Autònoms PIMEC proposa mesures sobre emprenedoria i autònoms amb motiu de les pròximes eleccions generals del 10-N

Reconèixer i protegir la figura de l’autònom

 • Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquells autònoms que, sent beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat, l’hagin esgotat.
   
 • Permetre compatibilitzar jubilació i treball per compte propi en qualsevol moment de la jubilació, sigui anticipada o no, en qualsevol dels règims, quan s'hagin cotitzat almenys 35 anys.
   
 • Incloure les organitzacions d'autònoms, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, en tots els fòrums de concertació i diàleg social.
   
 • Legislar sobre la nova figura de l’autònom digital i col·laboratiu, introduint, per exemple, un mínim exempt de cotització per a aquest tipus de professional equivalent al salari mínim interprofessional (SMI).
   
 • Facilitar els processos de relleu generacional en el cas dels autònoms societaris.
   
 • Tractar de manera especial la figura dels autònoms en la normativa sobre reestructuració, insolvència i segona oportunitat (alerta prèvia, limitar la responsabilitat dels autònoms exclusivament al patrimoni professional i no al patrimoni personal…).

Simplificar la tributació dels autònoms

 • Fixar en un 5% del rendiment net de l’exercici, amb un mínim de 2.500 euros a l’any, les despeses de difícil justificació deduïbles dels rendiments d’activitats econòmiques.
   
 • En relació a les despeses de vehicles, del seu manteniment i la seva utilització, aplicar la mateixa regla de deducció que s’admet en l’IVA, del 50%.
   
 • Pel que fa als consums justificats d’energia, telèfon i accés a internet, en el cas que l’activitat econòmica es desenvolupi en una part de l’habitatge habitual, establir la deducció en funció d’una jornada laboral de 40 hores setmanals.
    
 • Definir mesures perquè els autònoms societaris tributin per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i no per l’Impost sobre Societats.
   
 • Revisar el règim especial del criteri de caixa en l’IVA per tal que els autònoms en facin un major ús i puguin vincular cobrament de factures a pagament de l’IVA.
   
 • Simplificar el Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA per als autònoms en relació als seus clients i proveïdors obligats.

Adaptar contribucions i prestacions a l’especificitat de l’autònom

 • Articular mecanismes per equiparar/aproximar els ingressos reals a les bases de cotització entre els autònoms, especialment per a tots aquells que inicien la seva activitat.
   
 • Adaptar el sistema de tarifes a les circumstàncies particulars de cadascun dels col·lectius específics dins del conjunt dels autònoms (autònoms amb baixos ingressos, dones, estudiants, autònoms discontinus, autònoms ocupadors…).
   
 • Facilitar als autònoms la lliure elecció de les bases de cotització de manera que puguin decidir l’esforç contributiu que desitgin realitzar, per exemple escollint a començament de l’exercici quin percentatge dels seus ingressos previstos hi poden destinar, variant l’import mensual de contribució a l’alça o a la baixa en funció de l’evolució efectiva dels ingressos.
   
 • Fer possible que els autònoms puguin realitzar aportacions voluntàries extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota certes condicions, puguin rescatar imports de la contribució acumulada.
   
 • Definir el procediment perquè la Seguretat Social informi anualment els autònoms sobre si quadren els seus ingressos via declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb la cotització que els correspongui, i s’exposi, també, la pensió específica que rebran en el futur una vegada es jubilin.
   
 • Simplificar els supòsits en què els autònoms es puguin trobar en situació legal de cessament d’activitat, adequant-los a la realitat i facilitant l’acreditació administrativa d’aquesta situació davant l’Administració Pública.
   
 • Eliminar progressivament les restriccions per a cotitzar per bases elevades segons l’edat avançada de les persones, cosa que també s’hauria de fer amb les prestacions.
   
 • Estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les pensions.
   
 • Flexibilitzar i apostar fermament per l’envelliment actiu, estenent-lo a la totalitat dels autònoms, facilitant la conciliació entre jubilació i treball i flexibilitzant l’edat de jubilació.
   
 • Implantar un sistema de cotització a temps parcial i fer possible la combinació del treball autònom a temps parcial i la jubilació a temps parcial per a determinats col·lectius (persones que volen iniciar un projecte però no a jornada completa, dones que es reincorporen a la vida activa a mitja jornada després de ser mares, etc.).
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.