PIMEC constata una relació directa entre la dimensió de les empreses i la seva rendibilitat i capacitat de resistència davant crisis econòmiques

La patronal presenta dos informes que destaquen que a la indústria catalana, com més grans són les empreses més rendibles són.

Comparant el valor afegit de les micro, petites i mitjanes empreses en el període 2009-2018, en resulta una relació directa entre dimensió i intensitat de capital i Resultats abans d’Impostos.

En canvi, les despeses de personal representen una major proporció del valor afegit a les microempreses, concretament entre un 10 i un 15% més que les mitjanes.

 

Barcelona, 30 de desembre de 2020. PIMEC ha constatat que existeix una relació directa entre la dimensió de les empreses i la seva rendibilitat, així com la seva capacitat a l’hora de resistir els efectes de crisis econòmiques. En relació a les dades de dos informes elaborats per l’Observatori de la PIMEC sobre la dimensió i la rendibilitat de les pimes i activitats de la indústria catalana entre els anys 2009 i 2018, la patronal destaca en el primer document que, a més dimensió, millor rendibilitat econòmica i més capacitat de resistència. En aquest sentit, les mitjanes empreses, que són les més grans de les pimes, enregistren de manera sostinguda quatre característiques: menor pes del cost de personal, major pes de les amortitzacions, menor pes de resultats financers i major pes del Resultat Abans d’Impostos (RAI).

La base d’informació del treball (INFORMES PIMEC 12/2020) són els estats comptables que l’univers de 13.000 pimes industrials presenten anualment al Registre Mercantil, concretats a la base de dades Pimesdat. Del període contemplat, que abasta 10 anys, s’aporten dades anuals i dades relatives a dues fases del cicle econòmic clarament diferenciades: 2009-2013 (crisi econòmica) i 2014-2018 (recuperació econòmica). Precisament, un dels principals canvis que es produeix en els dos subperíodes és que a la pime industrial catalana el RAI passa del 8,9% del valor afegit  en època de crisi a un valor 16,6% en fase de recuperació.

En relació a les despeses de personal, representen establement una major proporció del valor afegit a les microempreses, concretament entre un 10 i un 15% més que a les mitjanes, això malgrat que el cost per empleat és bastant més alt a les mitjanes empreses. D’altra banda, les amortitzacions representen entre un 10% del valor afegit a les microempreses i un 13% a les mitjanes. Destaca la major intensitat de capital de les mitjanes empreses, que s’il·lustra amb el fet que amortitzen 8.000 euros per empleat i any, el doble que la resta de pimes.

Les diferències de nivells de rendibilitat són sostingudes en el temps, per bé que són més accentuades en època de crisi que no pas en època de recuperació. Així doncs, la rendibilitat mesurada amb la ràtio RAI/Patrimoni Net és creixent a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa: en el conjunt del període 2009-2018 a les microempreses la ràtio és del 2,4%, a les petites empreses del 5,6% i a les mitjanes del 9,7%. En valors absoluts, en el període 2009-2018 el RAI per empleat a la microempresa és de 1.600 euros, el de la petita de 4.000 euros, i a la mitjana és de 10.400 euros.

El segon estudi (INFORMES PIMEC 13/2020) presenta dades relatives a la rendibilitat i la dimensió de les empreses per a cada una de les nou activitats industrials que utilitza sistemàticament PIMEC en el seu anuari de la pime catalana: Energia, gas, aigua i reciclatge; Indústries extractives no energètiques; Indústria alimentària; indústria tèxtil i confecció; Cautxú, fusta i altres indústries; Indústria del paper i arts gràfiques; Indústries químiques; Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric; i Material de transport.

De la mateixa manera que en document sobre el conjunt de la indústria, en aquest cas es presenta -per a cada una de les activitats industrials contemplades- una selecció d’indicadors relatius al valor afegit i a la rendibilitat durant el període 2009-2018, amb dades anuals i per subperíodes corresponents a les fases del cicle (2009-2013 i 2014-2018): nombre d’empreses per dimensió d’empresa i el seu valor afegit mitjà; cost per empleat; amortitzacions per empleat; RAI sobre valor afegit; RAI sobre Patrimoni Net; i RAI per empleat. Amb aquest detall sectorial es facilita a les empreses uns registres que permeten comparar com s’han comportat individualment enfront del seu sector i dimensió.

 

Documents descarregables: 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.