Pressupost 2020

PRESSUPOSTOS  PIMEC
Compte de resultats consolidat (en milers €)201820192020
    
INGRESSOS   
    
Quotes socis3.9164.0944.113
Ingressos Serveis 5.9476.0937.192
Formació Continua3.8804.6624.896
Acords, publicacions i actes480450524
Financ./Excep./Aplic.provissions154171173
    
TOTAL INGRESSOS14.37715.46916.897
    
DESPESES   
    
Personal6.0086.6857.236
Cost directe serveis1.6901.6171.831
Cost Formació contínua3.3463.9574.139
Cost acords, publicacions i actes325319380
Despeses Generals2.3572.4142.750
    
TOTAL DESPESES13.72614.99116.336
    
RESULTAT651478561