PIMEC alerta que la Proposició de Llei sobre lloguer d’habitatges pot afectar negativament diferents sectors empresarials

La patronal creu que pot restringir l’oferta disponible d’habitatge, empitjorar les condicions actuals i allunyar inversions. Lamenta que la tramitació d’aquesta normativa no preserva el principi de pluralitat dels sectors afectats i dels actors intervinents en la seva elaboració.

Barcelona, 8 de setembre de 2020. En relació a la Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament, que se sotmetrà a votació aquest dimecres al Parlament de Catalunya, PIMEC creu que pot propiciar una restricció de l'oferta disponible d'habitatges i un empitjorament de les condicions dels habitatges disponibles, com apunta també el Banco de España en un informe recent. A més, afegeix que aquest fet pot repercutir negativament envers els sectors de la construcció, les reformes i els oficis associats (arquitectes, enginyers...).

La patronal assegura que un altre factor que allunyarà la inversió de nova construcció i que cal tenir en compte és la vigent reserva del 30% a pisos socials per a les noves promocions i grans reformes que es duguin a terme a la ciutat de Barcelona.

En relació a la importància social que suposa l'habitatge accessible, PIMEC demana que s’augmenti l'oferta global, tant privada com pública, actualment per sota del 2% en el cas de Catalunya. D'aquesta manera, es racionalitzaria el mercat de preus del lloguer i es donaria cobertura a les necessitats socials existents, sense trencar les regles del joc de l’oferta i la demanda.  

Sobre el fet de tramitar aquesta Proposició de Llei pel procediment de lectura única, l’entitat alerta que això implica no poder debatre el seu articulat i prescindir de la intervenció d'altres parts interessades i afectades, les quals no han pogut conèixer el text ni fer-ne les respectives consideracions. Així doncs, no es preserva el principi de pluralitat dels actors intervinents en l'elaboració de normativa a Catalunya.

D’altra banda, PIMEC recorda que el Consell de Garanties Estatutàries en el seu  Dictamen 7/2020 determina que es tracta d'una proposició de llei inconstitucional i que aquesta proposició tampoc troba empara en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Així mateix, l’Autoritat Catalana de la Competència conclou en la seva anàlisi OB 47/2020 que la limitació de rendes de lloguer és un instrument que pot arribar a ser contraproduent per aconseguir l’objectiu de fer accessible l’accés a l’habitatge i, a més, l'ACCO destaca, entre altres qüestions, que la limitació de les rendes de lloguer constitueix una greu distorsió a un factor essencial de competència com és el preu.

PIMEC creu que la regulació dels lloguers d'habitatges, tal com està contemplada comportarà l'eventual paralització de nous contractes per la indeterminació jurídica de la norma i per la seva presumpta inconstitucionalitat; fet que retraurà a les parts arrendadores a no renovar o no formular nous contractes en el curt termini. Finalment, la patronal apel·la als grups parlamentaris a que tinguin en compte totes aquestes consideracions abans que es voti demà aquesta Proposició de Llei a la cambra catalana.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.