PIMEC celebra el nou model de la FP Dual que reconeix el paper formatiu de l’empresa

La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals aprova les bases per al model català de la FP Dual, l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030), i les 9 prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2021)

Barcelona, 31 de juliol de 2019. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, de la que PIMEC en forma part, ha aprovat avui tres qüestions estratègiques en el marc de la formació professional de Catalunya. D’una banda, s’han aprovat les bases per al nou model català de la FP Dual; de l’altra, s’ha donat llum verda a l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya, que estableix els objectius, mesures i accions concretes a desenvolupar durant els propers 10 anys, així com a les 9 prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya que s’han de posar en marxa d’aquí a l’any 2021.

FP Dual

Tal com PIMEC havia reclamat, les bases per al nou model de la FP Dual han estat consensuades entre els agents socials més representatius i l’Administració. Aquestes bases seran el fonament de la futura regulació de la formació dual que els departaments competents en matèria de formació professional hauran d’adaptar les seves normatives a les bases i publicar-les al 2020.

El document que s’ha aprovat introdueix diversos punts que l’entitat considerava determinants per a l’impuls real d’un sistema de formació i aprenentatge efectivament dual:

  • Reconeixement del paper formatiu de les empreses, que participaran, juntament amb els centres de formació, en el disseny del pla d’activitats formatives que l’alumne desenvoluparà en l’entorn de l’empresa, en l’execució i en l’avaluació de la formació dual, aportant professionals experts, equipaments, instal·lacions i altres recursos.
  • L’organització de la FP Dual podrà introduir elements de flexibilitat per adaptar-se tant a les necessitats de les persones aprenents, com a les necessitats reals de les empreses, facilitant la transició del món educatiu al laboral i superant els desajustos de qualificació actuals i futurs.
  • Atenent a la composició del teixit empresarial català, i a la baixa participació de petites i microempreses en la dual que s’ha vingut executant fins ara, el nou model incorpora la figura de la Tutoria Mancomunada, com a estructura de suport que coordinarà la relació entre els centres formatius i un grup d’empreses d’un mateix sector d’activitat, donant suport a les funcions de tutoria que implica la participació en la dual, incidint així en la consolidació d’un model de FP dual  per a Catalunya.

Les bases també recullen que les condicions mínimes en tot allò que afecti la relació entre la persona aprenent i l'empresa, s’establiran mitjançant l’Acord Interprofessional de Catalunya, podent ser negociades per conveni col·lectiu. Aquestes condicions contemplaran, entre altres, la compensació  mínima que haurà de percebre la persona aprenent, que s’establirà mitjançant un percentatge d’aplicació progressiu sobre el Salari Mínim Interprofessional o salari de conveni, en proporció al temps d’estada a l’empresa.

Condicions necessàries per al desplegament

PIMEC puntualitza que el desplegament del model català de FP Dual aprovat, només serà possible si s’estableixen les condicions reals que estimulin la iniciativa i la implicació de les empreses, amb suficiència de recursos humans i econòmics, per al reconeixement del paper que els pertoca.

Entre les condicions que han de fer-ho possible, la patronal considera especialment important la posada en marxa de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, com a òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Així mateix, posa l’accent en la necessitat urgent de desplegar un sistema d’orientació a les persones, un servei estable d’oferta de processos d’acreditació de les competències professionals, i d’un instrument prospectiu com a element central de planificació de tots els serveis, articulats a través d’una oferta coherent, dimensionada i especialitzada, que doni una resposta integrada a les diferents necessitats dels sectors productius i les empreses, així com dels diferents col·lectius que haurà d’atendre.

Amb l’objectiu d’abordar totes aquestes qüestions, PIMEC assumeix l'exigència d'establir un pacte per la Formació Professional, a través de la celebració a Barcelona, del “I Congrés de Formació Professional de Catalunya” el proper 21 de novembre, que pretén comptar amb la implicació de tots els actors del sistema, amb l’objectiu que sigui un punt de reflexió conjunt per alinear els objectius estratègics i les prioritats del sistema de Formació Professional amb l’estratègia de competitivitat del país.

Documents descarregables: