·laboració del magistrat José María Fernández Seijo i la catedràtica acreditada en dret civil Matilde Cuena:

  • La Directiva no preveu expressament l’adhesió de tots els creditors al pla de reestructuració acordat per les parts, quelcom necessari per garantir-ne l’eficàcia real. En aquest sentit, cal fer una menció expressa dels deutes públics i amb garantia real pel tractament que tenen actualment en alguns països membres.
  • En matèria d’alerta prèvia, el redactat actual exclou les pimes. Es fa necessari revisar el redactat vigent per no limitar sinó afavorir l’accés de les pimes a aquests instruments.
  • La proposta no concreta quins haurien de ser els criteris de bona conducta. Cal establir uns criteris mínims homogenis per a tots els països.
  • La Directiva recomana que el tracte que tinguin les persones físiques empresàries també s’apliqui als consumidors, en lloc d’establir uns criteris homogenis per a qualsevol persona en situació d’insolvència quan s’hagi actuat honestament.
  • Respecte dels deutes que no es poden exonerar, la proposta hauria de fer una menció expressa dels deutes per aliments, ja que és un passiu exclòs en la gran majoria dels estats membres. Per contra, excepcionalment caldria possibilitar l’exoneració dels deutes garantits, incloent-hi el deute hipotecari de l’habitatge habitual, sempre que hi hagi hagut una conducta legalment irresponsable del creditor.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.