PIMEC Com et defensem

Com et defensem

PIMEC treballa en àmbits molt diversos per aconseguir un marc favorable a les pimes i autònoms que n’enforteixi la competitivitat. En aquest sentit, PIMEC utilitza els fòrums i comissions de debat on és present, però també duu a terme iniciatives pròpies de defensa a través de diversos recursos i eines.

PIMEC pot, per exemple, promoure una nova iniciativa legislativa a tots els nivells a través de la seva relació amb els grups parlamentaris als parlaments català, espanyol i europeu. També pot influir en certes accions reguladores de les administracions i utilitzar els mitjans de comunicació per difondre els seus missatges i posicionaments.

Entre els molts àmbits que PIMEC treballa en defensa de les pimes, aquells que presenten una major problemàtica són l’energia, la morositat, la compra pública, la simplificació administrativa, la internacionalització, el marc laboral i el finançament.

Terminis de Pagament i Morositat

A Catalunya i al conjunt de l’Estat han predominat històricament uns terminis exagerats de pagament, tant d’empreses com d’administracions, molt per sobre de la mitjana europea, i que solen perjudicar les pimes. Per a PIMEC ha estat una prioritat combatre la morositat i equiparar-nos a l’estàndard europeu.

Fruit d’anys de treball, el juliol del 2010 s’aprovà al Congrés dels Diputats la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat i també la directiva europea 7/2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la seva transposició a Espanya. La llei suprimeix per primer cop a la història el pacte entre parts en els terminis de pagament, de manera que les empreses i administracions han de pagar en els terminis màxims establerts a la norma.

Si bé és cert que la crisi econòmica ha impedit el compliment estricte de la Llei, ara les pimes disposen almenys d’un marc jurídic favorable que considera il·legal pagar més enllà dels terminis fixats i que, per tant, permet denunciar aquestes conductes i, és per això que seguim reclamant uns règim sancionador per tal de vetllar pel compliment de la normativa contra la morositat i dissuadir dels retards en els pagaments.

Energia

Les pimes catalanes i espanyoles paguen uns preus energètics molt per sobre de la mitjana europea en un marc regulador més favorable als interessos dels grans generadors d’electricitat que als dels consumidors industrials.

Des de PIMEC s’ha lluitat per assolir uns preus energètics en línia amb la mitjana europea, afavorir l’autoconsum i les energies renovables, així com promoure l’eficiència energètica a la indústria i les pimes en general.

Simplificació administrativa

A PIMEC, la simplificació administrativa és un tema que ens preocupa i ens ocupa. Els costos que comporten els tràmits administratius són proporcionalment més onerosos per a les empreses de més reduïda dimensió. Així, es fa necessari reduir els costos i el temps que les pimes destinen a realitzar els esmentats tràmits. Des de PIMEC defensem que hi pot haver una manera més senzilla i beneficiosa per a ambdues parts en la seva interrelació administrativa.

PIMEC ha participat en tota mena d’iniciatives per simplificar els tràmits administratius a nivell local, autonòmic i estatal. També ens hem ocupat de casos específics, als quals hem provat de trobar una solució concreta, acceptable per totes les parts.

Compra pública

El pes que té la petita i mitjana empresa en la contractació pública és molt inferior a la seva contribució al conjunt de l’economia, tant en nombre d’empreses com de riquesa generada. És per això que PIMEC lluita per aconseguir que la seva incidència en aquest àmbit sigui la que es correspon amb l’aportació de les empreses a la riquesa generada. En aquest sentit,s’han assolit mesures rellevants per part de l’administració de la Generalitat.

En paral·lel, treballem per garantir que les empreses que guanyen les licitacions d’obra pública acompleixin els terminis de pagament legalment establerts envers els seus subcontractatsper tald’evitar la morositat, focalitzada en la dilació dels terminis de pagament, i que s’ha vist magnificada a causa de la crisi econòmica.

Marc laboral

Com a organització empresarial i agent social i econòmic, les relacions amb els treballadors i els seus representants constitueixen un dels pilars de l’activitat de PIMEC. Sovint moltes empreses tenen costos superiors als establerts en conveni col·lectiu o pateixen conflictes amb la representació legal dels treballadors, a causa del desconeixement de la legislació laboral aplicable i la seva adequació actual a l'empresa.

En aquest sentit, PIMEC ofereix assessorament laboral als seus associats i participa en la negociació de convenis col·lectius. Actualment, PIMEC negocia més de 20 convenis sectorials i empresarials.

PIMEC disposa del valor afegit de tractar de manera habitual i activa amb els interlocutors sindicals en diversos òrgans paritaris, com són el Tribunal Laboral de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals, el CTESC o l’Acord Interprofessional de Catalunya.

Internacionalització

La firma de convenis, acords de col·laboració i les relacions constants que PIMEC ha establert i manté amb diferents patronals d’altres països obren les portes a les petites i mitjanes empreses catalanes a noves oportunitats a nivell internacional. Un cop els acords queden signats, se succeeixen diferents accions com missions comercials, missions inverses, trobades tècniques, reunions sectorials, etc.

PIMEC ha mantingut relacions amb patronals i governs de països estrangers fins i tot en moments polítics difícils, com és el cas de Rússia i l’Iran. La patronal manté les portes obertes a mercats exteriors de gran potencial que permetin a les nostres pimes aconseguir oportunitats de negoci.

Finançament

El finançament ha estat un dels grans obstacles per al desenvolupament de les pimes catalanes, especialment als darrers anys de crisi. PIMEC ha treballat a diferents nivells per aconseguir que les pimes rebin línies especials de crèdit de les institucions públiques, així com per diversificar les fórmules de finançament de les empreses.

El capital risc, les sortides al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i els “business angels” formen part de les solucions proposades els darrers anys. La presència de PIMEC en organismes com l’Institut Català de Finances (ICF) i AVALIS possibiliten la interlocució al màxim nivell amb les administracions amb capacitat de finançament. Et representem!

Participa! Aporta els teus suggeriments a participa@pimec.org

També et pot interessar

Suport Institucional

Accés i tràmits amb el sector públic, sectorials, comissions, estudis, autònoms i joves formen part del nostre objectiu i tasca diària

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.