El pla de comunicació integral

El Pla de comunicació integral és un document que recull els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar en tots els àmbits de l’empresa.

Amb caràcter general, les empreses centren els seus esforços en el pla de comunicació externa, quan de fet només és una part de la comunicació empresarial.

Assumint la funció estratègica de la comunicació, dissenyar un pla de comunicació integral suposa prèviament disposar d'un pla estratègic global, que serveixi com a base per elaborar el pla de comunicació estratègica, la finalitat de la qual és contribuir a la consecució dels objectius estratègics de l'empresa. 

Sovint les pimes no compten amb un pla estratègic formal, la qual cosa dificulta el disseny formal i per escrit d'un pla de comunicació. Malgrat els inconvenients, és fonamental realitzar una planificació estratègica de la comunicació que deu, com s'ha comentat fins ara, sorgir i prendre com a base l'estratègia empresarial.

Estructura del pla de comunicació

1.    Anàlisi. Estudi de la informació interna i externa. Resum DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).

2.    Antecedents. Anàlisi de la informació de l’empresa, història, vendes, etc.

3.    Assenyalar què es vol aconseguir amb les activitats que s’engeguin. Els objectius han de poder ser quantificats, mesurables i han de ser assolibles, realistes. 

4.    Públics (PO i target). Determinar a qui va dirigida la comunicació. Definir quin o quins són els destinataris o grups de destinataris en els quals se centraran els esforços comunicatius. Conèixer al públic al que es dirigeix l'empresa, els mitjans que utilitza per informar-se, l'estil comunicatiu que maneja són aspectes claus i crítics que influiran en l'èxit de la comunicació. 

5.    Missatge. És l'element que es vol comunicar triant les característiques o atributs a comunicar, així com el to o estil de la comunicació. 

6.    Estratègia. Elecció de la manera a desenvolupar cadascuna de les àrees de comunicació amb la finalitat d'aconseguir els objectius.

7.    Accions. Concreció de les activitats a desenvolupar i els mitjans a utilitzar per desenvolupar el pla. 

8.    Cronograma o calendari. Planificació en el temps de cadascuna de les accions. 

9.    Pressupost. Quantitat econòmica que es destinarà a l'engegada del pla estratègic de comunicació integral. 

10. Control i seguiment. Mesurament del transcurs i compliment del pla amb la finalitat de realitzar accions de correcció per intentar aconseguir els objectius marcats.

11.  Indicadors:

 • De realització física: mesuren el grau real de compliment de les accions programades. 
 • De realització financera: mesura quin pressupost real ha estat executat sobre el pressupost en principi destinat a aquesta acció de promoció i divulgació.
 • D'impacte: mesura el nombre real de persones impactades a través de les accions engegades, per exemple nombre d'aparicions en els mitjans, nombre de materials enviats… 
 • De resultat: mesura el nombre real de resultats aconseguits com per exemple el nombre de visites de la pàgina web.

Pla de comunicació per àrees o accions concretes

Cadascuna de les àrees de comunicació de l'empresa requereix, per la seva banda, desenvolupar un pla més concret i desglossat amb els objectius, públic objectiu, estratègies i accions, a més del mesurament dels resultats. 

 • El manual de comunicació corporativa.
 • El pla de comunicació externa que inclourà el pla de màrqueting mix de l'empresa i el pla de publicitat. 
 • El pla de comunicació interna 
  Manual de comunicació de crisi.
 • Pla de RP.
 • Programes de RSC 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.