Codi deontològic de PIMEC

PIMEC es regeix jurídicament pel que disposen els seus Estatuts i Reglaments d’ordre intern.

El present Codi Deontològic afecta tots els càrrecs directius de l’Entitat, els membres de les Comissions Executives i Consells Territorials i els membres de les Comissions Executives Sectorials.

1. Política de transparència informativa

PIMEC mantindrà una política de transparència informativa, donant publicitat i informació de les seves activitats als seus associats i a la societat en general.

Per a PIMEC és prioritari conèixer les opinions dels seus associats, per poder-los donar un millor servei. Per aquest motiu tindrà sempre oberts els canals necessaris per mantenir aquesta comunicació oberta.

2. Compromís de lleialtat

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC desenvoluparan el seu càrrec amb lleialtat als principis, a la missió de l’Entitat i al present “codi”.

El respecte a les persones i als compromisos, la iniciativa, l’afany de resoldre les qüestions, la presentació de propostes, així com la creació de sinergies entre els diferents estaments de l’Entitat, formen part de l’estil de treball de PIMEC.

3. Optimització de recursos
Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC accepten el compromís d’optimitzar els recursos que l’Entitat rep dels seus associats i de la societat i de vetllar també perquè la pròpia Entitat generi els seus recursos propis, assegurant així la continuïtat del projecte amb plena independència econòmica.
4. Dietes o altres percepcions rebudes d’Organismes on PIMEC participi

Les dietes o altres percepcions econòmiques que qualsevol de les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC puguin percebre dels organismes on participin en representació de PIMEC, seran cedides a l’Entitat.

PIMEC té el seu propi sistema de dietes per compensar les despeses que la pròpia representativitat pugui ocasionar a les persones.

5. Assistència regular a les reunions

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC es comprometen a assistir amb regularitat a les reunions dels esmentats òrgans, dels grups de treball o comissions a què pertanyin i a representar l’Entitat en d’altres organismes, entitats o davant de les diferents administracions.

6. Caràcter apolític

L’Entitat, per les seves finalitats de defensa dels interessos empresarials dels seus associats, ha de tractar amb fluïdesa amb tots els poders polítics i administracions, per la qual cosa mantindrà un caràcter apolític, que els integrants dels òrgans de govern i de gestió respectaran, procurant en tot moment separar la seva representació de l’Entitat de les seves afinitats polítiques personals, abstenint-se de fer declaracions o actuacions públiques en l’exercici del seu càrrec que puguin comprometre aquesta neutralitat política de l’Entitat.

7. Incompatibilitats

Si en algun moment es produís alguna incompatibilitat manifesta o conflicte notori entre la condició de membre dels òrgans de govern i de gestió de l’Entitat i algun altre càrrec extern a l’Entitat, que alguna persona pugui ostentar, aquesta renunciarà voluntàriament i de forma ràpida a algun dels dos càrrecs, per no perjudicar l’Entitat. En el cas de dubte sobre si existeix o no incompatibilitat amb el càrrec extern, el Comitè Executiu de l’Entitat haurà de decidir si es dóna autorització per ocupar els dos càrrecs o no.

Les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC s’abstindran, elles mateixes o a través d’altres empreses vinculades de forma familiar o societària, de ser proveïdors habituals de l’Entitat, per tal d’evitar la imatge pública que es puguin estar servint del seu càrrec a l’Entitat, en benefici propi. Malgrat això, en el cas que l’especificitat del producte o servei a contractar aconselli que la contractació es faci a algun membre dels òrgans de govern i de gestió de l’Entitat, el Secretari General informarà semestralment d’aquesta relació i del seu volum al Comitè Executiu de l’Entitat, que serà qui autoritzi aquest tipus de relació comercial.

8. Confidencialitat

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de la informació que, per raó del seu càrrec, puguin conèixer, especialment pel que fa referència als assumptes interns de l’Entitat i a qualsevol altre que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de causar perjudicis morals, materials o econòmics a tercers, si no és tractat amb la deguda confidencialitat.

Igualment, els membres dels òrgans de govern i de gestió de l’Entitat es comprometen a no fer mal ús del seu càrrec per aconseguir un benefici propi.

9. Contractació de béns i serveis

Per a la contractació de béns i serveis, l’Entitat es regirà pel criteri de la millor oferta, tenint en compte el preu, la qualitat i l’adequació a les especificacions i requeriments (ISO-9001).

Per decidir la compra o contractació es procurarà sempre disposar de tres ofertes diferents.

10. Contractació de personal

Pel que fa a la contractació de personal i per tal de garantir la imparcialitat i l’objectivitat en la selecció, l’Entitat es regirà sempre per criteris professionals, bé de la pròpia Consultoria de RRHH interna, o d’empreses externes especialitzades en processos de selecció.

Aquest Codi Deontològic serà signat per totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de l’Entitat com els membres del Comitè Executiu, de la Junta Directiva, de les Comissions Executives i Consells Territorials, i de les Comissions Executives Sectorials, en prova de la seva acceptació.

El Secretari General de l’Entitat serà l’encarregat de la custòdia dels documents signats per totes les persones indicades en el paràgraf anterior.

Serà presentat a tots els nous membres, abans de l’acceptació dels seus càrrecs.

El Secretari General de l’Entitat prendrà les mesures oportunes per tal que aquest “codi” sigui conegut i respectat, en tot allò que s’escaigui, per tot el personal de la plantilla de l’Entitat.

Darrera aprovació: 17 de març de 2015

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.