Anuaris

L'Anuari de la pime catalana 2023 presenta els resultats de la quantificació de l’aportació de la pime al quadre macroeconòmic català en termes de nombre d’empreses, nombre d’ocupats i generació de VAB, la qual cosa constitueix una aportació valuosa al coneixement de la nostra economia.
 
És una eina per a entendre millor tant la realitat econòmica i financera del món de la pime, com la seva contribució al conjunt de l’economia catalana.
 
Els càlculs d'aquesta edició, que corresponen a l’any 2021, expliquen l'exercici de recuperació parcial després de la caiguda general de l’activitat provocada per les mesures que es van prendre, tant en l’àmbit global com local, per a contenir els efectes de la pandèmia de la Covid-19.

 

L’Anuari de la pime 2022, el qual recull dades relatives al 2020, un any excepcional per raó de la pandèmia, dona un detall molt ampli de les xifres econòmiques i financeres de la pime catalana. En aquesta ocasió, les dades descansen en una mostra de 84.781 empreses.

El document també fa una estimació de la contribució de la pime a l’economia catalana, aportant dades relatives a empreses, ocupats i valor afegit, amb un detall exhaustiu per 17 activitats diferenciades i 3 nivells de dimensió: micro, petita i mitjana emspresa. 

L’Anuari de la pime 2021 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 75.731 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2019, el darrer any disponible.

El document analitza els resultats econòmics i financers i, a través d’una anàlisi,  contempla la contribució de la pime a l’economia catalana en relació a les empreses, els ocupats i el valor afegit, i analitza qüestions com els resultats empresarials, el context econòmic i l’activitat econòmica, entre altres.

L’Anuari de la pime 2020 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 84.676 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2018, el darrer any disponible.

El document analitza els resultats econòmics i financers en el període que comprèn dels anys 2014 al 2018. Aquesta anàlisi  contempla la contribució de la pime a l’economia catalana en relació a les empreses, els ocupats i el valor afegit, i analitza qüestions com els resultats empresarials, el context econòmic i l’activitat econòmica, entre altres.

L’Anuari de la pime 2019 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 82.061 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2017, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d'enguany analitza l'exportació, un aspecte de la nostra economia que guanya importància any rere any. L’anàlisi contempla, per una banda, el comportament exportador del conjunt d’empreses en el període 2014-2018, i, per l’altra, l’evolució recent del nombre de pimes exportadores i una comparativa de productivitat, rendibilitat i altres aspectes entre pimes exportadores i no exportadores.

 

L’Anuari de la pime 2018 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 74.588 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2016, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d’enguany analitza la dimensió i el dinamisme empresarial de la indústria catalana en el període 2003-2015. El treball fa unes propostes destacables quant al sistema de mesura del creixement empresarial i identifica variables que permeten entendre les diferents dinàmiques de creixement en un sector tan crític com és el de la indústria.

 

L'Anuari de la pime 2017 ofereix informació relativa al període 2011-2015 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

El capítol monogràfic d’enguany analitza l’estructura de balanç de les pimes i les seves ràtios financeres per al període que va de l’any 2000 al 2015, tot permetent comparar entorns econòmics tan diferenciats com són l’etapa d’expansió, l’etapa de crisi i la de recuperació.

L'Anuari de la pime 2016 ofereix informació relativa al període 2010-2014 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza els terminis de cobrament de la pime catalana.

L'Anuari de la pime 2015 ofereix informació relativa al període 2009-2013 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza el perfil de la pime manufacturera en funció de la seva intensitat tecnològica.

L'Anuari de la pime 2014 ofereix informació relativa al període 2008-2012 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza la pime exportadora i el sector exterior català, actualitzant i ampliant l'estudi de l'any anterior.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.