La tributació de les societats civils al 2016

02 desembre 2015
Les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’Impost de Societats des de l’1 de gener de 2016.

Amb data 28 de novembre s’han publicat al BOE les següents lleis:

  • Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries
  • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Entre les mesures que incorporen aquestes lleis, destaquem l’article 7 de la Llei de l’Impost de Societats, segons el qual les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’Impost de Societats. Aquest canvi és d’aplicació des de l’1 de gener de 2016.

Això implica que les societats civils amb objecte mercantil que fins ara tributessin per atribució de rendes tenen tres alternatives de cara al proper exercici:

a)      Seguir com a societats civils però passant a tributar per l’Impost de Societats, amb les obligacions que això comporta en matèria de registre mercantil, comptabilitat, fiscalitat, etc. Cal tenir en compte, en aquest cas, la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei 27/2014, que estableix els ajustos corresponents.

b)     Dissoldre’s, tal com permet la disposició transitòria dinovena de la Llei 26/2014. En aquest cas, les societats que aplicaven el règim d’atribució de rendes podran adoptar un acord de dissolució amb liquidació durant el primer semestre del 2016 i hauran de dur a terme tots els actes o negocis jurídics necessaris per a l’extinció de la societat civil durant els sis mesos posteriors a l’adopció de l’esmentat acord. Aquesta operació té el següent tracte fiscal:

  • Exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • No es meritarà l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per adjudicació als socis dels immobles d’aquesta naturalesa de què l’entitat sigui titular.
  • Els socis, en concepte d’IRPF, IS o IRNR, tributaran en el moment de la liquidació quan percebin diners o crèdits. En cas contrari, es difereix la tributació al moment de la transmissió dels elements que hagin estat adjudicats al soci. El guany o pèrdua patrimonial dependrà del valor d’adquisició, del valor de titularitat, dels deutes adjudicats i dels crèdits i diners adjudicats tal com s’especifica a la disposició transitòria dinovena 2.c de la Llei 26/2014.

c)      Transformar la societat civil en una altra forma societària.

En aquest sentit, cal tenir en compte que aquelles societats civils que no realitzin els tràmits necessaris per a la seva liquidació en els terminis indicats a l’apartat b d’aquest comunicat, passaran a estar subjectes a l’Impost de Societats des de l’1 de gener de 2016.

Per això es recomana a totes les societats civils que avaluïn, tenint en compte les noves circumstàncies i les seves característiques, quina de les opcions descrites els resulta més beneficiosa, per tal de realitzar els tràmits necessaris en els terminis fixats quan correspongui.

Per a més informació: fiscal@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.