2004

El 2004, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (actualment, Corporació Catalan de Mitjans Audiovisuals -CCMA-)  va rebre el premi a la Qualitat Lingüística de PIMEC per la seva tasca com a difusora i promotora de l’ús del català, ja que agrupa els mitjans de comunicació amb majoria de seguidors dins de Catalunya i que utilitzen aquesta llengua com a vehicular en tots els suports. Cal dir que, pel que fa a l’apartat de televisió, destaca l'excel·lència en els aspectes comunicatius en tots els àmbits on treballen. Quant al correcte ús de la llengua catalana a la ràdio, l’evolució ha estat igualment satisfactòria. La promoció de la llengua catalana és un eix central de la missió institucional dels mitjans de la CCMA, com explicita clarament el "Llibre d’estil de la CCMA", una eina útil que demostra la implicació de l'entitat amb el català.

La CCMA és l’organisme de la Generalitat de Catalunya encarregat de produir i difondre productes audiovisuals tot vetllant per la normalització lingüística i cultural de Catalunya. La CCMA va néixer el 30 de maig del 1983 amb l’aprovació, per unanimitat de totes les forces polítiques del Parlament, d’una llei que es convertia en una de les primeres normes aprovades per la cambra catalana. Sota les seves directrius, treballa per la producció i difusió de continguts dels mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, així com pels valors i principis de servei públic, compromís amb el país, qualitat de continguts i transparència i eficiència en la gestió. La CCMA té la missió d'oferir un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana.