Autònoms PIMEC valora positivament la resolució del TEAC però alerta que serà difícil d’aplicar

Valoració d’Autònoms PIMEC sobre la resolució del TEAC

a favor de la possibilitat de deduir la despesa de la llar

  • La patronal segueix reiterant la necessitat d’impulsar una major simplificació de l’arquitectura fiscal

 Barcelona, 6 d’octubre de 2015. Autònoms PIMEC celebra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) a favor de la possibilitat de deduir la despesa de la llar (llum, gas, calefacció, telèfon, etc.) derivada de l’activitat professional. Concretament, el TEAC acorda estimar en part que, per al càlcul del rendiment net d'una activitat econòmica en règim d'estimació directa i en el cas d'utilització d’un immoble en part com a habitatge habitual i en part per a l'exercici de l'activitat professional, no procedeix la deducció de les despeses corresponents a subministraments atenent exclusivament a una proporció entre els metres quadrats destinats a l'activitat econòmica i la superfície total de l'immoble.

No obstant això, seguint el principi de correlació entre ingressos i despeses, per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica sí que es podria admetre la deducció d'aquest tipus de despeses per subministraments si la seva vinculació amb l'obtenció dels ingressos és acreditada per l'obligat tributari. En canvi, les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com ara amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc., sí que resulten deduïbles en proporció a la part de l'habitatge destinat al desenvolupament de l'activitat i al seu percentatge de titularitat en l'immoble referit. Aquesta resolució, en unificació de criteri, tindrà caràcter vinculant per a tota l’administració tributària.

Autònoms PIMEC ve demanant des de fa temps l’equiparació de la despesa comptable i la deduïble fiscalment en el que és una reclamació històrica del col·lectiu d’autònoms. D’aquesta manera, es corregeix part d’aquesta problemàtica. Malauradament, la resolució podria comportar inseguretat jurídica segons els criteris que es fixin per tal de calcular el percentatge de despesa deduïble, ja que es proposa que es tinguin en compte les hores efectivament treballades des de casa. Per aquest motiu, Autònoms PIMEC reclama que els criteris siguin objectius i clars a fi que els autònoms puguin actuar amb seguretat jurídica i garanties suficients.

Per altra banda, Autònoms PIMEC reitera la necessitat d’impulsar una major simplificació de l’arquitectura fiscal, per tal de fixar uns termes objectius pel que fa a aquest tipus de deduccions i perquè l’autònom i la microempresa sàpiguen per avançat, i de manera inqüestionable, allò que és fiscalment deduïble i en quin grau, amb la finalitat que augmenti la seguretat jurídica en què es realitza l’activitat econòmica. 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.