Catalunya compta amb 319.759 empleats públics, xifra un 2,3% superior a 2013

L’Observatori de la PIMEC ha elaborat un informe sobre treballadors de l’Administració Pública a Catalunya i Espanya amb dades del 2013 al 2019. A gener de 2019 a Catalunya hi havia 41,3 assalariats del sector públic per cada 1.000 habitants, el nivell més baix de tot l’Estat.

Barcelona, 6 de setembre de 2019. L’Observatori de la PIMEC ha publicat un informe sota el títol ‘Empleats públics a Catalunya i Espanya (2013-2019)’ que constata que a gener de 2019 a Catalunya hi ha 319.759 assalariats del sector públic, una xifra un 2,3% superior a la del mateix mes del 2013, any en què s’inicia la recuperació econòmica. Tenint en compte que el sector públic té una incidència directa i indirecta sobre l’activitat econòmica de pimes i autònoms -ja que els ofereix béns i serveis, els regula, els controla, els aplica impostos, etc.- PIMEC ha analitzat el nombre i l’estructura dels funcionaris a Catalunya i la compara amb la resta de l’Estat distingint dos apartats: un sobre les darreres dades d’empleats públics a Catalunya i un altre amb comparatives a nivell autonòmic de pes dels treballadors públics sobre el total de la població i dels ocupats.

Aquest document, elaborat a partir de les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques, reflexa que a gener de 2019 a Catalunya hi havia 41,3 empleats públics per cada 1.000 habitants, xifra que suposa el nivell de funcionariat més baix de tot l’Estat, i que representa el 12,3% del total de treballadors públics a Espanya. El baix pes dels empleats públics a Catalunya es correspon en bona part al singular i estès sistema de concerts sector públic – sector privat, en virtut del qual operadors privats presten serveis de manera concertada i finançada per l’Administració.

Entre altres qüestions, l’informe també destaca que l’Administració central té poc pes en el conjunt d’empleats públics catalans, un 8,1%. Per contra, l’Administració autonòmica suposa un 55,1%, l’Administració local un 28% i les universitats (8,8%) tenen pesos relatius més alts que al conjunt de l’Estat. En aquest sentit, en quant la importància de l’ocupació pública en el conjunt de l’economia en relació al pes dels empleats de l’Administració sobre els ocupats totals, a Catalunya aquest pes és el més baix de tot l’Estat, concretament el 9,3%. La dada contrasta, per exemple, amb els nivells superiors al 15% que enregistren Castilla La Mancha, Castilla León, Aragó i Astúries; i amb el 23,4% que enregistra Extremadura.

Documents descarregables: