Reglament de Règim Intern

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

 

I. DELS MEMBRES DE LA CONFEDERACIÓ

 

Article 1r   Adquisició de la condició de soci

La sol·licitud d’admissió com a membre de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya serà adreçada a la Secretaria General de la confederació, haurà de fer-se per escrit i ser signada necessàriament per la persona que ostenti la seva representació legal o el mandat autoritzat a aquest efecte.

 

Els socis col·lectius aportaran, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

 • Còpia dels seus estatuts socials
 • Certificació de l’òrgan de govern corresponent en relació amb la seva incorporació a PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

 

Els socis individuals aportaran:

 • Número de NIF i codi de compte de cotització a la Seguretat Social, en el cas d’entitats jurídiques
 • Número de codi de compte de cotització a la Seguretat Social, en el cas de persones físiques

 

Les sol·licituds presentades seran aprovades pel Comitè Executiu a proposta de la secretaria general i la resolució, si és favorable a l’admissió, es comunicarà a la persona interessada, la qual des d’aquest moment gaudirà de tots els drets, i adquirirà, alhora, el compromís d’assumir tots els deures recollits als estatuts socials.

 

Si la sol·licitud d’admissió fos denegada pel Comitè Executiu, la persona sol·licitant podrà recórrer per escrit davant la presidència de la confederació, en el termini dels quinze dies posteriors a l’esmentada comunicació.

 

Un cop resolt el recurs interposat, per part de la presidència, la seva decisió serà ferma.

 

Article 2n   Pèrdua voluntària de la condició de soci

La baixa voluntària d’un soci es formalitzarà per escrit adreçat a la Secretaria General de la confederació i s’acompanyarà de la certificació de l’òrgan competent, en el cas dels socis col·lectius.

 

La baixa voluntària tindrà efecte des del moment de la recepció de la comunicació i comportarà per al soci la pèrdua de totes les aportacions realitzades per a les finalitats de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i de tot dret eventual sobre el seu patrimoni.

 

Article 3r   Pèrdua de la condició de soci i de càrrec directiu dels òrgans de govern

Seran causes de pèrdua de la condició de soci i de càrrec directiu dels òrgans de govern de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, així com d’alguna de  les distincions i reconeixements atorgats, les especificades a l’article 10 dels estatuts socials i, en general, les que impliquin dur a terme actuacions contràries a la confederació empresarial o que comportin una infracció greu de les obligacions estatutàries.

 

En referència als càrrecs directius i als membres de les Comissions Executives Territorials i Sectorials, la manca d’assistència a un 50% o més de les reunions dels òrgans de govern o de gestió corresponents a què hagin estat convocats en el període d’un any, comporta la consideració d’una renúncia automàtica al càrrec, sense necessitat d’incoar expedient; en aquest cas podrà mantenir la consideració d’associat.

 

Tant el control de la situació indicada en el paràgraf anterior, com la valoració de les diferents circumstàncies que puguin concórrer, correspondran al Comitè Executiu, que prendrà les decisions que consideri oportunes.

 

Article 4t   Comissió d’Expedients

D’acord amb el que s’indica a l’art. 10 dels Estatuts Socials, quan sorgeixi la necessitat d’obrir algun expedient disciplinari, es crearà la Comissió d’Expedients que estarà integrada per 3 membres del Comitè Executiu, designats directament per la presidència per a cada cas concret.

En cas que el president o presidenta estigui afectat per algun tema a tractar per la Comissió d’Expedients, aquesta serà designada per majoria del Comitè Executiu.

 

L’expedient serà instruït pel membre de la Comissió d’Expedients que aquesta designi i durant la instrucció es donarà audiència a les persones representants del soci afectat.

 

Un cop tancat l’expedient, la Comissió d’Expedients acordarà, si escau, la sanció corresponent d’acord amb la gravetat dels fets. Podrà oscil·lar des de l’advertiment escrit a la inhabilitació temporal per ocupar càrrecs directius i fins i tot l’expulsió de l’entitat.

 

Les sancions dictades contra càrrecs directius hauran de ser confirmades per la Presidència i ratificades posteriorment per l’Assemblea General en el decurs de la primera reunió que dugui a terme. Sense la confirmació de la Presidència, els càrrecs directius no podran ser destituïts de les seves funcions, llevat que la destitució sigui a petició pròpia o en casos greus, com es preveu en el paràgraf següent.

 

En el supòsit d’expedients considerats com a greus, que puguin afectar la imatge social o la integritat de l’entitat, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, o per imputació judicial per un delicte o judici oral obert en contra d’un càrrec directiu, la Comissió d’Expedients podrà acordar la suspensió del càrrec o càrrecs directius en qüestió, sense el requisit de la decisió de la Presidència.

 

El soci o càrrec directiu afectat podrà interposar recurs davant la Comissió d’Expedients contra la sanció imposada en el termini de deu dies des de la notificació, recurs que haurà de ser resolt en el termini de set dies hàbils. L’esmentada resolució serà ferma.

 

Article 5è   Drets i deures dels socis

Seran drets dels membres els recollits als estatuts socials, així com el de participar, en general, a tots els actes socials de la confederació i a les diferents comissions de treball que a aquest efecte es constitueixin, aportant les idees i projectes que estimin oportuns per contribuir a les finalitats de l’entitat.

 

Pel que fa a les obligacions dels membres, amb independència de les recollides als estatuts socials, es contraurà, de manera genèrica, el compromís de mantenir una actitud i una postura d’acord amb la bona fe i el tracte digne tant en relació a la resta de membres, com als òrgans de govern de la confederació en conjunt, i contribuiran al sosteniment de les despeses socials que proporcionalment els corresponguin.

 

Article 6è   Representació dels socis als òrgans de govern

1. En qualsevol moment tot associat col·lectiu o associat o associada individual, podrà canviar la persona que ostenti la seva representació legal.

Si tingués el càrrec de membre del Comitè Executiu, l’associat o passaria automàticament a la Junta Directiva.

2. Si la persona que tingui la representació legal d’un associat col·lectiu o d’un associat o associada individual, que ostenta un càrrec directiu, quedés desvinculada per qualsevol motiu de la seva organització, perdrà automàticament el càrrec, excepte que es tracti de la presidència de l’Entitat, que en tot cas haurà de seguir sent associat.

 

Article 7è   Defensor/a del Soci/a

El/la Defensor/a del Soci/a, nomenat per la Junta Directiva a proposta del Comitè Executiu, tindrà un mandat que s’estendrà al període que duri el dels òrgans de govern de l'entitat.

 

El/la Defensor/a del Soci/a rebrà informació dels corresponents departaments de l'Entitat sobre qualsevol dubte, queixa, reclamació, conflicte d'interessos, suggeriments i propostes de millora que els associats puguin presentar.

 

El/la Defensor/a del Soci/a té un paper de mediador entre l'Entitat i els seus associats i representa un canal de comunicació addicional per tal d'exercir l'escolta activa  de les seves necessitats i problemàtiques, i és la persona que ha d'estar en contacte directe amb ells, vetllant per les seves inquietuds i necessitats, tant respecte de la seva representació davant les diferents Institucions i Administracions, com en la prestació dels serveis que l'entitat posa a la seva disposició, amb l'objectiu de seguir millorant la seva pràctica professional.

 

Amb l'objectiu de donar la màxima proximitat, el Comitè Executiu podrà nomenar "defensors/es del soci/a" a nivell territorial. Aquests dependran directament del/la Defensor/a del Soci/a, a qui hauran de donar compte de les seves activitats, i formaran part de les diferents Comissions Executives Territorials.

 

Els nomenaments, cessaments i canvis de "defensors/es del soci/a" territorials seran aprovats pel Comitè Executiu de l'entitat. El seu mandat s’estendrà al període que duri el dels seus òrgans de govern.

 

El/la Defensor/a del Soci/a es regirà per un Reglament de Gestió que serà aprovat i, si escau, modificat pel Comitè Executiu de l'entitat.

 

II. DISTINCIONS I RECONEIXEMENTS

 

Article 8è   Distincions i reconeixements

1. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà atorgar la distinció de “soci o sòcia honorari/ària” a aquelles persones físiques, representants d'associats col·lectius o d’associats o associades individuals que s’hagin fet mereixedores d’aquesta distinció, sobre la base dels criteris indicats en l'article 48.1 dels Estatuts Socials.

 

Com a socis o sòcies honoraris/àries, tindran el dret d’assistir a les assemblees i a les Juntes Directives, amb veu però sense vot.

 

2. Medalles de Reconeixement Empresarial

2.1. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar la concessió de la Medalla de Reconeixement Empresarial, que tindrà les modalitats de plata i d'or, a aquelles persones, representants d'associats o d’associades individuals o d’associats col·lectius que s’hagin fet mereixedores d’aquesta distinció, sobre la base dels criteris indicats en l'article 48.2.1 dels Estatuts Socials.

 

Es reserva la concessió de la Medalla de Reconeixement Empresarial en el seu grau màxim (or) a les persones que s’hagin distingit excepcionalment en la seva tasca en favor de l’entitat.

 

Les persones físiques, representants d'associats o d’associades individuals o d’associats col·lectius a qui es concedeixi la Medalla de reconeixement empresarial, se'ls podrà atorgar també la distinció de "soci o sòcia honorari/ària" i tindran dret a assistir a les Juntes Directives, amb veu però sense vot, podran assistir com a convidats als esdeveniments importants que s’organitzin i tindran un lloc reservat a “fila zero” en els actes rellevants de la Confederació.

 

2.2. D'acord amb l'article 48.2.2 dels Estatuts Socials, també es podrà concedir aquesta distinció a personalitats públiques, entitats de reconegut prestigi o persones empresàries que, sense tenir la condició d'associats, s'hagin distingit per la seva trajectòria empresarial o hagin desenvolupat en l'exercici dels seus càrrecs o activitats una important tasca en defensa dels valors i interessos empresarials.

 

3. Els noms de les persones distingides com a socis o sòcies honoraris/àries, a les que se’ls hagi concedit la Medalla de Reconeixement Empresarial en qualsevol de les seves modalitats i a les que se’ls hagi atorgat la denominació de “president o presidenta d’honor” quedaran inscrits al Registre de Persones Distingides de la Confederació i figuraran en un lloc reservat i significatiu de l’Entitat.

 

III. DEL CODI ÈTIC DE L’ENTITAT

 

Article 9è   Codi Ètic

1. El Codi Ètic de l’Entitat figura com Annex d’aquest Reglament de Règim Intern.

 

2. Les obligacions exposades en aquest Codi Ètic seran de compliment obligatori.

 

3. L’aprovació i modificació del Codi Ètic correspon a la Junta Directiva, prèvia proposta del Comitè Executiu. Serà ratificada per l’Assemblea General en la primera reunió que es convoqui.

 

IV. SERVEIS DE LA CONFEDERACIÓ

 

Article 10è   Estructura organitzativa

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per tal d’oferir serveis als seus socis, s’estructura organitzativament per departaments, cadascun dels quals cobreix, en el seu respectiu àmbit, les necessitats del col·lectiu d’associats.

 

Tots els serveis estan a disposició dels associats en les condicions que aprovi la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu.

 

Els departaments seran creats, modificats o ampliats, d’acord amb les necessitats col·lectives, pel Comitè Executiu i dependran funcionalment de la Secretaria General, de les direccions i gerències corresponents.

 

Seran tasques dels departaments:

a)    Assessorar degudament davant qualsevol tipus de dubte o de consulta plantejats pels membres de la confederació.

b)    Fer les actuacions que calgui per tal de satisfer les necessitats dels associats.

c)    Emetre dictàmens i elaborar estudis de qualsevol tipus.

d)    Actuar d’acord amb les directrius generals emanades dels òrgans de govern de la confederació i del contingut del Codi Ètic.

 

V. DE LES ORGANITZACIONS TERRITORIALS I SECTORIALS

 

Article 11è   Organitzacions territorials

Pel que respecta a la constitució d’organitzacions territorials previstes a l’article 42 dels estatuts socials de PIMEC, l’estructuració d’aquestes organitzacions podrà respondre a una de les tres tipologies o categories d’organitzacions territorials que a continuació es defineixen:

 

a) Seu territorial: Ostentarà la representació institucional a l’àmbit territorial que es determini i disposarà de seu pròpia. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i d’un Consell Territorial i el seu president o presidenta serà membre del Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Es podrà dotar d’agrupacions territorials quan la realitat territorial ho faci necessari, els presidents o presidentes de les quals, formaran part de la Comissió Executiva.

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, es dotarà de la figura d’un secretari o secretària que adoptarà la denominació de secretari o secretària territorial.

 

b) Delegació territorial: El seu àmbit territorial es definirà en funció de la concentració empresarial o de les necessitats estratègiques de l’entitat, i disposarà de delegació pròpia. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i el seu president o presidenta serà membre de la Comissió Executiva de la seu territorial a què pertanyi i membre de la Junta Directiva de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Es podrà dotar d’agrupacions territorials quan la realitat territorial ho faci necessari, els presidents o presidentes de les quals, formaran part de la Comissió Executiva.

 

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, es podrà dotar de la figura d’un secretari o secretària que adoptarà la denominació de delegat o delegada territorial. No obstant això, en funció de les necessitats o característiques de la delegació, aquest càrrec el podrà desenvolupar el propi secretari o secretària territorial de la seu territorial a la qual pertanyi la delegació.

 

c) Subdelegació territorial: El seu àmbit territorial es definirà en funció d’un municipi en concret i formarà part de la seu territorial que li correspongui. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i el seu president o presidenta serà membre de la Comissió Executiva de la seu territorial a què pertanyi i membre de la Junta Directiva de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, les funcions tècniques de secretariat seran assistides pel propi secretari o secretària territorial de la seu territorial a la qual pertanyi la subdelegació.

 

Pel que respecta a les normes de funcionament, característiques específiques, funcions i responsabilitats de cadascuna de les esmentades tipologies o categories d’organitzacions territorials de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya caldrà atenir-se, juntament amb la normativa de referència –estatuts socials i reglament de règim intern de PIMEC–, a allò que disposin de manera expressa els seus respectius Reglaments de Gestió que hauran d’aprovar-se en el Comitè Executiu, prèvia anàlisi de les propostes emeses per les respectives Comissions Executives.

 

Article 12è   Organitzacions sectorials

Pel que respecta a la constitució d’organitzacions sectorials previstes a l’article 43  dels estatuts socials de l’Entitat, l’estructuració d’aquestes organitzacions haurà de respondre, de conformitat amb l’acord que adopti la Junta Directiva a proposta del Comitè Executiu, a allò que es regula a la normativa social. L’esmentada configuració es recollirà al seu respectiu Reglament de Gestió.

 

VI. DE LES COMISSIONS DE TREBALL I ALTRES OPCIONS D’ORGANITZACIÓ INTERNA

 

Article 13è   Comissions de Treball

En les Comissions de Treball s’hi podran incloure de forma provisional o permanent, persones no associades, que per la seva rellevància quant a coneixement o experiència, ho facin recomanable, a criteri de la presidència de cada comissió.

 

Totes les persones membres de les Comissions de Treball, inclòs el president o presidenta, seran nomenades i destituïdes pel Comitè Executiu, i el seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

 

L’organització i el funcionament es regiran pels respectius Reglaments de Gestió que seran aprovats per Comitè Executiu de l’entitat.

 

Article 14è   Altres opcions d’organització interna

Podran formar part d’aquestes organitzacions tant empreses sòcies de l’entitat com d’altres que no ho siguin però que puguin resultar d’interès a nivell de col·laboració, mitjançant els acords corresponents validats pel Comitè Executiu.

 

Cada una d’aquestes organitzacions tindrà una presidència.

 

Tots els seus membres, inclòs el president o presidenta, seran nomenats i destituïts pel Comitè Executiu, i el seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

 

L’organització i el funcionament es regiran pels respectius Reglaments de Gestió que seran aprovats pel Comitè Executiu de l’entitat.

 

VII. RÈGIM ELECTORAL

 

Article 15è   Electors i elegibles

Per poder exercir el dret de vot, serà imprescindible estar al corrent de pagament de les quotes socials i de qualsevol altre dèbit existent. Perdrà els seus drets electorals el soci o sòcia individual o el soci col·lectiu, que no estigui al corrent de pagament de quotes el dia de la sessió en la qual la Junta Directiva ratifiqui la proposta del Comitè Executiu de convocar eleccions generals per a la renovació dels òrgans de govern.

 

A les eleccions generals, cada soci de la confederació tindrà dret a un nombre igual de vots que el que determina l’article 21 dels estatuts socials per a l’Assemblea General.

 

Seran elegibles tots els socis o sòcies individuals i socis col·lectius que reuneixin les condicions per ser electors. En el cas d’eleccions generals, el soci que encapçali una llista, aspirant a la presidència, haurà de tenir una antiguitat mínima, com a membre de l’entitat, d’un any.

 

Un associat podrà ser candidat només per una llista.

 

Article 16è   Mandat dels càrrecs electes

Tots els càrrecs directius de la confederació, que s’enumeren a l’article 16 dels estatuts socials, es proveiran mitjançant sufragi lliure i secret. El seu mandat serà de quatre anys, i poden ser renovats, amb excepció del càrrec de president o presidenta, que només podrà ser reelegit una vegada.

 

Article 17è   Ampliació de membres i substitució de vacants a la Junta Directiva

1. En qualsevol moment del mandat electoral o període transitori la Junta Directiva podrà, a proposta de la presidència de l’entitat amb el vistiplau del Comitè Executiu, ampliar el nombre de membres de la Junta Directiva, sense sobrepassar el nombre de components previstos als estatuts socials.

 

Es procurarà en tot moment que entre les persones membres de la Junta Directiva hi hagi la màxima representativitat quant a sectors d'activitat i a territoris.

 

La pròpia Junta Directiva tindrà la potestat d’aprovar, a proposta de la presidència i amb el vistiplau del Comitè Executiu, el nomenament dels nous membres i aquesta designació serà provisional fins que sigui ratificada per la primera Assemblea General que es dugui a terme. Un cop ratificats per l’Assemblea General els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres de la Junta Directiva.

 

2. En el supòsit que es produeixin vacants o cessaments entre les persones membres de la Junta Directiva, la pròpia Junta Directiva tindrà la potestat d’aprovar, a proposta de la presidència i amb el vistiplau del Comitè Executiu, el nomenament dels membres substituts i aquesta designació serà provisional fins que sigui ratificada per la primera Assemblea General que es dugui a terme. Un cop ratificats per l’Assemblea General els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres de la Junta Directiva.

 

Article 18è   Ampliació de membres i substitució de vacants al Comitè Executiu

1. En qualsevol moment del mandat electoral o període transitori la Junta Directiva podrà, a proposta de la presidència de l’entitat amb el vistiplau del Comitè Executiu, ampliar el nombre de membres del Comitè Executiu, sense sobrepassar el nombre de components previstos als estatuts socials.

La Junta Directiva, a proposta del president o presidenta, escollirà les noves persones que formaran part del Comitè Executiu entre els membres de la Junta Directiva.

 

2. En cas que es produeixin vacants o cessaments en el Comitè Executiu, la Junta Directiva, a proposta de la presidència escollirà, entre els seus membres, les persones substitutes. Un cop elegits els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres del Comitè Executiu.

 

Article 19è   Vacant a la Presidència

En el cas de vacant de la presidència, el vicepresident o vicepresidenta substitut/tuta haurà de ser aprovat per la Junta Directiva i esgotarà el període de mandat pel temps que resti.

 

Si el vicepresident o vicepresidenta que hagi cobert la vacant de la Presidència, posteriorment es presenta a unes eleccions i és elegit President o presidenta, d’acord amb l’art. 35 dels Estatuts tindrà dret a dos mandats, sense que es tingui en compte el període que ha cobert la vacant de la Presidència.

 

Article 20è   Convocatòria d’eleccions

La decisió de convocar eleccions serà proposada pel Comitè Executiu i ratificada per la Junta Directiva.

 

Les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, tindran com a objectiu determinar:

 • La presidència: president o presidenta de l’entitat, que ho serà també dels òrgans de govern col·legiats.
 • Els/les membres de la Junta Directiva.

 

L’acord de la convocatòria d’eleccions serà notificat fefaentment a tots els associats de la Confederació, tenint en compte que entre el dia de la convocatòria i el dia de les eleccions ha de transcórrer un mínim de 15 dies naturals i un màxim de 30.

 

La convocatòria ha d’informar, almenys, dels punts següents:

 1. Nombre de membres dels òrgans de govern a escollir
 2. Càrrecs que s’han de cobrir
 3. Composició de la Junta Electoral
 4. Terminis d’exposició del cens electoral i per a reclamacions
 5. Termini per a presentació de candidatures

f)      Dia i lloc per a la celebració d’eleccions i temps establert per exercir el dret a vot

g)     Forma d’acreditació dels electors

h)     Reglament electoral aprovat.

 

Article 21è   Reglament electoral

La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, aprovarà el reglament electoral i les condicions de l’exercici del vot dels associats de la confederació, amb respecte als principis de llibertat i secret de vot.

 

En el reglament electoral que s’aprovi, es podrà regular l’exercici del vot per correu i per mitjans telemàtics, de conformitat amb les tecnologies de la comunicació existents en cada moment.

 

En aquest sentit, es determinarà un dia per a l’acte de la votació, el lloc o llocs per fer-ho i la corresponent habilitació d’un horari determinat, durant el qual puguin exercir el dret a vot els membres de la confederació.

 

Article 22è   Presentació de candidatures

Una vegada aprovada la convocatòria d’eleccions generals, s’obrirà un termini de presentació de candidatures que no podrà ser inferior a 5 dies hàbils ni superior a 15.

 

Les candidatures per a les eleccions es presentaran en la forma de llistes tancades, hauran de ser remeses a la Secretaria General, i s’hi farà constar el nom de la persona que tingui la representació legal de  l’associat que opti a la presidència i els noms de les persones que tinguin la representació legal dels candidats o candidates a membres de la Junta Directiva.

 

Es procurarà que entre els candidats o candidates a membres de la Junta Directiva hi estiguin representats el màxim nombre possible de sectors d'activitat i de territoris. 

 

Cada candidatura haurà de ser avalada per un nombre mínim de cent membres associats.

 

Les persones candidates procuraran seguir el compromís de l’Entitat de promoure la paritat entre homes i dones en els Òrgans de Govern.

 

Els membres associats que optin a ser elegits per ocupar càrrecs directius de l’Entitat, amb l’objectiu de mantenir l’esperit de rejovenir els Òrgans de Govern de l’Entitat, procuraran nomenar com a representants legals persones amb una edat inferior als seixanta cinc anys.

 

Un cop rebudes les candidatures, es confeccionaran les oportunes llistes, les quals romandran exposades al domicili social de la confederació per a coneixement públic i notori dels membres associats.

 

En tot cas, entre el tancament del termini de presentació de candidatures i la data de la votació hauran de passar, com a mínim, deu dies naturals.

 

Article 23è   Junta Electoral

Simultàniament a la convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva disposarà la constitució de la Junta Electoral, que estarà integrada per tres persones que elegirà de forma directa utilitzant criteris de capacitat i idoneïtat, i es designaran així igual nombre de suplents.

 

No podrà ser membre de la Junta Electoral cap persona que es presenti a les eleccions generals de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, com a membre d’una candidatura.

 

Correspon a la Junta Electoral, entre altres funcions, el coneixement i la resolució de les reclamacions que es presentin respecte al cens electoral, l’admissió i la proclamació de candidatures, el coneixement i la resolució de totes les reclamacions que presentin els socis o les persones candidates en qualsevol fase del procés electoral, la tutela i el control de les votacions, la supervisió dels escrutinis, la proclamació de la candidatura elegida i la publicació oficial dels resultats de les eleccions.

 

La Junta Electoral s’haurà de constituir formalment dins dels dos dies següents a la seva elecció i n’exercirà la presidència el membre de més edat. Actuarà com a secretari o secretària, amb veu però sense vot, el secretari o secretària general de l’entitat, qui aixecarà acta de totes les reunions i acords adoptats amb el vistiplau de la presidència. El mandat de la Junta Electoral acabarà una vegada finalitzi el procés electoral.

 

Article 24è    Mesa Electoral

La Mesa Electoral estarà composta per tres persones: dues seran membres del personal tècnic de la confederació, i la tercera serà el secretari o secretària general o una altra persona nomenada per la Junta Directiva, que exercirà les funcions de president o presidenta de la Mesa. En tot cas, cap dels seus components podrà ser candidat o candidata.

 

Article 25è    Votacions

El president o presidenta de la Mesa comprovarà, en el moment que el soci voti, si és inclòs al cens d’electors i està al corrent de les seves obligacions econòmiques. L’elector o electora s’haurà d’identificar com a representant legal de l’organització o empresa electora mitjançant poder o mandat a aquest efecte que resulti suficient a judici de la presidència de la Mesa.

 

Article 26è   Votació en cas de candidatura única en eleccions generals

En el cas que en unes eleccions generals es presenti una única candidatura, la Junta Electoral podrà decidir la seva proclamació sense necessitat d’efectuar la votació corresponent.

 

Article 27è   Proclamació dels càrrecs directius electes i elecció dels membres del Comitè Executiu i dels vicepresidents o vicepresidentes

Després del recompte de vots, la mateixa Junta Electoral proclamarà la candidatura guanyadora i  comunicarà els resultats als membres de l’Assemblea General.

 

Es convocarà la primera reunió de la Junta Directiva en un termini màxim de deu dies hàbils. Aquest òrgan designarà, a proposta de la presidència, les vicepresidències i les persones membres del Comitè Executiu.

 

Per tal de garantir la màxima representativitat en tots nivells,, tant territorial com sectorial, la proposta que la presidència presenti a la Junta Directiva perquè aquesta designi les persones membres del Comitè Executiu, inclourà les presidències de les Seus Territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Catalunya Central, així com també  les Presidències de Comerç, de la Comissió Dona-Empresa, de Joves Empresaris i d’Autònoms.

 

Aquestes presidències, un cop finalitzin el seu mandat o cessin en el seu càrrec per qualsevol motiu, deixaran de pertànyer al Comitè Executiu i seran substituïts pels nous presidents o presidentes de les seves respectives organitzacions territorials o sectorials.

 

El Comitè Executiu, a la vegada, s’haurà de reunir en un termini de deu dies hàbils després de la primera reunió de la Junta Directiva, per nomenar el secretari o secretària general a proposta de la presidència.

 

Aquest Reglament ha estat modificat per acord de la Junta Directiva de l’entitat, a Barcelona, a 27 d’abril de 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX

CODI ÈTIC DE PIMEC

                                                                                                                                             

Missió:

“Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, representem i defensem els interessos i valors de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms davant les administracions, la resta dels agents socials i la societat en general, i contribuïm activament al seu creixement i competitivitat”.

 

ÍNDEX

 

Preàmbul

1. Àmbit personal d’aplicació

2. Principis, valors i normes de comportament  

2. 1.  Política de transparència

             a) Transparència informativa

             b) Transparència amb Associats i Clients

             c) Transparència amb Proveïdors

             d) Transparència Econòmica

2. 2.  Compliment de la legalitat

2. 3.  Compromís de lleialtat

2. 4.  Caràcter apolític i no partidista

2. 5.  Relacions de treball

2. 6.  Optimització de recursos

2. 7.  Assistència regular a les reunions

2. 8.  Incompatibilitats i conflictes d'interessos

2. 9.  Confidencialitat i protecció de dades

2.10. Regals i obsequis

3. Divulgació i informació del Codi

4. Comitè Ètic

5. Règim Sancionador

6. Comprovació periòdica del funcionament del Codi

Disposició Final

 

PREÀMBUL

 

El present Codi Ètic de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, va néixer l’any 2008, per iniciativa de la Presidència i del Comitè Executiu de l’Entitat.

 

Algunes modificacions legislatives, que han generat noves necessitats de prevenció penal, establertes en l’àmbit de la responsabilitat de les persones jurídiques, han fet recomanable aquesta actualització, en què es manté el mateix esperit que va inspirar el text inicial, que ha donat resultats molt satisfactoris i ha contribuït al creixement i l’expansió de l’Entitat.

 

Entre els canvis que s’han introduït cal destacar que s’han definit més àmpliament les normes de comportament, basades en els principis i els valors de la nostra Entitat, i que, entre d’altres, són els de respecte, lleialtat,  transparència, compromís, integritat, honradesa, honestedat, humilitat, cultura de treball i també el de solidaritat, que es canalitza especialment a través de la Fundació PIMEC.

 

En aquesta actualització, també s’ha augmentat el nombre de persones a les quals és d’aplicació el present Codi, que a partir d’ara afectarà i serà de compliment obligatori per a totes les persones que formen part de l’Entitat (“l’equip PIMEC”), tal com es defineix en el punt 1, àmbit personal d’aplicació; es preveu una important tasca de formació, divulgant i informant del contingut del Codi tot el col·lectiu; es crea un Comitè Ètic, amb caràcter independent, per tal de millorar el control i la vigilància de l’aplicació del Codi; es contempla un règim sancionador en el cas que es produeixin incompliments i, finalment, es regula una comprovació periòdica del funcionament de l’aplicació del model preventiu.

 

1. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ

 

El present Codi Ètic és d'obligat compliment i afecta totes les persones que formen part de PIMEC:

-Càrrecs directius o electes: el president o presidenta, adjunts o adjuntes a presidència, els vicepresidents o vicepresidentes i les persones membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva;

-càrrecs consultius: consellers o conselleres i assessors o assessores de la presidència;

-membres dels òrgans de gestió: comissions executives i consells territorials i sectorials, membres de les comissions de treball i altres opcions d'organització interna;

-càrrecs executius, secretari o secretària general i directius o directives contractats per fer tasques de direcció;

-personal contractat, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual facin la seva feina.

 

A totes aquestes persones, el present Codi s'hi refereix com "l'equip PIMEC".

 

Tot aquest conjunt de persones, a més de complir-lo, hauran de conèixer, acceptar i signar el present Codi Ètic. El fet de no signar-lo suposarà la renúncia automàtica al seu càrrec.

 

2. PRINCIPIS, VALORS I NORMES DE COMPORTAMENT

 

Les normes de comportament que s'exposen a continuació no pretenen recollir la totalitat de situacions en què es poden trobar les persones integrants de "l'equip PIMEC", sinó que estableixen les línies i directrius generals que han de regir la seva forma d'actuar en les respectives activitats professionals.

 

2.1. Política de transparència

 

a) Transparència Informativa

PIMEC mantindrà una política de transparència informativa, donant publicitat i informació veraç de les seves activitats als seus associats i a la societat en general, complint les normes i disposicions vigents que li siguin d’aplicació en l’àmbit de la transparència de la informació.

 

Per a PIMEC és prioritari conèixer les opinions dels seus associats, a fi de poder-los donar un millor servei. Per aquest motiu tindrà sempre oberts tots els canals necessaris per mantenir aquesta comunicació constant.

 

b) Transparència amb Associats i Clients

S’evitarà qualsevol tipus d’influència per part d’associats o clients que puguin alterar l’objectivitat professional de PIMEC. A part de les relacions comercials o mercantils, normals entre empreses, ningú no podrà cobrar cap classe de remuneració provinent d’associats o clients.

 

c) Transparència amb Proveïdors

Per a la compra de béns i la contractació de serveis, obres i subministraments, l’Entitat es regirà pel criteri de la millor oferta, tenint en compte el preu, la qualitat i l’adequació a les especificacions i requeriments.

 

Per decidir la compra o contractació es procurarà sempre disposar de tres  ofertes diferents, que seran conservades i arxivades en el corresponent expedient. Els processos de selecció de proveïdors s'ajustaran a criteris de màxima objectivitat i les informacions i els preus oferts seran tractats de forma confidencial.

 

d) Transparència Econòmica

PIMEC assumeix el compromís de prevenció de pagaments irregulars i de blanqueig de capitals i evitarà tota actuació que es pugui considerar irregular en les seves relacions amb associats, clients, proveïdors, competidors i autoritats. Es tindrà especial cura en els pagaments en metàl·lic que resultin inusuals, així com en els realitzats amb xecs al portador o amb divises o de comptes residents a paradisos fiscals. 

 

Es prestarà especial atenció quan es detectin indicis d'incompliments de la legalitat, en persones o entitats que es relacionin amb PIMEC.

 

PIMEC s'abstindrà de realitzar donatius o aportacions a partits polítics, mitjans  de comunicació, autoritats o funcionaris públics, organismes o administracions en general.

 

Les dietes o altres percepcions econòmiques que qualsevol de les persones integrants de “l'equip PIMEC”  puguin percebre dels organismes o administracions on participin en representació de PIMEC, seran cedides a l’Entitat. PIMEC té el seu propi sistema de "dietes i despeses de representació" per compensar les despeses que la pròpia representativitat pugui ocasionar a les persones.

 

2.2. Compliment de la legalitat

 

Totes les persones integrants de "l'equip PIMEC" compliran la legalitat vigent, atenent l'esperit i la finalitat de les normes.

 

Qualsevol persona de "l'equip PIMEC" té l'obligació d'informar el Comitè Ètic o el Comitè Executiu sobre qualsevol procediment judicial o administratiu de caràcter sancionador, en què sigui part investigada o inculpada, i que pugui afectar l'exercici de les seves funcions o perjudicar la imatge de l'Entitat.

 

2.3. Compromís de lleialtat

 

El conjunt de les persones integrants de “l’equip PIMEC” desenvoluparan la seva feina i els seus respectius càrrecs amb lleialtat a la missió de l’Entitat i als valors, principis i normes de comportament continguts en el present Codi Ètic.          

       

2.4. Caràcter apolític i no partidista

 

L’Entitat, per les seves finalitats de defensa dels interessos empresarials  dels seus associats, ha de tenir un tracte fluid amb tots els poders polítics i administracions, per la qual cosa mantindrà un caràcter apolític, que totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” respectaran, procurant en tot moment separar la seva representació de l’Entitat de les seves afinitats polítiques personals, abstenint-se de fer declaracions o actuacions públiques en l’exercici del seu càrrec que puguin comprometre aquesta neutralitat política de l’Entitat.

 

Incompatibilitats: Si en algun moment es produís alguna incompatibilitat manifesta o un conflicte notori entre la condició de membre de “l’equip PIMEC” i algun altre càrrec extern a l’Entitat que alguna persona pugui ostentar, aquesta renunciarà voluntàriament i de forma immediata a algun dels dos càrrecs, per no perjudicar l’Entitat. En el cas de dubte sobre si existeix o no incompatibilitat amb el càrrec extern, el Comitè Ètic i/o el Comitè Executiu de l’Entitat hauran de decidir si es dóna autorització per ocupar els dos càrrecs, o no.

 

2.5. Relacions de treball

 

Formen part de la cultura i de l'estil de treball de l'Entitat el respecte a les persones i als compromisos, l’afany de resoldre les qüestions, l'efectivitat, l'eficiència, la iniciativa, la creativitat, la generació de confiança, la creació de sinergies entre els diferents estaments de l’Entitat, el treball en equip, la vocació de servei a l'associat i al client, la disciplina i la millora contínua, cercant sempre la qualitat i l'excel·lència.

 

Totes les persones integrants de "l'equip PIMEC":

-Compliran la legislació laboral, de seguretat i riscos laborals i de protecció del medi ambient. Quant a la seguretat, caldrà una especial atenció a la qüestió de la ciberseguretat. 

-Fomentaran la igualtat de tracte entre homes i dones i la igualtat d’oportunitats 

-No toleraran comportaments discriminatoris, ni cap manifestació de violència, assetjament de qualsevol tipus, laboral, sexual, psicològic, moral o d'altres, ni abusos d'autoritat en el treball. Tampoc les conductes ofensives o intimidatòries que tinguin com a conseqüència atemptar contra la dignitat de la persona i crear un ambient hostil o humiliant.

-Dins la pròpia ètica de comportament, no s'acceptaran faltes d'honestedat professional o de disciplina, ni que ningú tingui actuacions o conductes que perjudiquin l'Entitat, sigui o no en benefici propi o d'alguna tercera persona.

 

Pel que fa a la contractació de personal i per tal de garantir la imparcialitat i l’objectivitat en la selecció, l’Entitat es regirà sempre per criteris professionals, bé de la pròpia Consultoria de RH interna, o d’empreses externes especialitzades en processos de selecció.

 

2.6. Optimització de recursos

 

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC accepten el compromís d’optimitzar els recursos que l’Entitat rep dels seus associats, clients i de la societat en general, i de vetllar perquè la pròpia Entitat generi els seus recursos propis, assegurant així la continuïtat del projecte amb plena independència econòmica.

 

També de fer-ne un ús responsable i eficient, utilitzant-los de forma diligent i exclusiva en activitats professionals d'interès per a PIMEC.

 

2.7. Assistència regular a les reunions

 

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” i en especial les que formen part dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC es comprometen a assistir amb regularitat a les reunions dels esmentats òrgans, dels grups de treball o comissions a què pertanyin i a les quals estiguin convocats per representar l’Entitat en altres organismes, entitats o davant de les diferents administracions.

 

2.8. Incompatibilitats i conflictes d’interessos

 

Les persones integrants de “l’equip PIMEC” podran ser proveïdors de serveis o productes a l'Entitat, per elles mateixes o a través d’altres empreses vinculades de forma familiar o societària, sempre d’acord amb el que indica el punt 2.1.c).

 

Per tal de fomentar la més absoluta transparència, la secretaria general haurà d'informar semestralment d’aquesta relació comercial i del seu volum el Comitè Executiu de l’Entitat, que serà qui l'autoritzi.

 

S'evitaran les situacions que puguin donar lloc a conflicte entre els interessos personals, propis o de persones amb lligams familiars o afectius, i els de PIMEC. En el cas que es produeixin, les persones afectades ho hauran de comunicar al Comitè Ètic i s'abstindran de prendre decisions o d'influir-hi significativament.

 

Segons la característica concreta d'aquests possibles conflictes, el Comitè Ètic, amb el coneixement del Comitè Executiu, podrà, o no, donar autorització per a l’actuació corresponent.

 

Les persones membres de “l’equip PIMEC” es comprometen a no fer un mal ús del seu càrrec per aconseguir un benefici propi o guanys extres. 

 

2.9. Confidencialitat i protecció de dades

 

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de la informació que, per raó del seu càrrec o de la seva feina, puguin conèixer, especialment pel que fa referència als assumptes interns de l’Entitat i a qualsevol altre que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de causar perjudicis morals, materials o econòmics a terceres persones, si no és tractat amb la deguda confidencialitat.

 

Acceptaran per escrit el seu compromís de mantenir la confidencialitat de les dades personals d'associats, clients, proveïdors i de membres del propi "equip PIMEC", i de complir amb els procediments en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la legislació vigent.

 

Així mateix es comprometen a transmetre amb la màxima celeritat, aquelles informacions externes rellevants que puguin tenir, per tal d'evitar qualsevol tipus de perjudici a l'Entitat.

 

2.10. Regals i obsequis

 

Amb l'objectiu de no influir en la voluntat de les persones de "l'equip PIMEC" o d'altres persones externes a PIMEC, i que ningú pugui obtenir cap tipus de benefici, mitjançant pràctiques no ètiques, cap persona de "l'equip PIMEC" podrà fer ni acceptar regals o obsequis.

 

En aquest sentit, “l'equip PIMEC” té prohibit rebre i oferir o entregar cap tipus de comissió, retribució o pagament, ja que s'entenen com a actes de suborn que impliquen directament o indirectament avantatges impropis i tràfic d'influències.

 

S'exceptuen els regals o obsequis que tinguin un valor simbòlic (50€) o que responguin a accions de cortesia o atencions comercials o institucionals. En cas de dubte, les persones afectades, abans de l'acceptació o del rebuig de regals o obsequis, hauran de consultar el Comitè Ètic.

 

3. DIVULGACIÓ I INFORMACIÓ DEL CODI ÈTIC

 

Per al seu millor coneixement, s'organitzarà la impartició d'una formació específica del present Codi dirigida a totes les persones integrants de "l'equip PIMEC".

 

El text del Codi figurarà a la pàgina web de l'Entitat i en el seu Manual de Benvinguda.

 

Es preveurà la formació de les persones que es vagin integrant a "l'equip PIMEC".

 

4. COMITÈ ÈTIC

 

Per garantir el compliment i la interpretació del present Codi, es constitueix el Comitè Ètic de PIMEC. Serà un òrgan col·legiat intern i permanent, que tindrà caràcter independent i poders autònoms d'iniciativa i de control i vigilància.

 

Els seus criteris interpretatius són vinculants per a tot "l'equip PIMEC".

La composició del Comitè Ètic serà:

-Un membre del Comitè Executiu, que actuarà de president o presidenta.

-El secretari o secretària general de l'Entitat.

-Una persona de la plantilla de personal, directiu o no, que serà designada per la presidència del Comitè Ètic, a proposta de la  secretaria general.

 

El nomenament i cessament del president o presidenta del Comitè Ètic serà aprovat pel Comitè Executiu de l'Entitat.

 

Les competències bàsiques del Comitè Ètic són:

-Definir les mesures de control per tal de garantir l'aplicació correcta del Codi.

-Donar resposta als dubtes, consultes o preguntes de qualsevol persona integrant de "l'equip PIMEC" sobre el contingut del Codi; en aquest sentit, ostentarà la funció d'interpretació vinculant.

-Vetllar pel bon funcionament del Codi i notificar-ne els possibles incompliments al Comitè Executiu.

-Vetllar per l'eficàcia i la idoneïtat del Codi respecte a la prevenció d'infraccions en les diferents activitats desenvolupades a l'Entitat.

-Impulsar els protocols i normes internes necessàries per al desenvolupament del Codi, amb l'objectiu de fer efectiva i segura la prevenció de riscos penals.

-Elaborar els informes de la seva activitat i de seguiment, i informar-ne periòdicament el Comitè Executiu.

-Assegurar que s'hagin dut a terme les oportunes iniciatives de formació del contingut del Codi.

-Actualitzar el contingut del Codi en els punts que consideri necessari, i presentar al Comitè Executiu les corresponents propostes de modificació.

 

El Comitè Ètic garantirà:

-La confidencialitat de totes les dades i actuacions fetes, amb l'excepció que, per imperatiu legal o per requeriment judicial, s'hagi d'informar l'autoritat corresponent.

-La instrucció d'un procediment adequat, segons cada cas, en què s'actuarà amb independència i escoltant totes les persones o parts implicades.

-La indemnitat de qualsevol persona denunciant com a conseqüència de la presentació de denúncies, amb bona fe, al Comitè Ètic.

 

5. RÈGIM SANCIONADOR

 

Quan es determini que alguna persona integrant de "l'equip PIMEC" ha realitzat actuacions que contradiuen el contingut del Codi, el Comitè Ètic proposarà al Comitè Executiu l'adopció de mesures disciplinàries, d'acord amb la legislació laboral d'aplicació al personal contractat o segons els articles 10 dels Estatuts Socials i 3 del Reglament de Règim Interior de l'Entitat en el cas de la resta de persones de "l'equip PIMEC" (càrrecs directius, consultius o membres dels  òrgans de gestió).

 

El Comitè Executiu de l'Entitat serà qui decidirà l'aplicació de la mesura disciplinària corresponent.

 

6. COMPROVACIÓ PERIÒDICA DEL FUNCIONAMENT DEL CODI ÈTIC

 

Per assegurar el correcte funcionament del Codi, el Comitè Ètic mantindrà, com a mínim, una reunió semestral amb el Comitè Executiu.

 

Quan es produeixi alguna circumstància que ho aconselli, els dos Comitès es reuniran a petició de qualsevol d'ells.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

El secretari o secretària General de l’Entitat serà la persona responsable de la custòdia dels documents signats i de que totes les persones integrants de "l'equip PIMEC" signin el present Codi Ètic, que serà presentat a tots els nous membres abans de l'acceptació dels seus càrrecs o llocs de treball.

 

També tindrà la responsabilitat que, prèvia anàlisi corresponent dels riscos, es redactin els corresponents protocols, procediments i normes internes que facilitin l'aplicació del present Codi i estableixin mesures eficaces per a la prevenció de delictes.

 

 

Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per la Junta Directiva de l'entitat, a Barcelona, en data 8 de gener de 2008 i modificat el 27 d’abril de 2021

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.