PIMEC defensa una reforma tributària orientada a eliminar la inseguretat jurídica i que tingui en compte la realitat de les pimes

La patronal fa un seguit de propostes al Comitè de persones expertes per a la reforma del sistema tributari amb l’objectiu de reduir els costos indirectes que suporten els contribuents, entre d’altres fites.

Barcelona, 21 de juliol de 2021. PIMEC ha defensat avui una reforma tributària orientada a eliminar la inseguretat jurídica que genera un important nombre de litigis entre els contribuents i l’administració i per acabar amb la percepció per part dels contribuents que els sistema tributari és injust, desproporcionat i desconeixedor de la realitat empresarial. La patronal ha presentat un seguit de propostes per a la reforma fiscal al Comitè de persones expertes per a la reforma del sistema tributari, on també planteja reduir els costos tributaris indirectes que suporten els contribuents derivats de l’alta quantitat d’informació demandada per l’Agència Tributària (diferències interpretatives; contractació d’assessors per a la correcta liquidació dels tributs; subministrament d’informació a l’administració; procediments de comprovació i inspecció; reclamació de sancions o recàrrecs; definir les figures impositives en clau de petita i mitjana empresa; i unificar el criteri de consideració de pime per a tot el sistema tributari).

En relació a l’Impost sobre la renda de les persones físiques, pel que fa a les rendes d’activitats econòmiques i professionals, PIMEC ha proposat simplificar la tributació de rendes i beneficis dels empresaris individuals, professionals i autònoms en general, així com evitar l'ús de societats mercantils per motius exclusivament fiscals i tributar pels ingressos reals de l'empresari o professional, facilitant la deducció fiscal de despeses de difícil justificació a través de "forfaits". A més, ha posat de manifest la necessitat d’establir règims tributaris en els primers anys d'activitat amb la finalitat de fomentar la creació i continuïtat de noves empreses, i  la importància de fomentar la reinversió dels beneficis de l'empresa i de facilitar l'assumpció de costos administratius derivats del compliment de les obligacions tributàries

Sobre l’Impost de Societats, l’entitat ha demanat configurar-lo respectant els límits de capacitat econòmica, proporcionalitat i equitat, tant pel que fa al deute tributari com pel que fa al compliment de les obligacions formals. En aquest sentit, també ha reclamat configurar els paràmetres a partir de la definició que fa la Unió Europea de les microempreses, petites empreses i empreses mitjanes. D’altra banda, en relació a altres figures impositives, s’han presentat propostes per reformar l’Impost sobre activitats econòmiques, l’Impost sobre el patrimoni, i l’Impost sobre successions i donacions.

El document presentat per PIMEC també inclou propostes més generals orientades a establir un nou model tributari més cooperatiu i no tant coercitiu, d’entre les que destaquen: institucionalitzar la relació entre contribuent i administració per evitar diferències interpretatives; establir un sistema de compensació tributària; i minimitzar i reduir les obligacions formals per al col·lectiu de microempreses i pimes. Finalment, la patronal ha explicat que cal un reconeixement legal de l’error acceptable per a aquells contribuents que compleixen regularment amb les seves obligacions fiscals i ha assegurat que és necessari facilitar els ajornaments i els fraccionaments per a microempreses i pimes, així com una proporcionalitat en la sol·licitud de documentació en els procediments de comprovació (quantitat de documents, terminis de presentació, etc.).

Documents descarregables: 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.