Més de 100 associacions, que representen més d'un milió i mig d'empreses, se sumen a les esmenes de PIMEC, la PMcM i la CEAC al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

Les tres entitats denuncien que el text presentat és ambigu i contradictori, i no facilita l'accés de les pimes a la contractació pública

Alerten que el projecte de Llei deixa una vegada més les pimes en condicions de desavantatge, en contra del que estableixen les Directives Europees

Barcelona, ​​17 de febrer de 2017. PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) i la Confederació d'Empresaris de la Construcció d'Aragó (CEAC) s'han unit per redactar una proposta d'esmenes al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic que ha estat presentat davant el Congrés dels Diputats, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23UE i 2014/24UE.

Les tres entitats ja han enviat les esmenes als partits polítics amb representació parlamentària; la seva aprovació eliminaria ambigüitats i contradiccions, i permetria a les pimes un millor accés a la contractació pública. La proposta també es farà arribar a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Més de 100 associacions i gremis, que representen més de 1,5 milions d'empreses, algunes de les quals pertanyen a patronals de grans empreses, ja s'han adherit a la proposta.

Concretament, PIMEC, la PMcM i la CEAC alerten que es tracta d'una llei amb una gran transcendència per a l'economia ja que la contractació pública suposa gairebé el 20% del PIB. En aquest context, coincideixen a assenyalar que, malgrat que l'esperit del projecte de Llei va a favor de les pimes, el redactat queda molt lluny d'aquesta realitat i, per tant, un cop més s'incompleixen paraules i promeses a favor de les pimes.

D'altra banda, les entitats asseguren que el text és ambigu i no contempla les mesures realment necessàries per facilitar l'accés de la pime a la contractació pública i, per tant, no compleix un dels mandats de les Small Business Act (SBA).

Manifesten que el projecte de llei no aposta decididament per la divisió en lots, tal com estableix la directiva europea. Tot i que exigeix ​​la justificació de la no divisió, el mateix text normatiu ja ofereix motivacions prou àmplies a l'òrgan de contractació per no dividir el contracte en lots. Aquest tipus de divisió és la manera de garantir un millor accés de les pimes a la contractació pública i de generar un major creixement de la nostra economia i de l’ocupació.

En relació a les prohibicions de contractar, el Projecte de Llei no recull la demanda que es compleixi escrupolosament la legislació vigent en matèria de morositat. De fet, el projecte permet legalment l'ampliació dels terminis de pagament establerts prèviament, tant per la legislació espanyola com per les directives comunitàries.

D'altra banda, el projecte de llei no ha contemplat establir mecanismes de pagament directament relacionats amb el subcontractista, tal com permet la Directiva 2014/24 i, el que és més greu, obre la porta al pacte entre les parts.

Pel que fa al necessari seguiment del contracte, el projecte de Llei només indica que els òrgans de contractació poden designar un responsable del contracte a qui correspondrà supervisar-ne l’execució. Des del punt de vista de PIMEC, la PMcM i la CEAC, la designació d'un responsable del contracte s'hauria d'efectuar sempre per al correcte seguiment dels contractes.

Finalment, cal destacar que les entitats ja van denunciar davant Europa la no transposició de les directives. El projecte de Llei es tramita ara amb caràcter d'urgència obeint a una imposició de la Comissió Europea en el marc del procediment de dèficit excessiu de l'any 2016, una vegada que el termini màxim (abril de 2016) per a la transposició de la directiva hagi estat superat per Espanya.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.