El Tribunal Suprem es pronuncia sobre l’inici del còmput dels permisos retribuïts

10 març 2023

El passat 20 de desembre de 2022, el Tribunal Suprem va dictar una sentència en la qual esclaria quan ha d’iniciar-se el còmput dels dies dels permisos retribuïts.

Davant un conflicte col·lectiu, sindicats sol·licitava que els dies a quo dels permisos retribuïts regulats al seu Conveni Col·lectiu d’aplicació, concretament en el Conveni Col·lectiu Estatal de jardineria, en els quals el fet causant del permís s’iniciés en dia no laborable per a la persona treballadora, s’iniciés l'endemà laborable al fet causant.

La sentència d’instància va desestimar la pretensió perquè, tot i que el Conveni Col·lectiu distingeix entre dies naturals i laborables, no especifica que el permís hagi d’iniciar-se el primer dia laborable després de l’esdeveniment que l’origini i, per tant, conclou que no es pot posposar el seu inici al dia hàbil següent.

El Tribunal Suprem exposa que el precepte del Conveni integra un ampli grup de permisos com “permisos especials retribuïts” dels quals no enllaça la seva finalitat amb el dret al descans, sinó amb la causa o mòbil que els motiva i, seguint la literalitat del mateix Conveni distingeix entre dies naturals i laborables, sense especificar que el permís compti des del primer dia laborable després del succés que l’ocasiona, i per això conclou que començarà el dia natural en què es produeix l’accident, la malaltia, l’hospitalització o matrimoni de parent, fet que permetrà que la persona treballadora pugui acompanyar al seu familiar al succés.

A més, es recorda que la STJUE de 4 de juny de 2020 ja raonava que gaudir de permisos retribuïts “està subjecte a dos requisits acumulatius: el succés d’algun dels fets contemplats a la normativa (en referència al conveni), per una banda, i el fet de les necessitats i obligacions que justifiquen la concessió d’un permís retribuït succeeixin durant un període de treball, per altra banda”.

Per tant, la conclusió és que el règim dels permisos estarà determinat per l’estipulat pels negociadors col·lectius.

La Sentència fa una concreció amb relació al permís retribuït per trasllat de domicili. Tot i que el conveni col·lectiu analitzat no recull el concepte jurídic de dia natural per aquest permís, és a dir, el Conveni en regular el permís no especifica que siguin dies naturals, el Tribunal considera que la lectura de la norma evidencia que singularment en aquest permís, no s’ha d’aplicar la mateixa qualificació que als altres permisos retribuïts, sinó que s’ha de considerar el seu gaudir en dies hàbils, és a dir, laborables per a la persona treballadora. Per tant, si el fet causant del permís retribuït per trasllat de domicili comença en un dia no laborable per a la persona treballadora, aquest haurà d’iniciar-se en el següent dia laborable.

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.