PIMEC alerta d’una possible desestabilització del sistema de pràctiques universitàries

La patronal ha presentat una proposta d’esmenes a la Proposició de Llei reguladora de les pràctiques acadèmiques universitàries externes, que actualment es debat al Congrés.

Barcelona, 12 d’abril de 2018. Davant la Proposició de Llei reguladora de les pràctiques acadèmiques universitàries externes presentada al Congrés dels Diputats, actualment en període d’esmenes, PIMEC ha presentat un conjunt de propostes als diferents grups parlamentaris amb l’objectiu de garantir les condicions que permetin una intensificació de la participació de les pimes en el sistema de pràctiques. Aquesta proposició, que ha de constituir una oportunitat per potenciar la finalitat formativa de la realització de pràctiques, ha d’assegurar la participació de tots els actors que formen part del sistema de pràctiques: estudiants, universitats i empreses.

PIMEC reivindica el paper de la pime com a agent formatiu i lamenta que el text presentat no té en compte la realitat del teixit empresarial, format majoritàriament per pimes. En aquest sentit, alerta d’una possible desestabilització del sistema de pràctiques si no es rectifiquen alguns aspectes. La patronal considera essencial preservar la naturalesa formativa de les pràctiques universitàries, mantenir l’ajut econòmic a la persona estudiant per compensar les despeses derivades de la realització de les pràctiques, conservar la possibilitat de realitzar pràctiques a través de les diferents modalitats (curriculars i extracurriculars) i, per últim, assegurar la qualitat i finalitat de les pràctiques, tot reconeixent la funció formativa de les empreses.

En un marc en constant canvi i especialització del mercat de treball, la realització de pràctiques en empreses constitueix un factor rellevant en l’adquisició i el desenvolupament de competències professionals tècniques, personals i participatives, necessàries per a l’exercici de la professió, i que difícilment podrien desenvolupar-se exclusivament en l’entorn acadèmic.

Resum de la proposta d’esmenes de PIMEC:

  1. La PL elimina qualsevol referència a la naturalesa no laboral de les pràctiques, i preveu que el temps de pràctiques computi a efectes de període de prova. PIMEC sol·licita incloure que, a partir de les pràctiques, no es derivaran en cap cas obligacions pròpies d’una relació laboral, i que el temps de pràctiques no computi a efectes d’antiguitat ni de període de prova.
  2. La PL delimita les modalitats de pràctiques universitàries a les curriculars, eliminant les pràctiques extracurriculars. PIMEC sol·licita mantenir la possibilitat  que les persones estudiants segueixin tenint l’oportunitat de realitzar pràctiques extracurriculars, o bé d’oferir una alternativa a aquestes.
  3. La PL inclou un Estatut de l’Estudiant en Pràctiques, que recull, entre d’altres, una retribució econòmica mensual mínima del Salari Mínim Interprofessional, més les despeses que es derivin de la realització de les pràctiques que incloguin transport i manutenció. PIMEC considera que la contraprestació econòmica en aquest àmbit hauria de compensar les despeses pròpies derivades de la realització de les pràctiques i no equiparar-se a una prestació de serveis. En qualsevol cas, per determinar una quantia mínima, no seria adequat basar-la en un indicador salarial propi de l’àmbit de treball (SMI), sinó que s’hauria d’abordar tenint en compte aspectes com l’ocupació específica en què es formen les persones participants, les despeses de l’empresa derivades de la formació o el nivell de productivitat relativa de les persones en pràctiques, respecte de les persones treballadores qualificades en la mateixa ocupació.
  4. La PL estableix que, per a cada persona estudiant en pràctiques, l’empresa ha de disposar d’una persona tutora diferent. PIMEC sol·licita eliminar aquesta limitació o bé establir una ràtio màxima de persones per tutor basada en estimacions reals.