Codi ètic

CODI ÈTIC DE PIMEC

                                                                                                                                             

Missió:

“Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, representem i defensem els interessos i valors de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms davant les administracions, la resta dels agents socials i la societat en general, i contribuïm activament al seu creixement i competitivitat”.

 

ÍNDEX

Preàmbul

1. Àmbit personal d’aplicació

2. Principis, valors i normes de comportament  

2. 1.  Política de transparència

             a) Transparència informativa

             b) Transparència amb Associats i Clients

             c) Transparència amb Proveïdors

             d) Transparència Econòmica

2. 2.  Compliment de la legalitat

2. 3.  Compromís de lleialtat

2. 4.  Caràcter apolític i no partidista

2. 5.  Relacions de treball

2. 6.  Optimització de recursos

2. 7.  Assistència regular a les reunions

2. 8.  Incompatibilitats i conflictes d'interessos

2. 9.  Confidencialitat i protecció de dades

2.10. Regals i obsequis

3. Divulgació i informació del Codi

4. Comitè Ètic

5. Règim Sancionador

6. Comprovació periòdica del funcionament del Codi

Disposició Final

 

PREÀMBUL

El present Codi Ètic de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, va néixer l’any 2008, per iniciativa de la Presidència i del Comitè Executiu de l’Entitat.

Algunes modificacions legislatives, que han generat noves necessitats de prevenció penal, establertes en l’àmbit de la responsabilitat de les persones jurídiques, han fet recomanable aquesta actualització, en què es manté el mateix esperit que va inspirar el text inicial, que ha donat resultats molt satisfactoris i ha contribuït al creixement i l’expansió de l’Entitat.

Entre els canvis que s’han introduït cal destacar que s’han definit més àmpliament les normes de comportament, basades en els principis i els valors de la nostra Entitat, i que, entre d’altres, són els de respecte, lleialtat,  transparència, compromís, integritat, honradesa, honestedat, humilitat, cultura de treball i també el de solidaritat, que es canalitza especialment a través de la Fundació PIMEC.

En aquesta actualització, també s’ha augmentat el nombre de persones a les quals és d’aplicació el present Codi, que a partir d’ara afectarà i serà de compliment obligatori per a totes les persones que formen part de l’Entitat (“l’equip PIMEC”), tal com es defineix en el punt 1, àmbit personal d’aplicació; es preveu una important tasca de formació, divulgant i informant del contingut del Codi tot el col·lectiu; es crea un Comitè Ètic, amb caràcter independent, per tal de millorar el control i la vigilància de l’aplicació del Codi; es contempla un règim sancionador en el cas que es produeixin incompliments i, finalment, es regula una comprovació periòdica del funcionament de l’aplicació del model preventiu.

 

1. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ

El present Codi Ètic és d'obligat compliment i afecta totes les persones que formen part de PIMEC:

-Càrrecs directius o electes: el president o presidenta, adjunts o adjuntes a presidència, els vicepresidents o vicepresidentes i les persones membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva;

-càrrecs consultius: consellers o conselleres i assessors o assessores de la presidència;

-membres dels òrgans de gestió: comissions executives i consells territorials i sectorials, membres de les comissions de treball i altres opcions d'organització interna;

-càrrecs executius, secretari o secretària general i directius o directives contractats per fer tasques de direcció;

-personal contractat, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual facin la seva feina.

 

A totes aquestes persones, el present Codi s'hi refereix com "l'equip PIMEC".

Tot aquest conjunt de persones, a més de complir-lo, hauran de conèixer, acceptar i signar el present Codi Ètic. El fet de no signar-lo suposarà la renúncia automàtica al seu càrrec.

 

2. PRINCIPIS, VALORS I NORMES DE COMPORTAMENT

Les normes de comportament que s'exposen a continuació no pretenen recollir la totalitat de situacions en què es poden trobar les persones integrants de "l'equip PIMEC", sinó que estableixen les línies i directrius generals que han de regir la seva forma d'actuar en les respectives activitats professionals.

 

2.1. Política de transparència

 

a) Transparència Informativa

PIMEC mantindrà una política de transparència informativa, donant publicitat i informació veraç de les seves activitats als seus associats i a la societat en general, complint les normes i disposicions vigents que li siguin d’aplicació en l’àmbit de la transparència de la informació.

Per a PIMEC és prioritari conèixer les opinions dels seus associats, a fi de poder-los donar un millor servei. Per aquest motiu tindrà sempre oberts tots els canals necessaris per mantenir aquesta comunicació constant.

b) Transparència amb Associats i Clients

S’evitarà qualsevol tipus d’influència per part d’associats o clients que puguin alterar l’objectivitat professional de PIMEC. A part de les relacions comercials o mercantils, normals entre empreses, ningú no podrà cobrar cap classe de remuneració provinent d’associats o clients.

 

c) Transparència amb Proveïdors

Per a la compra de béns i la contractació de serveis, obres i subministraments, l’Entitat es regirà pel criteri de la millor oferta, tenint en compte el preu, la qualitat i l’adequació a les especificacions i requeriments.

Per decidir la compra o contractació es procurarà sempre disposar de tres  ofertes diferents, que seran conservades i arxivades en el corresponent expedient. Els processos de selecció de proveïdors s'ajustaran a criteris de màxima objectivitat i les informacions i els preus oferts seran tractats de forma confidencial.

 

d) Transparència Econòmica

PIMEC assumeix el compromís de prevenció de pagaments irregulars i de blanqueig de capitals i evitarà tota actuació que es pugui considerar irregular en les seves relacions amb associats, clients, proveïdors, competidors i autoritats. Es tindrà especial cura en els pagaments en metàl·lic que resultin inusuals, així com en els realitzats amb xecs al portador o amb divises o de comptes residents a paradisos fiscals. 

Es prestarà especial atenció quan es detectin indicis d'incompliments de la legalitat, en persones o entitats que es relacionin amb PIMEC.

PIMEC s'abstindrà de realitzar donatius o aportacions a partits polítics, mitjans  de comunicació, autoritats o funcionaris públics, organismes o administracions en general.

Les dietes o altres percepcions econòmiques que qualsevol de les persones integrants de “l'equip PIMEC”  puguin percebre dels organismes o administracions on participin en representació de PIMEC, seran cedides a l’Entitat. PIMEC té el seu propi sistema de "dietes i despeses de representació" per compensar les despeses que la pròpia representativitat pugui ocasionar a les persones.

 

2.2. Compliment de la legalitat

Totes les persones integrants de "l'equip PIMEC" compliran la legalitat vigent, atenent l'esperit i la finalitat de les normes.

Qualsevol persona de "l'equip PIMEC" té l'obligació d'informar el Comitè Ètic o el Comitè Executiu sobre qualsevol procediment judicial o administratiu de caràcter sancionador, en què sigui part investigada o inculpada, i que pugui afectar l'exercici de les seves funcions o perjudicar la imatge de l'Entitat.

 

2.3. Compromís de lleialtat

El conjunt de les persones integrants de “l’equip PIMEC” desenvoluparan la seva feina i els seus respectius càrrecs amb lleialtat a la missió de l’Entitat i als valors, principis i normes de comportament continguts en el present Codi Ètic.          

       

2.4. Caràcter apolític i no partidista

L’Entitat, per les seves finalitats de defensa dels interessos empresarials  dels seus associats, ha de tenir un tracte fluid amb tots els poders polítics i administracions, per la qual cosa mantindrà un caràcter apolític, que totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” respectaran, procurant en tot moment separar la seva representació de l’Entitat de les seves afinitats polítiques personals, abstenint-se de fer declaracions o actuacions públiques en l’exercici del seu càrrec que puguin comprometre aquesta neutralitat política de l’Entitat.

Incompatibilitats: Si en algun moment es produís alguna incompatibilitat manifesta o un conflicte notori entre la condició de membre de “l’equip PIMEC” i algun altre càrrec extern a l’Entitat que alguna persona pugui ostentar, aquesta renunciarà voluntàriament i de forma immediata a algun dels dos càrrecs, per no perjudicar l’Entitat. En el cas de dubte sobre si existeix o no incompatibilitat amb el càrrec extern, el Comitè Ètic i/o el Comitè Executiu de l’Entitat hauran de decidir si es dóna autorització per ocupar els dos càrrecs, o no.

 

2.5. Relacions de treball

Formen part de la cultura i de l'estil de treball de l'Entitat el respecte a les persones i als compromisos, l’afany de resoldre les qüestions, l'efectivitat, l'eficiència, la iniciativa, la creativitat, la generació de confiança, la creació de sinergies entre els diferents estaments de l’Entitat, el treball en equip, la vocació de servei a l'associat i al client, la disciplina i la millora contínua, cercant sempre la qualitat i l'excel·lència.

 

Totes les persones integrants de "l'equip PIMEC":

-Compliran la legislació laboral, de seguretat i riscos laborals i de protecció del medi ambient. Quant a la seguretat, caldrà una especial atenció a la qüestió de la ciberseguretat. 

-Fomentaran la igualtat de tracte entre homes i dones i la igualtat d’oportunitats 

-No toleraran comportaments discriminatoris, ni cap manifestació de violència, assetjament de qualsevol tipus, laboral, sexual, psicològic, moral o d'altres, ni abusos d'autoritat en el treball. Tampoc les conductes ofensives o intimidatòries que tinguin com a conseqüència atemptar contra la dignitat de la persona i crear un ambient hostil o humiliant.

-Dins la pròpia ètica de comportament, no s'acceptaran faltes d'honestedat professional o de disciplina, ni que ningú tingui actuacions o conductes que perjudiquin l'Entitat, sigui o no en benefici propi o d'alguna tercera persona.

Pel que fa a la contractació de personal i per tal de garantir la imparcialitat i l’objectivitat en la selecció, l’Entitat es regirà sempre per criteris professionals, bé de la pròpia Consultoria de RH interna, o d’empreses externes especialitzades en processos de selecció.

 

2.6. Optimització de recursos

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC accepten el compromís d’optimitzar els recursos que l’Entitat rep dels seus associats, clients i de la societat en general, i de vetllar perquè la pròpia Entitat generi els seus recursos propis, assegurant així la continuïtat del projecte amb plena independència econòmica.

També de fer-ne un ús responsable i eficient, utilitzant-los de forma diligent i exclusiva en activitats professionals d'interès per a PIMEC.

 

2.7. Assistència regular a les reunions

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” i en especial les que formen part dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC es comprometen a assistir amb regularitat a les reunions dels esmentats òrgans, dels grups de treball o comissions a què pertanyin i a les quals estiguin convocats per representar l’Entitat en altres organismes, entitats o davant de les diferents administracions.

 

2.8. Incompatibilitats i conflictes d’interessos

Les persones integrants de “l’equip PIMEC” podran ser proveïdors de serveis o productes a l'Entitat, per elles mateixes o a través d’altres empreses vinculades de forma familiar o societària, sempre d’acord amb el que indica el punt 2.1.c).

Per tal de fomentar la més absoluta transparència, la secretaria general haurà d'informar semestralment d’aquesta relació comercial i del seu volum el Comitè Executiu de l’Entitat, que serà qui l'autoritzi.

S'evitaran les situacions que puguin donar lloc a conflicte entre els interessos personals, propis o de persones amb lligams familiars o afectius, i els de PIMEC. En el cas que es produeixin, les persones afectades ho hauran de comunicar al Comitè Ètic i s'abstindran de prendre decisions o d'influir-hi significativament.

Segons la característica concreta d'aquests possibles conflictes, el Comitè Ètic, amb el coneixement del Comitè Executiu, podrà, o no, donar autorització per a l’actuació corresponent.

Les persones membres de “l’equip PIMEC” es comprometen a no fer un mal ús del seu càrrec per aconseguir un benefici propi o guanys extres. 

 

2.9. Confidencialitat i protecció de dades

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de la informació que, per raó del seu càrrec o de la seva feina, puguin conèixer, especialment pel que fa referència als assumptes interns de l’Entitat i a qualsevol altre que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de causar perjudicis morals, materials o econòmics a terceres persones, si no és tractat amb la deguda confidencialitat.

Acceptaran per escrit el seu compromís de mantenir la confidencialitat de les dades personals d'associats, clients, proveïdors i de membres del propi "equip PIMEC", i de complir amb els procediments en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la legislació vigent.

Així mateix es comprometen a transmetre amb la màxima celeritat, aquelles informacions externes rellevants que puguin tenir, per tal d'evitar qualsevol tipus de perjudici a l'Entitat.

 

2.10. Regals i obsequis

Amb l'objectiu de no influir en la voluntat de les persones de "l'equip PIMEC" o d'altres persones externes a PIMEC, i que ningú pugui obtenir cap tipus de benefici, mitjançant pràctiques no ètiques, cap persona de "l'equip PIMEC" podrà fer ni acceptar regals o obsequis.

En aquest sentit, “l'equip PIMEC” té prohibit rebre i oferir o entregar cap tipus de comissió, retribució o pagament, ja que s'entenen com a actes de suborn que impliquen directament o indirectament avantatges impropis i tràfic d'influències.

S'exceptuen els regals o obsequis que tinguin un valor simbòlic (50€) o que responguin a accions de cortesia o atencions comercials o institucionals. En cas de dubte, les persones afectades, abans de l'acceptació o del rebuig de regals o obsequis, hauran de consultar el Comitè Ètic.

 

3. DIVULGACIÓ I INFORMACIÓ DEL CODI ÈTIC

Per al seu millor coneixement, s'organitzarà la impartició d'una formació específica del present Codi dirigida a totes les persones integrants de "l'equip PIMEC".

El text del Codi figurarà a la pàgina web de l'Entitat i en el seu Manual de Benvinguda.

Es preveurà la formació de les persones que es vagin integrant a "l'equip PIMEC".

 

4. COMITÈ ÈTIC

Per garantir el compliment i la interpretació del present Codi, es constitueix el Comitè Ètic de PIMEC. Serà un òrgan col·legiat intern i permanent, que tindrà caràcter independent i poders autònoms d'iniciativa i de control i vigilància.

 

Els seus criteris interpretatius són vinculants per a tot "l'equip PIMEC".

La composició del Comitè Ètic serà:

-Un membre del Comitè Executiu, que actuarà de president o presidenta.

-El secretari o secretària general de l'Entitat.

-Una persona de la plantilla de personal, directiu o no, que serà designada per la presidència del Comitè Ètic, a proposta de la  secretaria general.

 

El nomenament i cessament del president o presidenta del Comitè Ètic serà aprovat pel Comitè Executiu de l'Entitat.

 

Les competències bàsiques del Comitè Ètic són:

-Definir les mesures de control per tal de garantir l'aplicació correcta del Codi.

-Donar resposta als dubtes, consultes o preguntes de qualsevol persona integrant de "l'equip PIMEC" sobre el contingut del Codi; en aquest sentit, ostentarà la funció d'interpretació vinculant.

-Vetllar pel bon funcionament del Codi i notificar-ne els possibles incompliments al Comitè Executiu.

-Vetllar per l'eficàcia i la idoneïtat del Codi respecte a la prevenció d'infraccions en les diferents activitats desenvolupades a l'Entitat.

-Impulsar els protocols i normes internes necessàries per al desenvolupament del Codi, amb l'objectiu de fer efectiva i segura la prevenció de riscos penals.

-Elaborar els informes de la seva activitat i de seguiment, i informar-ne periòdicament el Comitè Executiu.

-Assegurar que s'hagin dut a terme les oportunes iniciatives de formació del contingut del Codi.

-Actualitzar el contingut del Codi en els punts que consideri necessari, i presentar al Comitè Executiu les corresponents propostes de modificació.

 

El Comitè Ètic garantirà:

-La confidencialitat de totes les dades i actuacions fetes, amb l'excepció que, per imperatiu legal o per requeriment judicial, s'hagi d'informar l'autoritat corresponent.

-La instrucció d'un procediment adequat, segons cada cas, en què s'actuarà amb independència i escoltant totes les persones o parts implicades.

-La indemnitat de qualsevol persona denunciant com a conseqüència de la presentació de denúncies, amb bona fe, al Comitè Ètic.

 

5. RÈGIM SANCIONADOR

Quan es determini que alguna persona integrant de "l'equip PIMEC" ha realitzat actuacions que contradiuen el contingut del Codi, el Comitè Ètic proposarà al Comitè Executiu l'adopció de mesures disciplinàries, d'acord amb la legislació laboral d'aplicació al personal contractat o segons els articles 10 dels Estatuts Socials i 3 del Reglament de Règim Interior de l'Entitat en el cas de la resta de persones de "l'equip PIMEC" (càrrecs directius, consultius o membres dels  òrgans de gestió).

El Comitè Executiu de l'Entitat serà qui decidirà l'aplicació de la mesura disciplinària corresponent.

 

6. COMPROVACIÓ PERIÒDICA DEL FUNCIONAMENT DEL CODI ÈTIC

Per assegurar el correcte funcionament del Codi, el Comitè Ètic mantindrà, com a mínim, una reunió semestral amb el Comitè Executiu.

Quan es produeixi alguna circumstància que ho aconselli, els dos Comitès es reuniran a petició de qualsevol d'ells.

 

DISPOSICIÓ FINAL

El secretari o secretària General de l’Entitat serà la persona responsable de la custòdia dels documents signats i de que totes les persones integrants de "l'equip PIMEC" signin el present Codi Ètic, que serà presentat a tots els nous membres abans de l'acceptació dels seus càrrecs o llocs de treball.

També tindrà la responsabilitat que, prèvia anàlisi corresponent dels riscos, es redactin els corresponents protocols, procediments i normes internes que facilitin l'aplicació del present Codi i estableixin mesures eficaces per a la prevenció de delictes.

 

Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per la Junta Directiva de l'entitat, a Barcelona, en data 8 de gener de 2008 i modificat el 27 d’abril de 2021

 

Documents: 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.